Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

GRAD PAKRAC, kojeg zastupa mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., gradonačelnik

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, kojeg zastupa predsjednik Sindikata Boris Pleša, dipl.politolog sklopili su dana 2. studenog 2011. godine

KOLEKTIVNI UGOVOR
za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Kolektivnim ugovorom (dalje: Ugovor) uređuju se prava, obveze i odgovornosti iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca (dalje: Upravna tijela).

Članak 2.

Pod pojmom službenika i namještenika u smislu ovog Ugovora podrazumijevaju se službenici i namještenici zaposleni u upravnim tijelima Grada Pakraca na neodređeno ili određeno vrijeme, s punim, nepunim i skraćenim radnim vremenom i vježbenici.

Članak 3.

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se neposredno i obvezno, osim u slučajevima kada su pojedina pitanja za službenike i namještenike povoljnije uređena drugim propisima ili općim aktom.
Ako zbog promjena okolnosti koje nisu postojale niti bile poznate u trenutku sklapanja ovoga Ugovora, jedna od strana ne bi mogla neke od odredbi Ugovora izvršavati ili bi joj to bilo izuzetno otežano, obvezuje se da će drugoj strani predložiti izmjenu Ugovora.

II PRIJAM U SLUŽBU

Članak 4.

Službenici i namještenici primaju se u službu na temelju javnog natječaja ili oglasa, sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08).

Članak 5.

Službenicima i namještenicima koji se na rad primaju na neodređeno vrijeme određuje se obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Članak 6.

Za vrijeme probnog rada službenika odnosno namještenika, ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova i zadaća vezanih za način rada i usvojeno znanje.
Probni rad prate i ocjenjuju članovi stručnog tima koji se sastoji od 3 člana, a imenuje ih čelnik tijela.
U stručnom timu iz stavka 2. ovog članka obvezno se nalazi neposredno nadređeni službenik ili namještenik te jedan službenik ili namještenik s najmanje istom stručnom spremom koja se traži za radno mjesto na kojem je službenik ili namještenik na probnom radu.

Članak 7.

Ako stručni tim iz članka 6. ovog Ugovora ocijeni da službenik ili namještenik ne udovoljava zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadaća, dostavit će čelniku tijela prijedlog za prestanak rada, najkasnije posljednjeg dana probnog rada.

Članak 8.

Na temelju prijedloga stručnog tima, čelnik tijela donosi rješenje o otkazu službe službeniku ili namješteniku u roku od osam dana od isteka probnog rada.
Službeniku ili namješteniku iz stavka 1. ovog članka služba prestaje danom konačnosti rješenja o prestanku službe otkazom.
Ako čelnik tijela ne donese rješenje o otkazu službe u roku iz stavka 1. ovog članka, smatra se da je službenik ili namještenik zadovoljio na probnom radu.

Članak 9.

Službeniku ili namješteniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan iz opravdanih razloga (bolest, smrtni slučaj i sl.) probni rad se može produžiti za onoliko dana koliko je službenik ili namještenik bio opravdano odsutan.

Članak 10.

Osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž se prima u službu u svojstvu vježbenika.
Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbeniku koji položi državni stručni ispit služba se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u upravnom tijelu postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete.

Članak 11.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Članak 12.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 13.

Vježbenik može pristupiti polaganju državnoga stručnog ispita najranije dva mjeseca prije isteka propisanoga vježbeničkog staža i dužan je ispit položiti najkasnije do isteka vježbeničkog staža.
Vježbeniku koji iz opravdanih razloga ne položi državni stručni ispit može se produžiti vježbenički staž za najviše tri mjeseca.
O produženju službe i vježbeničkog staža iz stavka 2. ovoga članka čelnik tijela donosi posebno rješenje.

Članak 14.

Vježbeniku koji ne položi državni stručni ispit u propisanom roku, odnosno ne bude raspoređen na slobodno radno mjesto radni odnos prestaje istekom vježbeničkog staža.

Članak 15.

Radi stjecanja uvjeta radnog iskustva za vježbenika radi polaganja državnog stručnog ispita, u upravna tijela lokalnih jedinica mogu se primiti osobe u svojstvu volontera-vježbenika.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka nemaju status službenika.
Volonterski rad obavlja se na temelju pisanog ugovora s pročelnikom upravnog odjela.
Na volonterski rad primjenjuju se opći propisi o radu.

III STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 16.

Službenici su dužni trajno se osposobljavati za poslove radnog mjesta i usavršavati stručne sposobnosti i vještine u organiziranim programima izobrazbe putem radionica, tečajeva, savjetovanja, seminara i sl.
Nadređeni službenici dužni su svojim podređenima omogućiti pohađanje organiziranih programa izobrazbe.
Organizirani programi izobrazbe provode se u ustanovi za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave koju osniva Vlada Republike Hrvatske sukladno propisima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Troškovi izobrazbe u službi pokrivaju se iz proračuna lokalne jedinice.
U iznimnim slučajevima službenicima mogu u cijelosti ili djelomično biti nadoknađeni troškovi sudjelovanja u programima izobrazbe izvan službe.

Članak 17.

Programi izobrazbe uključuju:
a) programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u pojedinim
lokalnim jedinicama ili pojedinim upravnim tijelima,
b) programe osobnog usavršavanja službenika,
c) programe usavršavanja u strateškom upravljanju,
d) specijaliziranu izobrazbu namijenjenu pojedinim grupama službenika.

Članak 18.

Službenik nakon odrađenoga probnog rada može podnijeti zahtjev za plaćeni ili neplaćeni studijski dopust za osposobljavanje ili usavršavanje u trajanju od, u pravilu, najviše jedne akademske godine.
Program studijskog dopusta mora odgovarati području rada službenika, a svrha programa mora biti poboljšanje stručnosti službenika.
Tijekom plaćenoga studijskog dopusta službenik ima pravo na naknadu plaće u visini plaće radnog mjesta na koje je raspoređen.
Troškovi osposobljavanja ili usavršavanja podmiruju se iz proračuna lokalne jedinice.
Nakon isteka studijskog dopusta za osposobljavanje ili usavršavanje službenik se ima pravo vratiti na isto ili drugo odgovarajuće radno mjesto u upravnom tijelu.
Po završetku plaćenog studijskog dopusta službenik je dužan ostati u službi najmanje dvostruko vremena od vremena koliko je trajalo stručno osposobljavanje ili usavršavanje.
Ako službenik u tom razdoblju bude upućen na novo stručno osposobljavanje ili usavršavanje, razdoblje novoga stručnog osposobljavanja ili usavršavanja ne uračunava se u vrijeme koje je službenik dužan ostati u službi.
Ako službenik po završetku stručnog osposobljavanja ili usavršavanja ne ostane u službi u vremenu utvrđenom u stavku 6. ovoga članka, dužan je vratiti cjelokupni iznos sredstava utrošen za njegovo stručno osposobljavanje ili usavršavanje.
Ako službenik ne završi program stručnog osposobljavanja ili usavršavanja na koji je upućen, dužan je vratiti cjelokupan iznos sredstava utrošen za njegovo stručno osposobljavanje ili usavršavanje.

IV RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI

Članak 19.

Puno radno vrijeme službenika i namještenika u Upravnim tijelima iznosi 40 sati tjedno.
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.
Dnevno radno vrijeme traje 8 sati, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, kojeg može odrediti čelnik tijela.

Članak 20.

Poslodavac je dužan voditi evidenciju radnog vremena.
Na zahtjev službenika i namještenika ili na zahtjev sindikalnog povjerenika čelnik tijela dužan je dostaviti evidenciju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 21.

Službenik i namještenik koji radi puno radno vrijeme ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta.
Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti na početku niti na kraju radnog vremena.

Članak 22.

Između dva uzastopna radna dana službenik i namještenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.

Članak 23.

Službenik i namještenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.
Ako je prijeko potrebno da službenik i namještenik radi na dane tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog odmora najkasnije u roku od 15 dana.

Članak 24.

Za svaku kalendarsku godinu službenik i namještenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna do najviše 30 radnih dana.
Subote, nedjelje, praznici i blagdani ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora.
Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, a koje je nastupilo za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora.

Članak 25.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je na radu.

Članak 26.

Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor ili o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Članak 27.

Službenik i namještenik koji se prvi put zaposlio ili ima prekid službe, odnosno rada između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog rada.
Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vršenja dužnosti građana u obrani ili drugog zakonom određenog opravdanog razloga ne ubraja se u rok iz stavka 1. ovog članka.

Članak 28.

Službenik i namještenik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada u slučaju da:
– u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nije stekao pravo na godišnji odmor, jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada,
– mu radni odnos prestaje prije nego navrši 6 mjeseci neprekidnog rada,
– mu radni odnos prestaje 1. srpnja.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, službenik i namještenik koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja ima pravo na puni godišnji odmor.

Članak 29.

Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se na način da se na 20 radnih dana dodaju radni dani po slijedećim kriterijima:
a) radni staž:
– od 1 do 5 godina…………………………………….2 dana
– od 6 do 10 godina……………………………………3 dana
– od 11 do 15 godina………………………………….4 dana
– od 16 do 20 godina………………………………….5 dana
– od 21 do 25 godina………………………………….6 dana
– od 26 do 30 godina………………………………….7 dana
– iznad 30 godina………………………………………8 dana
b) ostvareni rezultati rada:
– službenik ocijenjen ocjenom «odličan»………………3 dana
– službenik ocijenjen ocjenom «vrlo dobar»…………..2 dana
– službenik ocijenjen ocjenom «dobar»……………….1 dan
c) s obzirom na kategorije radnih mjesta:
– radna mjesta I kategorije……………………………..5 dana
– radna mjesta II kategorije……………………………..4 dana
– radna mjesta III kategorije…………………………….3 dana
– radna mjesta IV kategorije……………………………2 dana
d) posebni socijalni uvjeti:
– roditelj, posvojitelj ili skrbnik s jednim malodobnim djetetom……………………….2 dana
– roditelj, posvojitelj ili skrbnik za svako slijedeće malodobno dijete…………………..1 dan
– samohrani roditelj, posvojitelj ili skrbnik s jednim malodobnim djetetom……………3 dana
– roditelj, posvojitelj ili skrbniku djeteta s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu……3 dana
– službeniku i namješteniku s invaliditetom…………………………………………….3 dana
– službeniku i namješteniku s tjelesnim oštećenjem najmanje 50%…………………………….2 dana

Članak 30.

