Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel “Pakrac”

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13 i 6/13), gradonačelnik Grada Pakraca, donosi

ODLUKU
o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel “Pakrac”

Članak 1.

Trgovačkom društvu “Poduzetnički centar Pakrac” d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo), Pakrac, Zona male privrede 5, daje se ovlaštenje za upravljanje objektom hotel “Pakrac” – ugostiteljsko – poslovni objekt izgrađen na k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac, nalazeći u Pakracu, Trg dr. Ivana Šretera 1, koji se sastoji od:

1. prizemlja, ukupne površine 298,60 m2,
2. kata, ukupne neto površine 232,20 m2,
3. uredskog prostora na katu, ukupne neto površine 76,90 m2,
4. terase restorana, površine 342 m2,
5. terase caffe bara, površine 135 m2,
6. parkirališta, površine 450 m2,

zajedno s postojećom opremom i namještajem, prema popisu koji se prilaže ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 2.

Imovinom iz čl. 1. ove Odluke Društvo je dužno upravljati pažnjom dobrog gospodarstvenika te je koristiti sukladno njenoj namjeni.
Namjena objekta iz čl. 1. ove Odluke je obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 3.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva, odnosno neko drugo stvarno pravo utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Društvo može u cijelosti ili pojedine dijelove objekta iz čl. 1. davati u zakup temeljem javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, a u cilju obavljanja kvalitetnije ugostiteljske usluge.
Za namjeru davanja u zakup ili na korištenje trećima, prenamjenu ili postorno-građevne preinake objekta iz čl. 1. potrebna je suglasnost Grada Pakraca.

Članak 4.

Trošak početnog investicijskog ulaganja i uređenja objekta snosi Grad Pakrac na temelju zahtjeva za refundacijom od strane Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o.
Zahtjevu za refundacijom sredstava prilaže se detaljna specifikacija nastalih troškova o opravdanosti kojih će odlučiti Povjerenstvo sastavljeno od tri predstavnika Grada Pakraca.
Komunalne troškove koji se odnose na električnu energiju, plin, vodu i odvodnju snosi Grad Pakrac do 1. travnja 2015. godine nakon čega će se odlučiti o daljnjem plaćanju istih.
U slučaju davanja u zakup objekta hotela trećim osobama prije isteka roka iz st. 3. čl. 4. ove Odluke svi komunalni troškovi prelaze na zakupnika danom sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Članak 5.

Grad Pakrac i Društvo će zaključiti poseban ugovor kojim će detaljnije urediti međusobna prava i obveze u svezi provedbe ove Odluke.

Članak 6.

Obvezni dijelovi Ugovora iz članka 5. ove Odluke su:

− ugovorne strane,
− podaci o imovini koja se daje na upravljanje,
− djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
− međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja tekućeg i investicijskog održavanja zgrade,
− način raspolaganja prihodima ostvarenim upravljanjem objektom,
− vrijeme na koje se ugovor sklapa,
− odgovornost ugovornih strana,
− odredbe o prestanku ugovora.

Članak 7.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

Pakrac, 15. rujna 2014. godine

Gradonačelnik: mr. sc. Davor Huška, dipl. oec., v.r.

KLASA: 406-09/14-01/3
URBROJ: 2162-05/05-14-01