Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 26. svibnja 2011.g., donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na
Statut Gradske knjižnice Pakrac

1. Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Gradske knjižnice Pakrac.
2. Prijedlog Statuta iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenje i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-01/11-01/02
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011.g.