Slijepi službenik i namještenik, donator organa i službenik i namještenik kojemu je priznat staž osiguranja s povećanim trajanjem ima pravo godišnji odmor u trajanju od najmanje 30 radnih dana.

Članak 31.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se godišnjim planom korištenja godišnjeg odmora, koji donosi pročelnik Upravnog tijela, vodeći računa o potrebama posla i željama službenika i namještenika.
Na temelju plana iz stavka 1. ovog članka pročelnik Upravnog tijela ili osoba koju on za to pisano ovlasti donosi za svakog službenika i namještenika posebno rješenje kojim mu utvrđuje trajanje godišnjeg odmora prema mjerilima iz članka 28. ovog Ugovora, ukupno trajanje godišnjeg odmora i vrijeme korištenja godišnjeg odmora.
Rješenje iz stavka 2. ovog članka donosi se najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

Članak 32.

Službenik i namještenik može koristiti godišnji odmor u neprekidnom trajanju ili u dva dijela.

Ako se godišnji odmor koristi u dva dijela, prvi dio mora biti u neprekidnom trajanju od najmanje dva tjedna i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor.
Drugi dio godišnjeg odmora mora se iskoristiti najkasnije do 30. lipnja slijedeće godine.

Članak 33.

Ako službenik i namještenik nije koristio prvi dio godišnjeg odmora ili mu je on prekinut iz opravdanih razloga (zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust) u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, ima pravo iskoristiti ga do 30. lipnja slijedeće godine.

Članak 34.

U slučaju prestanka službe odnosno rada, poslodavac je dužan službeniku i namješteniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Članak 35.

Službenik i namještenik ima pravo koristiti 4 puta po jedan dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome dužan obavijestiti pročelnika Upravnog tijela najmanje 1 dan prije.

Članak 36.

Službeniku i namješteniku se može odgoditi, odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih poslova.
Odluku o odgodi, odnosno prekidu korištenju godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog članka donosi pročelnik Upravnog tijela.
Službeniku i namješteniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno korištenje, odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.

Članak 37.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzročenih odgodom odnosno prekidom korištenja godišnjeg odmora.
Troškovima iz stavka 1. ovog članka smatraju se putni i drugi troškovi.
Putnim troškovima iz stavka 2. ovog članka smatraju se stvarni troškovi prijevoza koje je službenik odnosno namještenik koristio u polasku i povratku iz mjesta rada do mjesta u kojem je koristio godišnji odmor u trenutku prekida, kao i dnevnice u povratku do mjesta rada prema propisima o naknadi troškova za službena putovanja.
Drugim troškovima smatraju se ostali izdaci koji su nastali za službenika odnosno namještenika zbog odgode odnosno prekida godišnjeg odmora, što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 38.

Službenik i namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:
– zaključenje braka 5 radnih dana
– rođenje djeteta 5 radnih dana
– smrti supružnika, roditelja, očuha i maćehe, brata ili sestre
djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka 5 radnih dana
– smrti ostalih krvnih srodnika zaključno s
če¬tvrtim stupnjem srodstva, odnosno tazbinskih srodnika
zaključno s drugim stupnjem srodstva 3 radna dana
– selidbe u istom mjestu stanovanja .2 radna dana
– selidbe u drugo mjesto stanovanja .4 radna dana
– za dobrovoljno davanje krvi .2 radna dana
– teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja .3 radna dana
– nastupanje u kulturnim i športskim priredbama .1 radni dan
– sudjelovanje na sindikalnim susretima,
seminarima, obrazovanju za sindikalne
aktivnosti i dr. .3 radna dana
– elementarne nepogode koja je neposredno
zadesila službenika i namještenika ili članove njegove
uže obitelji .5 radnih dana.
– za pripremu i polaganje državnog stručnog ispita,
prvi puta ………………………………………………………………. .7 radnih dana
Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka i za svako dobrovoljno davanje krvi, neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio prema drugim osnovama.
Pri utvrđivanju trajanja plaćenog dopusta ne uračunavaju se subote, nedjelje, blagdani i neradni dani utvrđeni zakonom.
U slučaju dobrovoljnog davanja krvi dani plaćenog dopusta u pravilu se koriste neposredno nakon davanja krvi, a u slučaju nemogućnosti korištenja neposredno nakon davanja krvi dani plaćenog dopusta koristit će se u dogovoru s čelnikom upravnog tijela.

Članak 39.

Službenik i namještenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja na koje je upućen od strane čelnika državnog tijela, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima:
– za svaki ispit po predmetu…………………………………2 radna dana
– za završni rad………………………………………………5 radnih dana.
Službenik i namještenik, za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja za vlastite potrebe, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima:
– za svaki ispit po predmetu…………………………………1 radni dan
– za završni rad………………………………………………2 radna dana.

Članak 40.

Službenik i namještenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na plaćeni dopust, osim kod dobrovoljnog davanja krvi.
Ako okolnosti za korištenje plaćenog dopusta nastupe u vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili u vrijeme odsutnosti s rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), službenik i namještenik ne može ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je bio na bolovanju.

Članak 41.

Rješenje o plaćenom dopustu donosi pročelnik Upravnog tijela temeljem pisanog zahtjeva službenika odnosno namještenika.
Rješenje o plaćenom dopustu pročelnika Upravnog tijela donosi gradonačelnik.

Članak 42.

U pogledu stjecanja prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.

Članak 43.

Službeniku i namješteniku se može odobriti dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) u trajanju do najviše 30 dana u kalendarskoj godini pod uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće izazvati teškoće u obavljanju poslova Upravnog tijela, iz sljedećih razloga:
– sudjelovanje u sportskim i drugim natjecanjima i skupovima,
 sudjelovanje u radu udruga,
 stručno obrazovanje za osobne potrebe,
 gradnja, popravak ili adaptacije kuće ili stana,
 njega člana uže obitelji,
 liječenje na osobni trošak,
 sudjelovanje u kulturno-umjetničkim i sportskim priredbama, natjecanjima i skupovima
 zbog drugih osobnih potreba.
Ako to okolnosti zahtijevaju službeniku i namješteniku se neplaćeni dopust iz stavka 1. ovog članka može odobriti u trajanju duljem od 30 dana
Neplaćeni dopust službeniku i namješteniku odobrava pročelnik Upravnog tijela.
Neplaćeni dopust pročelniku Upravnog tijela odobrava gradonačelnik.

Članak 44.

Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku i namješteniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa.

V ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

Članak 45.

Poslodavac je dužan osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost službenika i namještenika na radnom mjestu, poduzimajući sve mjere nužne za zaštitu života, sigurnost i zdravlja zaposlenih, uključujući njihovo osposobljavanje za siguran rad, sprječavanje opasnosti na radu i poduzimanje mjera zaštite na radu.
Poslodavac je dužan osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad invalida, u skladu s posebnim propisima.

Članak 46.

Dužnost je svakog službenika i namještenika brinuti o vlastitoj sigurnosti i zdravlju i o sigurnosti i zdravlju drugih zaposlenika te osoba na koje utječu njegovi postupci tijekom rada, u skladu s osposobljenošću i uputama koje mu je osiguralo Upravno tijelo, odnosno drugo nadležno tijelo.
Službenik i namještenik koji u slučaju ozbiljne, prijeteće i neizbježne opasnosti napusti svoje radno mjesto ili opasno područje, ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog takvoga svog postupka u odnosu na druge zaposlene i mora uživati zaštitu od bilo kakvih neposrednih negativnih posljedica, osim ako je prema posebnim propisima ili pravilima struke bio dužan izložiti se opasnosti radi spašavanja života i zdravlja ljudi i imovine.

Članak 47.

Svi službenici i namještenici imaju jednom u dvije godine pravo na sistematski pregled po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, organizirano u zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada.
Poslodavac će putem zdravstvenih ustanova organizirati sistematske preglede počevši od 2011. godine.

VI PLAĆE, DODACI NA PLAĆE I DRUGE NAKNADE

Članak 48.

Plaću službenika i namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću
Osnovnu plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu rada.
Akt o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Gradonačelnika.
Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće.

Članak 49.

Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika u 2011. godini iznosi 3.060,00 kuna.
Osnovicu za izračun plaće ugovorne strane utvrđuju na način da se osnovica naznačena stavkom 1. ovog članka za svaku sljedeću proračunsku godinu uveća u skladu s proračunskim mogućnostima Poslodavca, uvažavajući gospodarska kretanja i porast troškova života u razdoblju u kojem se utvrđuje osnovica, a najmanje 6 %.
Ugovorne strane sporazumne su da će u postupku donošenja proračuna za svaku godinu pregovarati o usklađivanju osnovice i ostalih prava iz ovog Ugovora.

Ako se ugovorne strane do dana donošenja proračuna Grada Pakraca za sljedeću godinu ne dogovore o osnovici za izračun plaće, utvrdit će je Gradonačelnik Grada Pakraca.
Osnovica za izračun plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa osnovice iz prethodne godine.

Članak 50.

Plaća se isplaćuje unatrag, jedanput mjesečno za protekli mjesec, najkasnije do 15.-og u mjesecu.
Od jedne do druge isplate plaće ne smije proći više od 30 dana.

Članak 51.

