Zaključak o osnivanju mjesnih odbora Glavica, Cikote i Dereza

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36., a u vezi s člankom 76., 78., 79. i 80. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo je slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Utvrđuje se da je prijedlog za osnivanje mjesnog odbora Glavica...

Pročitaj više

Godišnje izvješće i plan rada dječjeg vrtića Maslačak

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada vrtića za pedagošku godinu 20014./2015. 2....

Pročitaj više

Godišnje izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se godišnje izvješće o radu za školsku godinu 2014./2015. Osnovne glazbene škole Pakrac. 2....

Pročitaj više

Odluka o imenovanju predstavnika Grada Pakraca u Skupštini trgovačkog društva „Poduzetnički centar Pakrac“

Na temelju članka 48. st. 1. toč. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. st3. toč. 21. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik br. 4/09, 1/13, 6/13) gradonačelnik Grada Pakraca donosi ODLUKU o imenovanju predstavnika Grada Pakraca u Skupštini trgovačkog društva „Poduzetnički centar Pakrac“ Članak 1. Predstavnicima Grada Pakraca u Skupštini trgovačkog...

Pročitaj više

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 4/09, 1/13, 6/13) te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana...

Pročitaj više

Zaključak o o davanju prethodne suglasnosti na Odluku OGŠ Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015-2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Daje se suglasnost na Odluku Osnovne glazbene škole Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu...

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana za 2015. g. Savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Program rada i financijski plan za 2015. g. Savjeta mladih Grada Pakraca. 2. Program i plan iz točke...

Pročitaj više

Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtić u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015. godine, donijelo je ODLUKU o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području...

Pročitaj više

Odluka o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški udrugama

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13, 6/13) a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima...

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. te programa i plana za 2015. Vatrogasne zahjednice Pakrac-Lipik

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. te Program rada i financijski plan za 2015....

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. PCP

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o....

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. Vode Lipik

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac. 2. Izvješća...

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. Komunalac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac. 2. Izvješća...

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01.07.2014.-31.12.2014.godine. 2....

Pročitaj više

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13), članka 98. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj...

Pročitaj više

Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13), a sukladno članku 53. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića“Maslačak”Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2015. godine donijelo je RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Dječjeg...

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju izvješća o elementarnoj nepogodi u svibnju 2014. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode o elementarnoj nepogodi...

Pročitaj više

Odluka o načinu obavljanja prijevoza pokojnika putem koncesije na području Grada Pakraca

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2015. godine donijelo je O D L U K U o načinu obavljanja prijevoza pokojnika putem...

Pročitaj više

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Na temelju članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 10. sjednici održanoj dana 11.03. 2015. godine, donosi O D L U K U o Izmjeni i dopuni Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog...

Pročitaj više

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13.), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 11.03. 2015. godine donosi, O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Članak...

Pročitaj više

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 11.03. 2015. godine donosi, O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Članak...

Pročitaj više

Odluka o izradi usklađenja prostornog plana uređenja Grada Pakraca s Zakonom o prostornom uređenj

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13 – u daljem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 10. sjednici održanoj 11. ožujka 2015. godine, donosi ODLUKU O IZRADI USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACAS ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Donosi se Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada...

Pročitaj više

Zaključak o prihvačanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka...

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini. Izvješće...

Pročitaj više

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi članaka 10., 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13) i članka 17. st. 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03), na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo ODLUKU o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ Članak 1. Javno...

Pročitaj više

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi članaka 10., 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13) i članka 17. st. 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03), na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo ODLUKU o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“  Članak 1. Javno priznanje...

Pročitaj više

Rješenje o izabranim članovima i zamjenicima članova Savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 2. st. 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2015. godine donosi R J E Š E NJ E o izboru članova i njihovih zamjenika Savjeta mladih Grada Pakraca I U Savjet mladih...

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju izvješća o gospodarenju otpadom za 2014. tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo slijedeći ZAKLJUČAK 1. Usvaja se izvješće tvrtke „Komunalac d.o.o. Pakrac“ o gospodarenju otpadom za 2014. g. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. te plana rada za 2015. g. Muzeja Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo slijedeći ZAKLJUČAK 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. te plan rada za 2015. g. Muzeja Grada Pakraca. 2....

Pročitaj više