Pravilnik za provedbu postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, dalje u tekstu: Zakon) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) gradonačelnica Grada Pakraca dana 30. svibnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nabave robe, usluga i radova za potrebe Grada Pakraca čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno do 500.000,00 kn za radove (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava).

Članak 2.

Grad Pakrac je naručitelj u smislu članka 6. stavak 1. točka 2. Zakona.

Članak 3.

Prilikom provođenja postupaka iz ovog Pravilnika, naručitelj je obvezan u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije,  kao i primjenu drugih važećih zakonskih i podzakonskih akata ovisno o pojedinom predmetu nabave.

Članak 4.

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provodi povjerenstvo koje imenuje odgovorna osoba naručitelja internim aktom.

Članak 5.

   Članovi povjerenstva ne moraju biti zaposlenici naručitelja, ako su znanja i vještine koje te osobe posjeduju od utjecaja za pripremu i provedbu pojedinog postupka jednostavne nabave.

Članak 6.

Zadaće povjerenstva su pripremiti i provesti postupak jednostavne nabave te dati prijedlog o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja prema kriteriju najniže cijene ili ekonomski najpovoljnije ponude, ovisno o vrsti predmeta nabave.

Članak 7.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik.

Članak 8.

Nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje ili jednake od 50.000,00 kn te nabavu radova procijenjene vrijednosti manje ili jednake od 100.000,00 kn naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru.

Članak 9.

Narudžbenica iz prethodnog članka obavezno sadrži podatke o naručitelju, podatke o isporučitelju/izvođaču, redni broj narudžbenice, naziv robe/usluge/radova uz specifikaciju jedinica mjere, količine, jediničnih cijena i ukupne cijene, podatke o roku i mjestu isporuke/izvođenja, načinu i roku plaćanja, potpis i pečat odgovorne osobe naručitelja, datum ispostavljanja narudžbenice.

Članak 10.

Ugovor iz članka 8. ovog Pravilnika obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama, predmet ugovora, , podatke o roku i mjestu isporuke/izvođenja, načinu i roku plaćanja, ostalim pravima i obvezama ugovornih strana potpis i pečat ugovornih strana, mjesto i datum sklapanja ugovora te ostale bitne sastojke sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Članak 11.

Nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti veće od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn te nabavu radova procijenjene vrijednosti veće od 100.000,00 kn do 500.000,00 kn naručitelj provodi slanjem poziva na dostavu ponuda najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Članak 12.

Naručitelj može istodobno sa slanjem poziva, predmetni poziv objaviti na internetskoj stranici Grada Pakraca.

Članak 13.

Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Grada Pakraca uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju poziva za dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

Članak 14.

Iznimno, u slučaju žurnosti, zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, ukoliko na tržištu u trenutku provedbe nabave nema tri gospodarska subjekta koji mogu isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove koji su predmet nabave, te ukoliko na upućeni ili objavljeni poziv ne pristigne niti jedna ponuda, naručitelj može iz razloga svrsishodnosti i ekonomičnosti zatražiti dostavu ponuda od manjeg broja gospodarskih subjekata nego je to propisano člankom 11. ovog Pravilnika.

Članak 15.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.) i mora sadržavati sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućuju izradu ponude.

Članak 16.

Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 5 dana od dana zaprimanja Poziva na dostavu ponuda gospodarskom subjektu odnosno od dana objave Poziva na dostavu ponuda na web stranicama Grada Pakraca.

Iznimno, rok za dostavu ponuda može biti i kraći od 5 dana, u slučaju žurnosti, pod uvjetom da je kraći rok po ocjeni povjerenstva objektivno dovoljan za dostavu ponuda.

Članak 17.

Otvaranje ponuda nije javno.

Članak 18.

O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se Zapisnik u koji se unose osnovni podaci o postupku; nazivu gospodarskih subjekata kojima je poslan Poziv na dostavu ponuda; broj zaprimljenih ponuda; naziv ponuditelja; cijene ponuda; rangiranje ponuda; prijedlog za sklapanje ugovora, uz obrazloženje te ostali bitni podaci potrebni za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 19.

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Članak 20.

Grad Pakrac zadržava pravo poništiti jednostavnu nabavu, prije ili nakon roka za dostavu ponuda, bez posebnog pisanog obrazloženja.

Članak 21.

Grad Pakrac vodi registar koji sadržava ugovore sklopljene temeljem ovog Pravilnika, te evidenciju izdanih narudžbenica.

Članak 22.

Registar ugovora objavljuje se na internetskoj stranici Grada Pakraca.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA:400-01/17-01/2

URBROJ: 2162-04/01-17-1

Pakrac, 30. svibnja 2017. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v.r.

Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji

Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) gradonačelnica Grada Pakraca dana 21. studenog 2017. godine donijela je

ODLUKU O VISINI NAKNADE DOBROVOLJNIM VATROGASCIMA KOJI NISU U RADNOM ODNOSU KADA SUDJELUJU U VATROGASNOJ INTERVENCIJI

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina i uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Visina naknade u smislu članka 1. ove Odluke po satu intervencije istovjetna je visini prosječne neto plaće  koju po satu obavljanja poslova profesionalnog vatrogasca ostvaruje zaposlenik (profesionalni vatrogasac) DVD-a Pakrac u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu intervencije.

Visina naknade utvrđena u smislu prethodnog stavka predstavlja neto iznos.

Članak 3.

Pravo na isplatu naknade iz članka 2. ove Odluke ima dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu pod uvjetom:

  • da mu matično dobrovoljno vatrogasno društvo u pisanom obliku potvrdi kada je, gdje i koliko sati sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Pakraca,
  • da u preslici priloži iskaznicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. uvjerenje iste službe ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da je u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji imao status nezaposlene osobe,
  • da priloži uvjerenje nadležne škole, odnosno visokog učilišta kao dokaz da se u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji nalazio na redovnom školovanju, odnosno redovnom studiranju, ukoliko se radi o učeniku, odnosno studentu.

Članak 4.

Isplata naknade u smislu ove Odluke vršit će se iz proračuna Grada Pakraca na teret sredstava planiranih za financiranje vatrogastva.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 214-01/17-01/9

URBROJ: 2162-04/01-17-1

Pakrac, 21. studenog 2017. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v.r.