Prilikom isplate plaće, naknade plaće i otpremnine poslodavac je dužan službeniku i namješteniku uručiti obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće i otpremnine.
Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknade plaće ili otpremnine uručiti službeniku i namješteniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti.
Obračuni iz stavka 2. ovog članka su ovršne isprave.

Članak 52.

Poslodavac je dužan na zahtjev službenika i namještenika izvršiti uplatu obustava iz plaće (kredit, uzdržavanje, sindikalna članarina i sl.).

Članak 53.

Ako službenik odnosno namještenik, pored poslova i zadaća radnog mjesta na koje je raspoređen, obavlja po nalogu nadređenog poslove i zadaće odsutnog službenika odnosno namještenika od 7 do 30 dana, ima pravo na plaću po koeficijentu složenosti radnog mjesta čije poslove obavlja ako je to za njega povoljnije, a razmjerno obimu i vremenu obavljanja takvih poslova.
Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, čelnik tijela donosi rješenje o plaći.

Članak 54.

Osnovna plaća službenika i namještenika uvećat će se:
– za rad noću……………………………………………………….50 %
– za prekovremeni rad ……………………………………………50 %
– za rad subotom……………………………………………………25 %
– za rad nedjeljom………………………………………………….35 %
– za smjenski rad……………………………………………………10 %
– za dvokratni rad s prekidom dužim od jednog sata………………10 %.
Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno se ne isključuju.
Ako službenik i namještenik radi na blagdane i neradne dane utvrđene zakonom i na Uskrs ima pravo na plaću uvećanu za 150 %.
Osnovna plaća uvećat će se:
– ako službenik ima stupanj specijaliste struke za………………………………….4 %
– ako službenik koji uz akademski stupanj koji je uvjet za raspored na radno
mjesto na koje je raspoređen ima završen drugi sveučilišni ili stručni studij na
visokim učilištima………………………………………………………………..4 %
– ako službenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti za………………………10 %
– ako službenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti za………………………15 %
ako znanstveni stupanj nije uvjet za radno mjesto na kojem službenik radi i ako je znanstveni stupanj u funkciji poslova radnog mjesta na kojem službenik radi.
Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada, službenik i namještenik ima pravo na jedan ili više slobodnih radnih dana u omjeru 1:2 (1 sat prekovremenog rada = 2 sata redovnog rada).

Članak 55.

Službenik i namještenik ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u svim državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to za:

– 10 do 20 godina………………………………3 %
– 21 do 30 godina……………………………… 4 %
– 31 do 35 godina………………………………8 %
– 36 i više godina……………………………..10 %

Članak 56.

Prigodom odlaska u mirovinu, službeniku i namješteniku koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, može se dokupiti dio mirovine koji bi bio ostvaren da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.
U slučaju otkaza službeniku i namješteniku kojem pripada pravo na otpremninu te koji ispunjava uvjete za mirovinu, poslodavac mora ponuditi mogućnost kako bi službenik i namještenik mogao izabrati između otpremnine i dokupa dijela mirovine koji predstavlja razliku od mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju do mirovine koja bi bila ostvarena da je navršio određenu dob, odnosno mirovinski staž.
Službeniku i namješteniku koji se odluči za dokup mirovine pripada i razlika između iznosa dokupa mirovine i otpremnine na koju ima pravo sukladno ovom Ugovoru.
Ukoliko iznos potreban za dokup mirovine premašuje iznos otpremnine na koji službenik i namještenik ima pravo, o mogućnosti dokupa mirovine odlučuje poslodavac, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 57.

Ako je službenik odnosno namještenik odsutan iz službe, odnosno s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini od 85% od njegove osnovne plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem.
Naknada plaće u 100 % iznosu osnovne plaće pripada službeniku i namješteniku kad je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

VII OSTALA MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 58.

Službeniku i namješteniku isplatiti će se regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna neto.
Službeniku odnosno namješteniku regres će se isplatiti prije korištenja godišnjeg odmora.

Članak 59.

Službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini od 3 prosječne mjesečne plaće koje je ostvario neposredno prije odlaska u mirovinu.

Članak 60.

Službenik i namještenik ili njegova obitelj imaju pravo na pomoć u slučaju:
– smrti službenika i namještenika koji izgubi život u obavljanju ili u svezi obavljanja službe ili rada ……………………………………………………………………………..3 prosječne mjesečne plaće
– smrti službenika i namještenika iz drugih razloga……….2 prosječne mjesečne plaće
– smrti supružnika, djeteta ili roditelja …………………………1 prosječna mjesečna plaća.
U slučajevima iz stavka 1. alineje 1. i 2. obitelj ima pravo i na naknadu troškova pogreba.

Članak 61.

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć (potporu) jedanput godišnje, po svakoj osnovi, u slučaju:
– nastanka teške invalidnosti službenika i namještenika…2 prosječne mjesečne plaće
– neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana………………1 prosječna mjesečna plaća
– nastanka teške invalidnosti djeteta ili supružnika………1 prosječna mjesečna plaća
– nabave potrebnih medicinskih pomagala, pokrića participacije pri liječenju,
odnosno kupnje prijeko potrebnih lijekova za službenika i namještenika, dijete ili supružnika ………………………………………..………………1 prosječna mjesečna plaća
– za rođenje djeteta………………………………………1 prosječna mjesečna plaća
– za otklanjanje posljedica elementarne nepogode………1 prosječna mjesečna plaća

Članak 62.

Djeci, odnosno zakonskim skrbnicima djece službenika i namještenika koji je izgubio život u obavljanju službe odnosno rada, isplatiti će se jednokratna novčana pomoć i to:
– za svako dijete predškolskog uzrasta – 50 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu u RH u prethodnoj godini,
– za svako dijete do završenog 8. razreda osnovne škole – 70 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu u RH u prethodnoj godini,
– za svako dijete do završene srednje škole, odnosno redovnog studija – 90 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

Članak 63.

Kada je službenik odnosno namještenik upućen na službeno putovanje pripada mu puna naknada prijevoznih troškova, dnevnice i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje.
Ugovorne strane sporazumne su da visina dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj iznosi najmanje 170,00 kuna, a za službena putovanja u inozemstvu dnevnica se isplaćuje u visini propisanoj Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna.
Za vrijeme provedeno na službenom putu od 12 do 24 sata službeniku i namješteniku pripada iznos jedne dnevnice.
Za vrijeme provedeno na službenom putovanju od 8 do 12 sati službeniku i namješteniku pripada iznos od 1/2 dnevnice.
Službenik i namještenik upućen od strane poslodavca na školovanje, edukaciju, seminar i sl. ima pravo na punu dnevnicu i ostala prava iz ovoga članka za cijelo vrijeme trajanja izobrazbe.

Članak 64.

Za vrijeme rada izvan sjedišta Upravnog tijela i izvan mjesta njegova stalnog boravka, službenik i namještenik ima pravo na terenski dodatak u visini od najmanje 170,00 kuna neto.
Terenski dodatak se službeniku i namješteniku isplaćuje najkasnije posljednji radni dan u mjesecu, za sljedeći mjesec.
Dnevnica i terenski dodatak međusobno se isključuju.

Članak 65.

Službeniku odnosno namješteniku pripada naknada za odvojeni život kada je upućen na rad izvan sjedišta Upravnog tijela, a obitelj mu trajno boravi u mjestu sjedišta Upravnog tijela.
Naknada za odvojeni život od obitelji iznosi najmanje 1.000,00 kuna neto, a isplaćuje se najkasnije 10.-og u mjesecu za prošli mjesec.

Članak 66.

Službenik i namještenik sa prebivalištem izvan Pakraca ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim odnosno međumjesnim javnim prijevozom u visini cijene jednodnevne karte.
Službenik i namještenik sa prebivalištem u Pakracu imaju pravo na naknadu troškova prijevoza u iznosu od 500,00 kn mjesečno.
Naknada za troškove prijevoza isplaćuje se najkasnije posljednjeg dana u mjesecu za idući mjesec.

Članak 67.

Ako je službeniku i namješteniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, naknaditi će mu se troškovi u visini od 2,00 kune po prijeđenom kilometru, a sukladno Pravilniku o porezu na dohodak

Članak 68.

Službenici i namještenici kolektivno su osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe odnosno rada, kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata.
Preslika police osiguranja prilog je ovom Ugovoru.

Članak 69.

Službenik i namještenik ima pravo na isplatu jubilarne nagrade za ukupni staž u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovim pravnim prednicima te ustanovama čiji je osnivač Grad Pakrac.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, jubilarna nagrada isplaćuje se službeniku i namješteniku za svakih navršenih 5 godina radnog staža.
Osnovica za izračun jubilarne nagrada iznosi najmanje 1.800,00 kuna.
Za izračun iznosa jubilarne nagrade temeljem osnovice iz stavka 3. ovog članka, utvrđuju se koeficijenti za:
– 5 godina …………………………………1,00
– 10 godina …………………………………1,25
– 15 godina …………………………………1,50
– 20 godina ……………………………….. 1,75
– 25 godina ………………………………..2,00
– 30 godina ………………………………. 2,50
– 35 godina ………………………………. 3,00
– 40 godina ………………………………. 4,00
– 45 godina…………………………………5,00
Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog slijedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je službenik ili namještenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu.
Iznimno, ako službeniku i namješteniku prestaje služba, a ostvario je pravo na jubilarnu nagradu tijekom iste godine, nagrada će se isplatiti njemu ili njegovim nasljednicima, sljedećeg mjeseca po prestanku službe.

Članak 70.

Službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za božićne blagdane u iznosu od najmanje 1.500,00 kuna neto.
Službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za Uskrs u iznosu od najmanje 400,00 kuna koji će se isplatiti u novcu, bonu ili naravi.
Za svako dijete službenika i namještenika do 15 godina starosti isplatit će se prigodna nagrada povodom dana Sv. Nikole u iznosu od najmanje 600,00 kuna neto.

Članak 71.

