>

Blogs

Pravilnik o kriterijima za financiranje programa/projekata u sportu i tehničkoj kulturi iz sredstava Proračuna Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ 71/06, 150/08, 124/10. 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ 76/93, 11/94 i 38/09), gradonačelnik Grada Pakraca donosi P R A V I L N I K o kriterijima za financiranje programa/projekata u sportu i tehničkoj kulturi iz sredstava Proračuna Grada Pakraca Članak 1. […]

Pravilnik o sufinanciranju udruga Grada Pakraca

PRAVILNIK o sufinanciranju udruga Grada Pakraca SADRŽAJ: I. OPĆE ODREDBE II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA GRAD III. MJERILA ZA FINANCIRANJE IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA VI. VRIJEME TRAJANJA POTPORE GRADA VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKE POTPORE I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA VIII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN […]

Pravilnik o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca

Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) gradonačelnik Grada Pakraca donosi PRAVILNIK O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA Članak 1. Ovim Pravilnikom određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora projekata i akcija u kulturi te utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi […]

Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima za sport osiguranim u proračunu Grada Pakraca za 2016. godinu

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12, 15/15), članka 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN RH 78/15) te članka 1. Pravilnika o financiranju udruga Grada Pakraca (KLASA: 007-01/15-01/64, URBROJ: 2162-04/05-15-1) gradonačelnik Grada Pakraca donosi O D L U K U o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim […]