Statut Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Pakraca

Na temelju članka 3,14. i 15 Ustava Republike Hrvatske te III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina («Narodne novine «155/2002), i na temelju članka 11. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj: 88/01,11/02) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pakraca, na sjednici održanoj 15. 09. 2012. godine, donijelo je

 

S T A T U T

VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PAKRACA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje  Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pakraca (u daljem tekstu Vijeće) zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijelima vijeća, njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlastima te načinu odlučivanja.

Statut sadržava i odredbe o: imovini, načinu stjecanja imovine i općim aktima Vijeća.

Članak 2.

Puni naziv vijeće je: Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pakraca napisano na latiničnom pismu, te Вијеће Српске националне мањине Града Пакраца napisani na ćiriličnom pismu).

Skraćeni naziv Vijeća Srpske nacionalne manjine je: VSNM, koje se piše na latiničnom i ćiriličnom pismu.

Oznaka nacionalne manjine je srpska nacionalna trobojka pravokutnog oblika sa slijedećim rasporedom boja (odozgo prema dolje): crvena, plava, bijela.

Sjedište Vijeća je u Pakracu, Trg Bana Jelačića 18.

Vijeće djeluje na području grada Pakraca.

Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.

Članak 3.

Radi usklađivanja ili unaprjeđivanja zajedničkih interesa Vijeće može osnivati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.

Članak 4.

Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini je pečata je oznaka sjedišta Vijeća.

Članak 5.

Rad vijeća je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem  pripadnika i udruga nacionalne manjine.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.

Vijeće po potrebi izdaje  i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene i plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

DJELOKRUG VIJEĆA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika nacionalnih manjina u sladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Vijeća ostvaruje se:

– predlaganjem tijelima  jedinice samouprave mjera za unapređivanje položaja nacionalne manjine na njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;

– isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;

– obavještavanjem o svakom pitanju o kome  će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;

– davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

– organiziranjem savjetovanja,

– te kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu sa programom rada vijeća.

Članak 7.

Prava  i obveze članova vijeća su;

– da biraju i budu birani u tijela Vijeća;

– da budu obaviješteni o radu Vijeća  i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti;

– da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća;

– da čuvaju i podižu ugled Vijeća.

RAD VIJEĆA

Članak 8.

Radna tijela Vijeća su:

  1. Predsjednik Vijeća,
  2. Zamjenik Predsjednika Vijeća,
  3. Odbor za financijska pitanja,
  4. Odbor za ljudska prava i ustavno pravni položaj Srba u Hrvatskoj,
  5. Odbor za kulturu, vjeru i historiju,
  6. Odbor za odgoj, obrazovanje i omladinu,
  7. Odbor za povratak, obnovu i ekonomsko-socijalni položaj Srba u Hrvatskoj,
  8. Odbor za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju,
  9. Odbor za suradnju sa Srbima u drugim zemljama i drugim Vijećima nacionalnih manjina.

Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju natpolovičnom većinom svih članova vijeća.

Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz reda svojih članova.

Članak 9.

Vijeće saziva predsjednik vijeća pisanim poziv članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala  neposredno na sjednici.

Članak 10.

O sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donesenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća.

Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala te zapisničar.

Članak 11.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Najmanje 1/3 članova vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice. Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati 1/3 članova Vijeća, koja pri odluci o sazivanju određuju ime osobe koja će u njihovo ime sazvati sjednicu.

Odluku o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

Članak 12.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna natpolovična većina svih članova vijeća, prema članku 24. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjima. Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.

Statut, program rada, financijski plan  i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova (prema odredbi članka 27 st. 3. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama).

Članak 13.

Vijeće donosi:

– Statut i njegove izmjene i dopune;

– Program rada;

– Donosi financijski plan i usvaja završni račun;

– Odlučuje o udruživanju s drugim vijećima odnosno formiraju koordinacije;

– Odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenim Statutom.

Vijeće surađuje s jedinicom lokalne samouprave za područje koje je Vijeće osnovano i ima pravo zahtijevati od jedinice, da ih obavijesti o svim onim radnjama koje su usmjerene pripadnicima nacionalnih manjina.

Financijski plan i završni račun donosi se na prijedlog Komisije za financijska pitanja.

Članak 14.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakoniti rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća:

– zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća,

– saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red;

– provodi odluke Vijeća;

– brine o postupku donošenja te utvrđuje pročišćeni tekst općih i drugih akata;

– usklađuje suradnju sa vijećima drugih nacionalnih manjina na području djelovanja Vijeća;

– usklađuje rad stalnih predstavnika Vijeća u koordinacijom tijelu vijeća srpske nacionalne manjine;

– potpisuje opće i druge akte koje donosi Vijeće;

– potpisuje financijske dokumente i nalogodavac je financijskog plana Vijeća;

– odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, putovanja vijećnika u funkciji predstavljanja Vijeća u zemlji i inozemstvu;

– podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća;

– brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika;

– brine o javnosti rada Vijeća i određuje koji se dokumenti i podaci smatraju tajnima;

– brine o vođenju dokumentacije o radu i čuvanju arhive Vijeća;

– brine o vođenju, verifikaciji i čuvanju zapisnika sjednica Vijeća;

– predsjednik obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom ili drugim aktima Vijeća.

Vijeće na jednak način izabire i osobu koja će zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja druge poslove po ovlasti predsjednika.

Predsjednik Vijeća može se razriješiti na prijedlog najmanje 1/3 svih članova vijeća.

Kada Vijeće razriješi predsjednika vijeća njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik.

Članak 15.

Članovi Vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.

Članak 16.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Ukoliko vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestiti će savjet za nacionalne manjine.

Članak 17.

Članovi vijeća iz sredstava vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno  ili neko drugo razdoblje, ako to odobri  i do visine koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave.

Članak 18.

Imovinu čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:

– dotacija,

– poklona,

– nasljedstva,

– dotacija iz državnog proračuna,

– dotacija iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području koje Vijeće djeluje

– sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća

– ostali prihodi sukladno Zakonu o udrugama.

Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnost i poslove od značaja za nacionalnu manjinu utvrđene programu rada Vijeća nacionalne manjine.

Članak 19.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom  poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koje se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen  financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 20.

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta

Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom vijeća.

Članak 21.

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća nacionalne manjine Grada Pakraca objavljuju se u službenom glasilu Grada Pakraca.

Članak 22.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Grada Pakraca.

U Pakracu, 15.09.2012. godine.

Predsjednik Vijeća: Labus Goran v.r.