Pod pojmom “prosječna mjesečna plaća” podrazumijeva se prosječno isplaćena plaća u Upravnim tijelima Grada Pakraca u prethodnoj godini.

VIII OCJENJIVANJE

Članak 72.

Službenici se ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.
Ne ocjenjuju se službenici primljeni u službu na određeno vrijeme te službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge.

Članak 73.

Službenike ocjenjuje Pročelnik Upravnog tijela.
Pročelnika Upravnog tijela ocjenjuje Gradonačelnik.
Ocjena se temelji na podacima o stručnom znanju pokazanom u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti.

Kriteriji za ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja propisuju se Pravilnikom o ocjenjivanju koji donosi Gradonačelnik uz prethodno savjetovanje sa Sindikatom.

Članak 74.

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici jesu:
a) »odličan« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,

b) »vrlo dobar« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,
c) »dobar« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe,
d) »zadovoljava« – ukoliko rad i učinkovitost službenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,
e) »ne zadovoljava« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.
O ocjeni se donosi rješenje.
Ocjena mora biti obrazložena.

Članak 75.

Službenika koji je ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava«, upućuje se na dodatno stručno
osposobljavanje ili se premješta na drugo radno mjesto.
Službeniku koji je dva puta uzastopce ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« prestaje služba po sili zakona danom konačnosti zadnjeg rješenja o ocjenjivanju.

IX ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 76.

Sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti iz radnog odnosa, obvezatno se u pisanom obliku, s obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku dostavljaju službeniku i namješteniku.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka službenik i namještenik imaju pravo podnijeti žalbu Gradonačelniku.

Članak 77.

Odlučujući o izjavljenoj žalbi službenika i namještenika na rješenje iz članka 75. ovog Ugovora, Gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti dužna je prethodno razmotriti mišljenje sindikalnog povjerenika ili druge ovlaštene osobe Sindikata.

Članak 78.

U slučaju kada službenik odnosno namještenik daje otkaz, dužan je odraditi otkazni rok u trajanju od mjesec dana, osim ako sa čelnikom tijela ili osobom koju on za to ovlasti ne postigne sporazum o kraćem trajanju otkaznog roka.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako je to potrebno radi dovršenja neodgodivih poslova, čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti može u rješenju o prestanku rada otkazni rok produžiti najviše do tri mjeseca.

Članak 79.

Službenik odnosno namještenik kojemu je prestao radni odnos zbog poslovnih, organizacijskih odnosno posebnih potreba rada, nakon isteka otkaznog roka ima pravo na otpremninu u visini od najmanje jedne njegove prosječne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku godinu radnog staža ostvarenog u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovim pravnim prednicima te ustanovama kojima je osnivač Grad Pakrac.
Otpremnina iz stavka 1. ovog članka isplatit će se službeniku odnosno namješteniku posljednjeg dana rada.

Članak 80.

Službeniku odnosno namješteniku kojem nedostaje najviše tri godine života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ne može prestati služba bez osobnog pristanka, osim u slučaju prestanka službe po sili zakona.
Službenik iz stavka 1. ovog članka za kojeg ne postoji mogućnost rasporeda, stavit će se na raspolaganje do ispunjenja uvjeta za mirovinu.

Članak 81.

Ako čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti zbog tehničkih ili organizacijskih razloga namjerava u razdoblju od šest mjeseci otkazati rad za najmanje petero namještenika, dužan je izraditi program zbrinjavanja viška djelatnika.
Na program zbrinjavanja viška namještenika iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje odredba Zakona o radu.
Prilikom izrade programa zbrinjavanja viška namještenika čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti dužan je prethodno se savjetovati sa Sindikatom.
Namještenicima sa može otkazati rad ako im mjerama iz programa zbrinjavanja viška namještenika nije moguće osigurati zaposlenje u roku dva mjeseca od dana donošenja programa.

Članak 82.

Službenik i namještenik, za čijim je radom prestala potreba u Upravnim tijelima Grada Pakraca, ima u roku od dvije godine prednost kod prijama u službu, ako se u tom vremenu ukaže potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik bio raspoređen u trenutku kada je za njegovim radom prestala potreba kao i poslova drugog radnog mjesta, a za koje ispunjava uvjete sukladno Pravilnicima o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnih tijela Grada Pakraca.

Članak 83.

Ako ovlaštena osoba odnosno tijelo ocijeni da kod službenika i namještenika postoji neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, čelnik tijela dužan je, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje ovlaštene osobe odnosno tijela, u pisanom obliku ponuditi službeniku i namješteniku drugo radno mjesto, čije poslove je on sposoban obavljati, a koji, što je više moguće, moraju odgovarati poslovima radnog mjesta na koje je prethodno bio raspoređen. Čelnik tijela dužan je poslove radnog mjesta prilagoditi službeniku i namješteniku iz stavka 1. ovoga članka, odnosno poduzeti sve što je u njegovoj moći da mu osigura povoljnije uvjete rada.
Službenik i namještenik iz stavka 1. ovog članka kojemu nedostaje najviše 5 godina života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ima pravo na plaću prema dosadašnjem rješenju o rasporedu na radno mjesto ako je to za njega povoljnije.

Članak 84.

Službeniku i namješteniku, prijaš¬njem korisniku prava na rad sa skraćenim radnim vremenom i na drugom odgovarajućem poslu za vrijeme zaposle¬nja (čl. 174. st. 3. t. 2.–4. Zakona o mirovinskom osigura-nju), koji je to pravo stekao zbog oz¬ljede na radu ili profesionalne bolesti prema propisima do 31. 12. 1998. godine, pripada pravo na razliku između plaće koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom mjestu na koje je raspoređen i zbroja invalidske mirovine i plaće koju ostvaruje za skraćeno radno vrijeme.

X ZAŠTITA DOSTOJANSTVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 85.

Službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta.
Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.
U ostvarenju ovog prava stranke ovog Ugovora obvezuju se promicati odnose u duhu tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe službenika i namještenika, te svako neželjeno ponašanje i postupke kojim se takvi odnosi narušavaju opisati, prepoznati, spriječiti i sankcionirati.

Članak 86.

Zabranjeno je uznemiravanje i spolno uznemiravanje službenika i namještenika.
Uznemiravanje je svako ponašanje poslodavca, službenika i namještenika koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje za drugog službenika i namještenika.
Uznemiravanjem iz stavka 1. ovoga članka smatra se i diskriminirajuće ponašanje kojim se službenik i namještenik izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj od drugih službenika i namještenika na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.
Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
Ponašanje kojim se narušava dostojanstvo osobe službenika i namještenika smatra se namjerno ili nehajno ponašanje koje primjerice uključuje:
– ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome,
– uvrede, prijetnje, psovke i omalovažavanje,
– seksističko ponašanje kojim se osobe drugog spola ili spolnog opredjeljenja nazivaju
društveno neprimjerenim izrazima s ciljem isticanja njihovih spolnih obilježja ili spolnog opredjeljenja, šali na njihov račun ili pokušava ostvariti neželjeni tjelesni kontakt,
– namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad, ili pak davanje
dezinformacija i
– dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka ili ne dodjeljivanje zadataka.

Članak 87.

U slučaju neželjenog ponašanja iz prethodnog članka ovoga Ugovora, službenik i namještenik može se obratiti nadređenom službeniku, sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).
Ovlaštenu osobu iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik.
Osoba iz stavka 1. ovog članka imenuje se uz prethodno pribavljenu suglasnost Sindikata.
Nadređeni državni službenik i sindikalni povjerenik dužni su o svakoj pritužbi o povredi dostojanstva državnog službenika i namještenika obavijestiti ovlaštenu osobu od poslodavca.

Članak 88.

Ovlaštena osoba dužna je, ovisno o naravi i težini povrede, odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji.
Ukoliko poslodavac ne provede predložene mjere za sprječavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, službenik i namještenik ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.

Članak 89.

U svrhu stvaranja ozračja tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe službenika i namještenika u službi poslodavac će voditi posebnu brigu o informiranju, osvješćivanju i senzibiliziranju zaposlenih u upravnim tijelima za problematiku zaštite dostojanstva, te edukaciji ovlaštenih osoba.

XI INFORMIRANJE

Članak 90.

Čelnik tijela dužan je službeniku i namješteniku odnosno sindikalnom povjereniku osigurati informacije koje su bitne za socijalni položaj službenika i namještenika, a posebno:
– o odlukama koje utječu na socijalni položaj službenika i namještenika,
– o rezultatima rada,
– o prijedlozima odluka i općih akata kojima se u skladu s ovim Ugovorom uređuju osnovna
prava i obveze iz službe odnosno rada,
– o mjesečnim obračunima plaća službenika i namještenika, uz njihov pristanak.

XII DJELOVANJE I UVJETI RADA SINDIKATA

Članak 91.

Upravna tijela obvezuju se da će osigurati provedbu svih prava s područja sindikalnog organiziranja utvrđenih u Ustavu Republike Hrvatske, konvencijama međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom.

Članak 92.

Čelnik upravnog tijela ili druga ovlaštena osoba obvezuje se da svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji način neće onemogućiti sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo zaposlenog da postane članom sindikata.
Povredom prava na sindikalno organiziranje smatrat će se pritisak čelnika tijela ili druge ovlaštene osobe na službenike i namještenike članove sindikata da istupe iz sindikalne organizacije.

Članak 93.

Sindikat se obvezuje da će svoje djelovanje provoditi sukladno Ustavu, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru te da svoje djelovanje neće provoditi na način koji će štetiti djelotvornosti rada i poslovanja Upravnih tijela Grada Pakraca.

Članak 94.

Sindikat je dužan obavijestiti čelnika tijela ili drugu ovlaštenu osobu o izboru ili imenovanju sindikalnog povjerenika ili sindikalnih predstavnika.

Članak 95.

