Odluka o kratkoročnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o kratkoročnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Članak 1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu od 1.500.000,00 kn za premošćivanje jaza između dospijeća obveza u provedbi projekata koje Grad provodi sa Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i priliva sredstava do rokova završetka navedenih projekata.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

Iznos kredita: 1.500.000,00 kn bez valutne klauzule,
Vrsta kredita: kratkoročni (do dvanaest mjeseci),
Korištenje kredita: do 31. prosinca 2014. g,
Rok i način vraćanja: deset mjesečnih rata sa dospijećem posljednjeg dana u mjesecu počevši od 31. siječnja 2015. g,
Kamatna stopa: u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za kamatnu maržu od 3,6 postotnih poena, godišnje, promjenjiva, minimalno 4,5% godišnje, trenutno 4,5% godišnje,
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada: bez naknade,
Instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u„Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 6. studenog 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 450-06/14-01/1
URBROJ: 2162-02/01-14-8

Godišnje izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i  članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 06. studenog 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se godišnje izvješće o radu za školsku godinu 2013./2014. Osnovne glazbene škole Pakrac
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 6. studenog 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 620-02/14-01/2
URBROJ: 2162-04/1-14-2

Godišnje izvješće i plan rada dječjeg vrtića Maslačak

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada vrtića za pedagošku godinu 20014./2015.

2. Izvješće i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 601-01/15-01/4

URBROJ: 2162-04/1-14-2

U Pakracu, 06. studenog 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.