Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu pokretnina Grada Pakraca

Temeljem članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca broj 4/09, 1/13, 6/13) donosim

Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu pokretnina Grada Pakraca

Članak 1.

U cilju utvrđivanja vrijednosti pokretnina koje su u vlasništvu Grada Pakraca ili koje Grad Pakrac stječe ili otuđuje bilo kakvim pravnim poslom; a koje nemaju utvrđenu vrijednost, osniva se Povjerenstvo za procjenu pokretnina Grada Pakraca u sastavu:

1. Tomislav Petrač – predsjednik
2. Saša Lapaš – član
3. Vinko Pečanić – član.

Članak 2.

Povjerenstvo za procjenu pokretnina Grada Pakraca vrši procjenu vrijednosti pokretnine na osnovu zahtjeva bilo kojeg upravnog, odnosno ustrojstvenog tijela ili jedinice Grada Pakraca ili nadležnog službenika.
O izvršenoj procjeni vrijednosti pokretnine Povjerenstvo za procjenu pokretnina Grada Pakraca
sastavlja zapisnik te obavezno isti dostavlja podnositelju zahtjeva za procjenu.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Klasa: 406-09/16-01/2
Ur.broj: 2162-05/01-16-1
Pakrac, 19. rujna 2016. g.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
Anamarija Blažević bacc. admin. publ.