Aktivnosti sindikalnog povjerenika ili predstavnika u Upravnim tijelima Grada Pakraca ne smiju biti sprječavane ili ometane ako djeluje u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima, drugim propisima i ovim Ugovorom.

Članak 96.

Sindikalni povjerenik ima pravo na naknadu plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti i to tri sata po članu sindikata godišnje.
Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba sindikalnom su povjereniku, dužni omogućiti izostanak s posla, uz naknadu plaće, zbog sudjelovanja na sindikalnim sastancima, tečajevima, seminarima, osposobljavanjima u zemlji i u inozemstvu.
Svaka ozljeda sindikalnog povjerenika prilikom obavljanja sindikalnih dužnosti smatra se ozljedom na radu.

Članak 97.

Kad sindikalni povjerenik dio svog radnog vremena na radnom mjestu posvećuje sindikalnim zadaćama, a dio svojim redovnim radnim obvezama, tada se njegove obveze iz radnog odnosa uređuju pismenim sporazumom zaključenim između Sindikata i čelnika tijela.

Članak 98.

Zbog obavljanja sindikalne aktivnosti sindikalni povjerenik ne može biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike i namještenike.

Članak 99.

Za vrijeme obnašanja dužnosti sindikalnog povjerenika i šest mjeseci po isteku te dužnosti, sindikalnom povjereniku u Upravnim tijelima Grada Pakraca bez suglasnosti Sindikata ne može prestati služba odnosno radni odnos osim po sili zakona, niti se on može bez njegove suglasnosti premjestiti na drugo radno mjesto u okviru istoga upravnog tijela, odnosno premjestiti na rad izvan mjesta njegova stanovanja, pokrenuti protiv njega postupak zbog povrede službene dužnosti, kao ni udaljiti iz službe odnosno s rada zbog pokretanja kaznenog postupka.

Članak 100.

Prije donošenja odluke važne za položaj službenika odnosno namještenika, čelnik tijela mora se savjetovati sa sindikalnim povjerenikom ili drugim ovlaštenim predstavnikom sindikata o namjeravanoj odluci i mora mu pravodobno dostaviti sve odgovarajuće podatke važne za donošenje odluke i razmatranje njezina utjecaja na položaj zaposlenih.
Važnim odlukama iz stavka 1. ovog članka smatraju se osobito odluke:
– o donošenju, izmjeni i dopuni akata kojima se reguliraju prava iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika,
– o planu zapošljavanja, premještaju i otkazu službe odnosno rada službenika i namještenika,
– o mjerama u svezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu službenika i namještenika,
– rasporedu radnog vremena,
– o uvođenju nove tehnologije te promjene u organizaciji načinu rada,
– o planu godišnjih odmora,
– o noćnom radu,
– o nadoknadama za izume i tehničko unapređenje,
– o donošenju programa zbrinjavanja viška službenika i namještenika i dr.
Sindikalni povjerenik ili drugi ovlašteni predstavnik Sindikata može, najduže u roku od 8 dana od dostave odluke iz stavka 2. ovog članka čelniku tijela dati primjedbe.
Čelnik tijela dužan je razmotriti primjedbe sindikalnog povjerenika prije donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka.

Članak 101.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba dužna je razmotriti prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve Sindikata u svezi s ostvarivanjem prava, obveza i odgovornosti iz rada i na osnovi rada i o zauzetim su stajalištima dužni u roku od 8 dana od primitka prijedloga, inicijative, mišljenja i zahtjeva, izvijestiti Sindikat.
Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba dužni su primiti na razgovor sindikalnog povjerenika na njegov zahtjev i s njim razmotriti pitanja sindikalne aktivnosti i materijalnu problematiku zaposlenih.

Članak 102.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba dužni su, bez naknade, za rad sindikata osigurati najmanje slijedeće uvjete:
– prostoriju za rad, u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka,
– pravo na korištenje telefona, telefaksa, interneta, računalne opreme i drugih raspoloživih tehničkih pomagala,
– slobodu sindikalnog izvješćivanja i podjelu tiska,
– obračun i ubiranje sindikalne članarine, a prema potrebi i drugih davanja, preko isplatnih lista u računovodstvu, odnosno prigodom obračuna plaća doznačiti članarinu na račun Sindikata, a na temelju pisane izjave članova sindikata (pristupnica i sl.).

XIII MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

Članak 103.

Za rješavanje kolektivnih radnih sporova između potpisnika ovog Ugovora koje nije bilo moguće riješiti međusobnim pregovaranjem, mora se provesti postupak mirenja.

Članak 104.

Postupak mirenja provodi Mirovno vijeće.
Mirovno vijeće ima tri člana.
Svaka ugovorna strana imenuje po jednog člana.
Stranke su suglasne da će izbor trećeg člana Mirovnog vijeća kao predsjednika dogovoriti u slučaju nastale potrebe provođenja postupka mirenja.

Članak 105.

Postupak mirenja pokreće se na pisani prijedlog jednog od potpisnika ovoga Ugovora, a mora se dovršiti u roku od pet dana od dana pokretanja postupka mirenja.

Članak 106.

U postupku mirenja Mirovno vijeće ispitati će navode i prijedloge ugovornih strana, a po potrebi prikupit će se i potrebne obavijesti i saslušati stranke.
Mirovno vijeće sastavit će pisani prijedlog nagodbe.

Članak 107.

Mirenje je uspjelo ako obje ugovorne strane prihvate pisani prijedlog nagodbe.
Nagodba, u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

XIV ŠTRAJK

Članak 108.

Ako postupak mirenja ne uspije, Sindikat ima pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom zaštite i promicanja socijalnih interesa svojih članova.
Za organizaciju i provedbu štrajka Sindikat koristi sindikalna pravila o štrajku.

Članak 109.

Štrajk se mora najaviti drugoj ugovornoj strani najkasnije tri dana prije početka štrajka, u pisanom obliku.
U pismenoj najavi štrajka, moraju se naznačiti razlozi za štrajk, mjesto, dan i vrijeme početka štrajka.

Članak 110.

Pri organiziranju i poduzimanju štrajka, organizator i sudionici štrajka moraju voditi računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih prava i sloboda drugih, a osobito o osiguranju života, zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine.

Članak 111.

Najkasnije na dan najave štrajka sindikat mora objaviti pravila o poslovima na kojima se rad ne smije prekidati za vrijeme trajanja štrajka.

Članak 112.

Na prijedlog Gradonačelnika Grada Pakraca, Sindikat i Gradonačelnik ili druga osoba koju on ovlasti, sporazumno izrađuju i donose pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka.
Pravila iz stavka 1. ovog članka sadrže odredbe o radnim mjestima i broju službenika odnosno namještenika koji na njima moraju raditi za vrijeme štrajka, a s ciljem omogućivanja obnavljanja rada nakon završetka rada odnosno s ciljem nastavka obavljanja poslova koji su prijeko potrebni, osobito radi sprječavanja ugrožavanja života, osobne sigurnosti ili zdravlja pučanstva.

Članak 113.

Ako se o pravilima o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ne postigne suglasnost, pravila će utvrditi arbitraža.
Arbitraža iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od jednog predstavnika sindikata i jednog predstavnika poslodavca, te od neovisnog predsjednika kojeg sporazumno određuje Sindikat i poslodavac.
Pravila iz stavka 1. ovog članka arbitraža je dužna donijeti u roku od osam dana od dana dostave prijedloga arbitraži.

Članak 114.

Ako Gradonačelnik nije predložio utvrđivanje pravila iz članka 111. ovoga Ugovora do dana početka postupka mirenja, postupak utvrđivanja tih poslova ne može pokrenuti do dana okončanja štrajka.

Članak 115.

Štrajkom rukovodi štrajkački odbor sastavljen od predstavnika organizatora štrajka koji je dužan na pogodan način očitovati se strani protiv koje je štrajk organiziran kako bi se nastavili pregovori u svrhu mirnog rješenja spora.
Članovi štrajkačkog odbora ne mogu biti raspoređeni na rad za vrijeme štrajka.

Članak 116.

Sudioniku štrajka mogu se plaća i dodaci na plaću, osim doplatka za djecu i jubilarne nagrade, smanjiti razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku.

Članak 117.

Organiziranje štrajka ili sudjelovanje u štrajku sukladno odredbama ovoga Ugovora ne predstavlja povredu službene odnosno radne dužnosti.

Članak 118.

Službenik odnosno namještenik ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike odnosno namještenike zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku organiziranom sukladno odredbama ovog Ugovora, a niti smije biti ni na koji način prisiljen sudjelovati u štrajku, ako to ne želi.

Članak 119.

Ugovorne strane suglasne su da Gradonačelnik Grada Pakraca može od nadležnog suda zahtijevati zabranu štrajka koji je organiziran protivno odredbama ovog Ugovora.

XV. SOCIJALNI MIR

Članak 120.

Ugovorne strane za vrijeme trajanja ovog Ugovora obvezuju se na socijalni mir.
Izuzetno, dozvoljen je štrajk solidarnosti uz najavu, prema odredbama ovog Ugovora, ili korištenje drugih metoda davanja sindikalne potpore zahtjevima zaposlenih u određenoj drugoj djelatnosti.

XVI. TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE OVOG UGOVORA

Članak 121.

Za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovoga Ugovora, ugovorne strane imenuju zajedničku komisiju u roku od 30 dana od dana potpisa ovog Ugovora.
Komisija ima četiri člana, od kojih svaka ugovorna strana imenuje dva člana.
Komisija donosi Pravilnik o radu.

Sve odluke komisija donosi većinom glasova, a u slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika komisije.
Ugovorne strane dužne su se pridržavati danog tumačenja.
Sjedište komisije je u Pakracu, Trg bana J. Jelačića 18.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 122.

Smatra se da je ovaj Ugovor zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Članak 123.

Ovaj se Ugovor sklapa se na vrijeme od četiri godine.

Članak 124.

Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora.
Stranka kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu ovog Ugovora mora se pisano očitovati u roku 15 dana od dana primitka prijedloga, te mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.
Ako strana kojoj je podnesen prijedlog ne postupi u skladu sa odredbama stavka 2. ovog članka smatrati će se da su ispunjeni uvjeti za primjenu odredaba ovog ugovora o postupku mirenja.

Članak 125.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor.
Otkazni rok je tri mjeseca od dana dostave pismenog otkaza drugoj strani.

Članak 126.

Pregovore o obnovi ovog ugovora strane će započeti najmanje 30 dana prije isteka roka na koji je sklopljen.
Ukoliko pregovori iz stavka 1. ovog članka odnosno potpisivanje novog kolektivnog ugovora ne bi bili zaključeni do isteka roka na koji je sklopljen ovaj Ugovor, strane su suglasne da se njegove odredbe produženo primjenjuju do sklapanja novog kolektivnog ugovora.

Članak 127.

Ovaj ugovor sastavljen je u četiri primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Članak 128.

Odredbe ovog Ugovora odnose se i na djelatnike Gradske knjižnice Pakrac i Muzeja grada Pakraca.

Članak 129.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i primjenjuje se danom potpisivanja.

KLASA: 023-01/11-01/01
URBROJ: 2162-02/01-11-01
U Pakracu, 2. studenog 2011. godine

GRAD PAKRAC GRADONAČELNIK
mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., v.r.

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH
PREDSJEDNIK
Boris Pleša, dipl. politolog, v.r.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“br. 86/08 i 61/11) i članka 51. stavak 3. alineja 9. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Pakraca donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (nastavno: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obavljaju poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/11) i drugim propisima.
Vlastiti pogon Grada Pakraca sastavni je dio Jedinstvenog upravnog odjela, a organizaciono se svrstava kao poodsjek u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

II. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM

Članak 4.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik (nastavno: pročelnik).
Unutarnjom organizacionom jedinicom odsjekom odnosno pododsjekom upravlja voditelj.
Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i usklađuje rad upravnog tijela, odnosno unutarnje organizacione jedinice.
Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovora gradonačelniku.
Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje organizacione jedinice voditelj odgovora pročelniku.
Imenovanje privremenog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u razdoblju od upražnjenog radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, obavlja se u skladu s Odlukom.
U razdoblju odsutnosti pročelnika njegove poslove može obavljati službenik kojeg za to ovlasti gradonačelnik.
U slučaju upražnjenosti radnog mjesta voditelja unutarnje organizacione jedinice ili odsutnosti voditelja unutarnje organizacione jedinice, istom izravno upravlja službenik kojeg zato ovlasti pročelnik, a u slučaju upražnjenosti radnog mjesta voditelja Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti istim upravlja direktno pročelnik.
Članak 5.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Pakraca, pravilima struke te uputama pročelnika i voditelja unutarnjih organizacionih jedinica i drugih nadređenih službenika.

III. RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 6.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijem u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 -nastavno Uredba) i ovim Pravilnikom.

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanim zakonom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Članak 7.

Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa zakonom.
Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti.
Pokretanju postupka prijema u službu mora prethoditi pismeno odobrenje gradonačelnika bez obzira na usvojeni plan prijema u službu.

IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 8.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.
Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.

Članak 9.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik na prijedlog voditelja unutarnje organizacione jedinice, raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

V. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

Članak 10.

U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje u upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.
Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je voditelj odsjeka.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisom, ni ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik.

VI. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

Članak 11.

Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje gradonačelnik, nakon savjetovanja s pročelnikom.
Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište gradske uprave te na web stranici Grada.
Članak 12.
Na zgradama u kojima djeluje gradska uprava ističe se naziv Jedinstvenog upravnog odjela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.
U predvorju sjedišta gradske uprave ističe se raspored prostorija u zgradi.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika te naznaka poslova koje obavljaju.
Članak 13.
Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem poštanskog sandučića koji je smješten u predvorju sjedišta gradske uprave, putem gradske web stranice, te na građanima drugi dostupan način.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan zakonom.
Zatečeni službenici i namještenici koji imaju za jedan stupanj stručnu spremu nižu od stručne spreme koja je propisana za radno mjesto na kojem su zatečeni na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, ili imaju stručnu spremu nekog drugog usmjerenja, a ne usmjerenja kako je propisano ovim Pravilnikom, mogu i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojem su zatečeni ako imaju najmanje deset godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave kojeg je Gradonačelnik donio dana 12. kolovoza 2010. godine.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, biti će objavljen u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: 023-05/11-01/03
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.

U Pakracu, 3. studenog 2011. godine

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA U
GRADSKOJ UPRAVI GRADA PAKRACA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (JUO):

Pročelnik JUO: (1 izvršitelj)
Radno mjesto I. Kategorije, potkategorija: Glavni rukovoditelj, Razina —, Klasifikacijski rang 1.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist pravne struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
Opis poslova: rukovođenje i odgovornost za rad JUO, protokolarni, savjetodavni i stručni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, gradonačelnika i njegovih zamjenika, te radnih tijela, priprema nacrta općih akta iz svog djelokruga rada, rješavanje u upravnim postupcima u najsloženijim stvarima, prati propise iz oblasti koje su u nadležnosti JUO, te predlaže i donosi prijedloge novih akata u svezi s radom JUO kao i poslovima u nadležnosti Grada, poslovi stručnog nadzora, stručna obrada pitanja od šireg društvenog značaja, odgovornost za rad JUO, službenički odnosi djelatnika, stegovni postupci, održavanje poslovnog prostora zgrade gradske uprave, briga o materijalno-tehničkim pretpostavkama poslovanja JUO, obavlja poslove odnosa s javnošću, ako oni nisu izričito dani drugom tijelu ili osobi, a u sklopu toga vrši redovito izvješćivanje medija o odlukama Gradonačelnika i radu gradske uprave sukladno naputcima Gradonačelnika, brine se o ažuriranju sadržaja na web stranici Grada najmanje jednom tjedno i brine o kvaliteti i o točnosti objavljenih informacija, koordinacija rada između upravnih tijela, drugi poslovi vezani uz rad JUO, odnosno po nalogu gradonačelnika.

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti:

2. Voditelj Odsjeka: (1 izvršitelj):
Radno mjesto I. Kategorije, potkategorija: Rukovoditelj, Razina 1., Klasifikacijski rang 4.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke društvenog smjera,
• najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
Opis poslova: rukovođenje i odgovornost za rad Odsjeka, vrši poslove tehničke korespondencije za Gradonačelnika i priprema nacrte dopisa pismena koja šalje Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika, obavlja sve poslove u svezi s radom zamjenika Gradonačelnika koji su izričito određeni od strane Gradonačelnika, izrađuje zaključke sukladno donesenim odlukama Gradonačelnika i skrbi o njihovoj dostavi nadležnim tijelima i njihovoj provedbi, izrađuje nacrte odnosno prijedloge propisa koje donosi Gradonačelnik, te pomaže u izradi propisa koje donosi Gradsko vijeće, ukoliko nije izravno nadležno neko drugo tijelo ili zadužen neki drugi službenik, upoznaje gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donašanje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, skrbi o rasporedu korištenja radnih prostorija Grada, te reprezentativnim potrebama Gradonačelnika i Gradskog vijeća, u suradnji s pročelnikom obavlja sve poslove u svezi sa protokolom gradonačelnika, njegovog zamjenika, članova Gradskog vijeća, rješava o zahtjevima o pravu na pristup informacijama sukladno posebnim propisima i uz konzultaciju sa pročelnikom, sudjeluje u izradi i vrši koordinaciju aktivnosti na izradi informativno-propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetnu marketinšku aktivnost i prezentaciju Grada, prema potrebi zamjenjuje referenta za poslove Gradskog vijeća u svim segmentima njegovog posla, izrađuje prijedloge dokumenata vezanih za osnivanje i rad mjesnih odbora, te pruža stručnu pomoć u radu mjesnih odbora, priprema materijale za Gradonačelnika i sjednice Gradskog vijeća i njegova radna tijela, vodi registar odluka Gradonačelnika i propisa i odluka Gradskog vijeća, skrbi o adekvatnom čuvanju zaključaka i drugih materijala vezanih za rad Gradonačelnika i Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, obavlja poslove vezane za objavljivanje akata i vodi evidenciju o objavi akata iz nadležnosti Gradonačelnika i Gradskog vijeća, vodi evidenciju o sjednicama Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, te evidenciju prisustvovanja vijećnika na sjednicama, obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika JUO.

Referent za poslove Gradskog vijeća: (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —-, Klasifikacijski rang: 11.
Potrebno stručno znanje:
• SSS upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: stručno i administrativni poslovi u svezi djelokruga rada Gradskog vijeća, gradonačelnika te njihovih radnih tijela, suradnja sa medijima i djelimično poslovi glasnogovornika, poslovi prijema akata za JUO, pregledava i signira primljenu poštu i stavlja otisak prijemnog štambilja, zavodi akte u interne dostavne knjige, vodi urudžbeni zapisnik te registar običnog djelovodnika, poslovi izdavanja službenog glasila, vođenje zapisnika na sjednicama Vijeća, donosi rješenja u jednostavnijim stvarima i granicama dobivene ovlasti, drugi poslovi iz oblasti uredskog poslovanja,obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja i pročelnika.

Referent općih poslova: (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: poslovi prijema i otpreme pošte, vođenje poštanskih knjiga i kontrola rad dostavljača, administrativni i drugi poslovi za potrebe predsjednika Vijeća i Gradonačelnika, vođenje personalne evidencije u oblasti rada i radnih odnosa, prijave i odjave na osiguranju, evidencija putnih naloga, prijem stranaka, daktilografski poslovi, poslovi prijepisa i umnožavanja dokumentacije, obavljanje administrativnih poslova za potrebe komisija i povjerenstava, administrativni poslovi u svezi izdavanja službenog glasnika i provođenje postupka javne nabave, poslovi domaćice, brine se oko urednog arhiviranja odloženih predmeta, drugi poslovi iz oblasti uredskog poslovanja, te obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika JUO i voditelja Odsjeka.

