Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“br. 86/08 i 61/11) i članka 51. stavak 3. alineja 9. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Pakraca donosi

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

 

Članak 1.

                  U sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Pakraca, koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/11) točka 14. mijenja se tako da sada glasi:

14A. Viši stručni suradnik za gospodarstvo: (1 izvršitelj)

Radno mjesto II. Kategorije,             potkategorija: Viši stručni suradnik,             Razina —, Klasifikacijski rang 6.

Potrebno stručno znanje:

  • magistar ili stručni specijalist ekonomskog, poljoprivrednog ili drugog odgovarajućeg smjera,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

Opis poslova: izrađuje prednacrte odluka i drugih općih akata iz područja gospodarstva, vodi stručne poslove u provedbu Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva, surađuje sa gospodarskim subjektima i poduzetnicima na području Grada te prati stanje u tim područjima, obavlja sve radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja te donosi rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima u granicama dobivenih ovlasti, predlaže poticajne mjere za razvoj male privrede i poljoprivrede, surađuje sa poslovnim bankama, mjerodavnim ministarstvima, uredima državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva, zadrugama i udruženjima gospodarstvenika i poljoprivrednika te im pruža potrebnu stručnu i savjetodavnu pomoć, podnosi redovita periodična i godišnja izvješća, vrši stručnu obradu pitanja iz svog djelokruga rada i izrada određenih prijedloga, vodi poslove lokalne samouprave u oblasti poljoprivrede, vodi brigu o pravovremenom obavljanju dezinsekcije i deratizacije na području Grada, prati održavanje stočnih sajmova i rad tržnica na malo izrađuje prijedlog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, vodi stručne poslove u svezi kreditiranja i dodjele raznih poticaja u subvencija u poljoprivredi, prati provedbu državnih i gradskih poticajnih mjera u poljoprivredi, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka, odnosno pročelnika JUO,

14B.   Viši savjetnik za gospodarstvo: (1 izvršitelj):

Radno mjesto II. Kategorije, potkategorija: Viši savjetnik, Razina –, Klasifikacijski rang 4.

Potrebno stručno znanje:

  • magistar ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke društvenog smjera,
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

Opis poslova: izrađuje prednacrte odluka i drugih općih akata iz područja gospodarstva, vodi stručne poslove u provedbu Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva, surađuje sa gospodarskim subjektima i poduzetnicima na području Grada te prati stanje u tim područjima, obavlja sve radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja, po ovlaštenju donosi rješenja u  upravnim stvarima u granicama

dobivenih ovlasti, predlaže poticajne mjere za razvoj male privrede i poljoprivrede, surađuje sa poslovnim bankama, mjerodavnim ministarstvima, uredima državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva, zadrugama i udruženjima gospodarstvenika i poljoprivrednika te im pruža potrebnu stručnu i savjetodavnu pomoć, podnosi redovita periodična i godišnja izvješća, vrši stručnu obradu pitanja iz svog djelokruga rada i izrada određenih prijedloga, vodi poslove lokalne samouprave u oblasti ugostiteljstva i trgovine, prati stanje u oblasti zaštite od požara, zaštite i spašavanja i civilne zaštite, priprema nacrte akata koje donosi gradonačelnik, Gradsko vijeće i Stožer zaštite i spašavanja, te obavlja stručne poslove za isti, zastupa Grad u upravnim i jednostavnijim sudskim (ovršnim) postupcima u granicama dobivene punomoći, prati stanje i pokreće inicijative za usklađivanje planova zaštite od požara i zaštite i spašavanja sa stvarnim stanjem (ažuriranje planova), vodi stručne poslove u svezi kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka, odnosno pročelnika JUO.

Članak 2.

            Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja, biti će objavljen u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

 

KLASA: 023-05/11-01/03

URBROJ: 2162-04/01-12-02

U Pakracu, 15. ožujka 2012. godine

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.