>

Blogs

Zaključak o suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2014./2015. Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K […]

Izmjene Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014. godine, donijelo je IZMJENE ODLUKE […]

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

Na temelju 80. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada […]

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac” u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o., na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donijelo je ODLUKU o uvjetima i postupku natječaja […]

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10, 3/12) Gradsko […]

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora „Stara osnovna škola“ u Novom Majuru

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine” br. 125/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine […]

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pakrac

Na temelju članka 14. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine” broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13 – pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donijelo je slijedeću ODLUKU o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za […]

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 142/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. godine donosi O D L […]

Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Na temelju članka 28. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 6. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. godine donosi O D L U K U o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, […]

Zaključak o usvajanju financijskog izvješća za 2013. g. i izvješće o radu i ostvarenim prihodima i rashodima u 2013. g. tvrtke „Komunalac d.o.o. Pakrac“

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A […]

Zaključak o usvajanju financijskog izvješća za 2013. g., izvješće o radu za 2013. g. i plan rada za 2014. g. Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A […]