5. Viši stručni suradnik za javnu nabavu i upravljanje nekretninama: (1 izvršitelj)
Radno mjesto II. Kategorije, potkategorija: Viši stručni suradnik, Razina –, Klasifikacijski rang 6.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: donosi rješenja u upravnim postupcima iz svog djelokruga rada u granicama dobivenih ovlasti, obavlja potrebne pripremne radnje glede rješavanja imovinsko-pravnih poslova s nekretninama, vodi potpunu evidenciju nekretnina po namjeni u vlasništvu Grada, prati i analizira provođenje odredaba zaključenih ugovora (prodaja, zakup, najam), prati usklađenost visine zakupnine, najamnine s normativnim aktima, predlaže promjenu namjene pojedine nekretnine, prati financijske rezultate pojedine nekretnine (prihode i rashode), daje preporuke za prodaju ili zadržavanje imovine, vodi brigu o osiguranju gradske imovine,obavlja periodične preglede nekretnina, vodi računa da su iste u funkcionalnom stanju, podnosi tromjesečna izvješća u svezi upravljanja nekretninama, izrađuje nacrte općih akata u svezi upravljanja nekretninama, priprema natječaje za prodaju, najam ili zakup nekretnina, provodi postupke javne nabave za potrebe upravnih tijela Grada, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

Stručni suradnik za društvene djelatnosti: (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. Kategorije, potkategorija: Stručni suradnik, Razina –, Klasifikacijski rang 8.
Potrebno stručno znanje:
• sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne, ekonomske ili drugog odgovarajuće struke društvenog smjera,
• najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: izrađuje programe rada, surađuje u pripremi nacrta odluka i drugih općih akata te vodi brigu o zadovoljavanju zajedničkih potreba u oblasti prosvjete, kulture, športa, informiranja, tehničke i fizičke kulture, socijalne skrbi, te predškolskog odgoja i naobrazbe, koordinira i usmjerava rad mjesnih odbora, priprema i organizira gradske manifestacije u tim oblastima, donosi rješenja u upravnim postupcima iz svog djelokruga rada u granicama dobivenih ovlasti, obavlja tehničke poslove iz nadležnosti grada u oblastima vatrogastva, protupožarne i civilne zaštite i spašavanja, surađuje i vodi brigu o radu i djelovanju ustanova i institucija te ostalih društvenih organizacija iz navedenih djelatnosti, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

Referent za društvene djelatnosti: (1 izvršitelj)
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: koordinira i usmjerava rad udruga, surađuje s humanitarnim i raznim drugim domaćim i inozemnim organizacijama te izrađuje potrebne programe rada i suradnje, izrađuje nacrte prijedloga financiranja športskih, kulturnih i drugih udruga, sudjeluje u izradi godišnjih i drugih planova udruga i mjesnih odbora te prati njihov rad i realizaciju usvojenih planova i programa, obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja i donosi rješenja u jednostavnim upravnim stvarima u granicama dobivenih ovlasti, vodi brigu oko organiziranja i provođenja kulturnih i športskih priredbi i manifestacija, pravodobnog informiranja građana o svim događajima na nivou lokalne samouprave, te obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

Domar-Portir: (1 izvršitelj):
Radno mjesto IV. kategorije, potkategorija: domar , Razina: 1., Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS, KV strojobravar, električar ili drugi odgovarajući tehnički smjer,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: regulira ulaz i izlaz iz objekata gradske uprave, onemogućava nedozvoljene ulaske i izlaske, evidentira dolazak i odlazak sa rada i za vrijeme rada, telefonski najavljuje i pribavlja od ovlaštenog djelatnika dozvole za ulazak trećih osoba, evidentira ulaske i legitimira (u slučaju da je propisano) osobe, koje dolaze u poslovne prostorije, te samostalno i uz pomoć organa javnog reda uspostavlja red i stara se o istome, poziva vatrogasne i druge službe u slučaju utvrđene potrebe za istima, obavlja poslove zanatskog održavanja instalacija, uređaja, objekata i opreme (na nivou znanja za KV radnika), kao što je zamjena jednostavnijih sklopova, rezervnih dijelova, priključaka, uložaka, vrši preventivni pregled i nadzor nad radom instaliranih jednostavnih sistema, obavlja poslove manjih mehaničkih popravaka (krečenje, ozidavanje, drugi manji popravci), obavlja poslove u svezi nabavke uredskog i drugog materijala, vodi materijalne evidencije, vrši dnevni i preventivni pregled tehničke ispravnosti vozila, brine se za provoremeni odlazak vozila na periodični pregled tehničke ispravnosti, vodi brigu o godišnjoj registraciji vozila, upravlja vozilima, otklanja manje kvarove i nedostatke na vozilu za vrijeme rada (vožnje), vodi propisane evidencije o svom radu i točno vodi radne i putne naloge, obavlja i ostale poslove obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka.

Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije:

9. Voditelj Odsjeka: (1 izvršitelj):
Radno mjesto I. Kategorije, potkategorija: Rukovoditelj, Razina 1., Klasifikacijski rang 4.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke društvenog smjera,
• najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
Opis poslova: rukovođenje i odgovornost za rad Odsjeka, prati zakone i propise iz oblasti gospodarstva, turizma i poduzetništva, te izrađuje prijedloge svih podzakonskih akata vezanih uz gospodarstvo, turizam i poduzetništvo, a koji su u nadležnosti Grada, potiče poduzetničke aktivnosti i korištenje prostornih kapaciteta u vlasništvu grada u svrhu razvoja gospodarstva, te obavlja sve poslove vezane uz realizaciju zona male privrede, izrađuje elaborate za osiguravanje osnova za razvitak svih gospodarskih djelatnosti (poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo, proizvodne i uslužne djelatnosti…), s osobitim naglaskom na obrtništvo i malo poduzetništvo, identificira, komunicira i pruža stručnu pomoć poduzetnicima u pronalaženju načina realizacije pojedinog programa, izrađuje prijedlog mjerila i kriterija za iskorištavanje postojećih potencijala u poljoprivredi, stočarstvu, ribarstvu i lovstvu, obavlja poslove vezane uz održivi razvoj, izrada financijskih planova i analiza njihovog izvršavanja, izrada ostalih prijedloga nacrta općih akata u ekonomsko-financijskoj oblasti, nadzire i kontrolira cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje, donosi rješenja u upravnom postupku iz svog djelokruga rada u najsloženijim predmetima, proučavanje i stručna obrada najsloženijih pitanja iz djelokruga Odsjeka (izrada elaborata i drugih stručnih materijala), sustavna obrada pitanja od šireg društvenog značaja, ostali poslovi po nalogu Gradonačelnika i pročelnika JUO.

Viši savjetnik za proračun i financije-unutarnji revizor (1 izvršitelj):
Radno mjesto II. kategorije, potkategorija: Viši savjetnik, Razina:—, Klasifikacijski rang: 4.,
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist ekonomske struke,
• najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: izrada prijedloga nacrta proračuna, rebalansa proračuna, periodičnih obračuna te završnih računa sa obrazloženjem, obavlja proračunski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno poslovanje i predlaže mjere za njihov otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja, provjerava primjenu zakona i drugih propisa u obavljanju poslova grada, daje preporuke Gradonačelniku u svrhu postizanje veće učinkovitosti i djelotvornosti rada Grada, obavlja reviziju ispravnosti prijedloga ugovora te poslove revizije provedenih javnih nadmetanja, obavlja pregled i provjeru računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata proračunskih i izvan proračunskih korisnika, obavlja nadzor namjenskog korištenja proračunskih i izvanproračunskih korisnika, obavlja nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih fizičkih i pravnih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika, isključivo je nadležan za obavljanje poslova revizije, koje ne smije prenositi na druge osobe ili ustrojstvene jedinice, odgovoran je neposredno i isključivo Gradonačelniku za poslove unutarnje revizije, izvještava Gradonačelnika o uočenim nepravilnosti i prijevarama, dužan je čuvati tajnost podataka i informacija koje su predmet revizija.

Referent za financijsko poslovanje (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: vodi knjigovodstvo proračuna, vrši kontiranje i knjiženje svih poslovnih promjena, obavlja radove za periodični i završni račun, kontrolira račune i druge akte vezane za proračun, vrši kontrolu ostalih financijskih dokumenata, vrši likvidaciju cjelokupne materijalno-financijske dokumentacije, vodi glavnu knjigu, vodi evidenciju čekova, mjenica i drugih sredstava plaćanja, vrši mjesečno usaglašavanje analitike sa sintetikom, vrši izradu analiza i financijskih planova, izrađuje sve potrebene financijske izvještaje mjerodavnim institucijama, sudjeluje u pripremi prednacrte odluka i općih akata iz domena financijskog poslovanja, obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika JUO i voditelja Odsjeka.

Referent računovodstveno-financijskih poslova: (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:

• SSS ekonomskog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: vrši kontrolu računa, novčanih dokumenata i gotovih isplata i dnevnih blagajničkih izvještaja, prati preko analitičkog knjigovodstva i izvještaja FINA-e uplata prispjelih na žiro-račun, priprema dokumentaciju za utuživanje, vrši uplatu i isplatu preko blagajne, sastavlja dnevne blagajničke izvještaje, vrši obračun plaća i naknada te sastavlja potrebne liste i obrasce, vodi analitičke kartice, izrađuje i sastavlja potrebne obrasce i evidencije iz područja plaća i naknada prema FINA-i, fondovima MIO i ZO i dr., podiže knjigovodstvene izvode i uredno ih odlaže, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika JUO i voditelja Odsjeka.

