Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaj za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost „Poduzetničkog centra Pakrac“ d.o.o. Pakrac, na 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine donosi O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaj za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac    Članak...

Pročitaj više

Odluka o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Pakraca

Na temelju članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira („Narodne novine“ br. 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94), članka 2. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ br. 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 17. sjednici održanoj 5. lipnja 2012. godine donijelo je slijedeću O D L U K U o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Pakraca Članak...

Pročitaj više

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 24. stavku 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» br. 130/11) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine donijelo je slijedeći Z  A  K  LJ  U  Č  A  K o davanju prethodne suglasnosti...

Pročitaj više

Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br.67/08, 48/10) , Odluke USRH („Narodne novine“, br.74/11) i članka 36. Statuta Grada  Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br 4/09), Gradsko Vijeće Grada Pakraca , na 17. sjednici održanoj  dana  05. lipnja 2012.godine , donosi IZMJENE I DOPUNE ODLUKE o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca Članak 1. U Odluci o organizaciji...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pakraca za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K   Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji  Proračuna Grada Pakraca za 2011. godinu u dostavljenom tekstu. Izvješće...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenim preraspodjelama u Proračunu Grada Pakraca za 2011. godinu

            Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K   Usvaja se Izvješće Gradonačelnika Grada Pakraca o izvršenim preraspodjelama u Proračunu Grada Pakraca...

Pročitaj više

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka

Temeljem čl. 13. st. 4.  Zakona o zaštiti od požara ( Narodne novine  92/10 ), čl. 12. st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine  broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11, 61/11  ), čl. 25. st. 2. Pravilnika  o zaštiti  šuma od požara ( Narodne novine broj 26/03 ) i  čl. 36. Statuta Grada Pakraca  (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09 ), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine, d o n o s i   ODLUKU...

Pročitaj više

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od požara

Na temelju odredbi članka 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara  („Narodne novine“ br. 116/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2012. godine, donijelo...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 2011. i Plan rada Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2012. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K   Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2011. godinu, te Plan rada za 2012. godinu u dostavljenom tekstu. ...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i ostvarenim prihodima i rashodima tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K   Usvaja se Izvješće o radu i ostvarenim prihodima i rashodima tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K   Usvaja se Izvješće o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu tvrtke „Tržnica Pakrac“ d.o.o. Pakrac za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K  Usvaja se Izvješće o radu tvrtke „Tržnica Pakrac“ d.o.o. Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2011. godinu

            Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K    Usvaja se Izvješće o radu tvrtke „Poduzetnički centar Pakrac“ d.o.o. Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom...

Pročitaj više

Godišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Grada Pakraca za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Sluţbeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, odrţanoj 5. lipnja 2012. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Ĉ A K 1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2011. godinu u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće...

Pročitaj više