Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine “ br. 86/08 i 61/11) i članka 51. stavak 3. alineja 9. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Pakraca donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

O UNUTARNJEM USTROJSTVU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Pakraca, koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/11 i 1/12) u točki 1. „Potrebno stručno znanje :“alineja 1. iza riječi „pravne“ dodaje se tekst: „ekonomske ili druge odgovarajuće društvene“.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja, biti će objavljen u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

 

G R A D O N A Č E L N I K

 

KLASA: 023-05/11-01/03

URBROJ: 2162-04/01-12-03

U Pakracu, 20. lipnja 2012. g.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca

Na temelju članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 7/11), gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, dana 27. kolovoza 2012. godine, donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA

I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADNOM VREMENU I UREDOVNIM DANIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 10/11) članak 1. mijenja se i glasi:

„U Gradskoj upravi Grada Pakraca radno vrijeme traje 40 sati tjedno i to od ponedjeljka do petka po osam (8) sati dnevno.

Dnevno radno vrijeme u tijelima Gradske uprave je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Rad sa strankama u Gradskoj upravi Grada Pakraca raspoređuje se svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 10:30 sati te od 13:00 do 14:30 sati.“

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Iznimno od odredbe članka 3. rad sa strankama za komunalnog redara određuje se utorkom u vremenu od 8:00 do 10:30 sati te od 13:00 do 14:30 sati, a četvrtkom od 13:00 do 14:30 sati.“

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“  te na oglasnoj ploči Grada Pakraca, a primjenjuje se od 1. rujna 2012. godine.

G R A D O N A Č E L N I K

 

KLASA: 023-01/12-01/2

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 27. kolovoza 2012. g.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.