Viši stručni suradnik za europske integracije i međunarodnu suradnju: (1 izvršitelj):
Radno mjesto II. Kategorije, potkategorija: Viši stručni suradnik, Razina –, Klasifikacijski rang 6.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist ekonomskog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: izrađuje prednacrte odluka i drugih općih akata iz područja gospodarstva vezanih za EU i međunarodnu suradnju, prati natječaje koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobivanje sredstava iz pretpristupnih i strukturnih fondova iz EU, sa drugim subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima, vodi savjetodavne i stručne poslove vezane za pretpristupne programe EU, vrši suradnju s tijelima državne uprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pretpristupne pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, za potrebe Grada, u suradnji sa drugim djelatnicima izrađuje dokumentaciju potrebnu za izradu projekta, prati razvoj projekta od početka do kraja, obavlja poslove info-punkta Grada prema zainteresiranim subjektima, vezano za EU i nacionalne fondove i sredstva koja se na raznim natječajima mogu po tim osnovama dobiti, prema potrebi zamjenjuje Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo u svim segmentima njegovog posla, obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, pročelnika JUO i voditelja Odsjeka.

Viši stručni suradnik za gospodarstvo: (2 izvršitelja):
Radno mjesto II. Kategorije, potkategorija: Viši stručni suradnik, Razina —, Klasifikacijski rang 6.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist ekonomskog, poljoprivrednog ili drugog odgovarajućeg smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova-zajednički dio: izrađuje prednacrte odluka i drugih općih akata iz područja gospodarstva, vodi stručne poslove u provedbu Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva, surađuje sa gospodarskim subjektima i poduzetnicima na području Grada te prati stanje u tim područjima, obavlja sve radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja te donosi rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima u granicama dobivenih ovlasti, predlaže poticajne mjere za razvoj male privrede i poljoprivrede, surađuje sa poslovnim bankama, mjerodavnim ministarstvima, uredima državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva, zadrugama i udruženjima gospodarstvenika i poljoprivrednika te im pruža potrebnu stručnu i savjetodavnu pomoć, podnosi redovita periodična i godišnja izvješća, vrši stručnu obradu pitanja iz svog djelokruga rada i izrada određenih prijedloga, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka, odnosno pročelnika JUO,
– 1. izvršitelj: vodi poslove lokalne samouprave u oblasti poljoprivrede, vodi brigu o pravovremenom obavljanju dezinsekcije i deratizacije na području Grada, prati održavanje stočnih sajmova i rad tržnica na malo izrađuje prijedlog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, vodi stručne poslove u svezi kreditiranja i dodjele raznih poticaja u subvencija u poljoprivredi, prati provedbu državnih i gradskih poticajnih mjera u poljoprivredi,
– 2. izvršitelj: vodi poslove lokalne samouprave u oblasti ugostiteljstva i trgovine, prati stanje u oblasti zaštite od požara, zaštite i spašavanja i civilne zaštite, priprema nacrte akata koje donosi gradonačelnik, Gradsko vijeće i Stožer zaštite i spašavanja, te obavlja stručne poslove za isti, prati stanje i pokreće inicijative za usklađivanje planova zaštite od požara i zaštite i spašavanja sa stvarnim stanjem (ažuriranje planova), vodi stručne poslove u svezi kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva.

15. Referent – poljoprivredni redar: (1 izvršitelj)
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS poljoprivrednog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: nadzire provođenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, podnosi prijave protiv počinitelja prekršaja iz odluka kojih provedbu nadzire, prati provođenje gospodarskih programa koji su sastavni dio ugovora o zakupu i prodaji sukladno Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada, vodi evidenciju korisnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada, podnosi tromjesečna izvješća iz svog djelokruga, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

16. Voditelj Odsjeka: (1 izvršitelj)
Radno mjesto I. Kategorije, potkategorija: Rukovoditelj, Razina 1., Klasifikacijski rang 4.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist građevinske ili druge odgovarajuće struke tehničkog smjera,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
Opis poslova: rukovođenje i odgovornost za rad Odsjeka, prati zakonsku regulativu vezanu za područje prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i komunalnog gospodarstva te drugih zakona u dijelovima vezanom uz navedena područja, izrađuje nacrte odluka i općih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i komunalnog gospodarstva te drugih zakona u dijelovima vezanim uz navedena područja, prati i provodi opće akte iz navedenih djelatnosti, predlaže i provodi programe kapitalne izgradnje, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije te predlaže izmjene i dopune, predlaže mjere za urbanistički razvoj i unapređenje stanja u prostoru, donosi rješenja u upravnom postupku u najsloženijim stvarima, surađuje s izvođačima radova i nadzornim inženjerima te vrši obračun i preuzimanje radova iz svoje nadležnosti, vodi potrebne evidencije, pruža stručnu pomoć iz područja svoje nadležnosti u provedbi natječaja za izvođenje radova , vrši stručnu obradu sustavnih i drugih pitanja i problema od šireg društvenog značaja vezanih za područje nadležnosti odsjeka, izrađuje potrebne elaborate, analize i predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim oblastima svog djelovanja, te obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika JUO.

17. Viši stručni suradnik za graditeljstvo: (1 izvršitelj):
Radno mjesto II. Kategorije, potkategorija: Viši stručni suradnik, Razina –, Klasifikacijski rang 6.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist građevinskog ili arhitektonskog smjera,
• najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: sudjeluje u izradi nacrta odluka i općih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te drugih zakona u dijelu vezanom uz navedena područja a koji se ne odnose na infrastrukturne građevine, provodi odluke i opće akte iz područja prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te drugih zakona u dijelu vezanom uz navedena područja a koji se ne odnose na infrastrukturne građevne, poduzima mjere i radnje glede zaštite, sanacije i rekonstrukcija kulturno-spomeničke baštine, nadzire izgradnju kapitalnih objekata visokogradnje u vlasništvu Grada, predlaže i provodi programe kapitalne izgradnje, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije te predlaže izmjene i dopune, predlaže mjere za urbanistički razvoj, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju objekata visokogradnje u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, samostalno vodi upravne i druge postupke iz svog djelokruga rada i donosi rješenja, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblastima iz svog djelokruga rada, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

18. Stručni suradnik za infrastrukturu: (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: Stručni suradnik, Razina: —-, Klasifikacijski rang: 8.
Potrebno stručno znanje:
• sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske ili drugog odgovarajuće struke tehničkog smjera,
• najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: sudjeluje u izradi nacrta odluka i općih akata iz područja komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i gradnje , energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, te drugih zakona u dijelu vezanom uz navedena područja, a koji se odnose na infrastrukturne građevine , provodi odluke i opće akte iz područja komunalnog gospodarstva , prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te drugih zakona u dijelu vezanom uz navedena područja, a koji se odnose na infrastrukturne građevine,
nadzire provedbu programa kapitalne izgradnje i održavanja infrastrukturnih građevina i surađuje sa sudionicima u gradnji kapitalnih građevina, predlaže i izrađuje programe održavanja infrastrukturnih građevina te nadzire radove nad izvođenjem istih, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na infrastrukturne građevine te predlaže izmjene i dopune istih, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju infrastrukturnih građevina u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, samostalno vodi upravne i druge postupke iz svog djelokruga rada i donosi rješenja, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblastima iz svog djelokruga rada, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

19. Referent – komunalni redar: (1 izvršitelj)
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS građevinskog ili drugog odgovarajućeg tehničkog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
Opis poslova: provodi nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda donijetih sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Odluci o komunalnom redu i drugim zakonima i podzakonskim aktima i odlukama vezanim za komunalno gospodarstvo usvojenim po predstavničkom tijelu Grada Pakraca, u provedbi komunalnog reda obavezan je i ovlašten samostalno voditi postupke sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odluci o komunalnom redu i drugim zakonima i podzakonskim aktima i odlukama vezanim za komunalno gospodarstvo usvojenim po predstavničkom tijelu Grada Pakraca a posebice : poslove nadzora nad provođenjem propisa i drugih akata koji se odnose na održavanje javne čistoće i reda na cestama, ulicama, trgovima, zelenim površinama, parkiralištima, športskim i drugim otvorenim javnim površinama, grobljima, tržnicama, okućnicama, kućnim vežama, održavanje, uređenje i zaštita svih javno prometnih površina, zgrada, ograda, naprava, reklama, transparenata, javnih satova, kao i svih drugih površina, objekata i uređaja koji utiču na uređenost naselja, nadzire korištenje i zauzimanje javnih površina, sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada, uređenje i organizaciju gradilišta i odvoz građevinskog otpada i iskopnog materijala, te držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

20. Referent za naplatu gradskih prihoda-radno mjesto III. vrste (1 izvršitelj):
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS ekonomskog ili tehničkog smjera,
• 1 godina radnog iskustva,
Opis poslova: obavlja sve radnje u upravnom postupku do potpisivanja rješenja iz svog djelokruga rada, prikuplja, sređuje, evidentira i obavlja tehničku kontrolu i obradu podataka u oblasti naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zakup javnih površina, naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu kao i ostalih gradskih pristojbi o čemu sastavlja periodična i godišnja izvješća, obavlja sve radnje u upravnom postupku do potpisivanja rješenja iz svog djelokruga rada, vodi potrebne evidencije i očevidnike iz djelokruga rada, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

21. Referent za graditeljstvo: (1 izvršitelj)
Radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, Razina: —, Klasifikacijski rang: 11,
Potrebno stručno znanje:
• SSS geodetskog, građevinskog ili drugog odgovarajućeg tehničkog smjera,
• 1 godina radnog iskustva,
Opis poslova: obavlja aktivnosti vezane za prikupljanje i ishodovanje dokumentacije potrebne u pripremi i realizaciji projekata iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, komunalnih poslova, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti nositelj kojih je Grad Pakrac a iz nadležnosti Odsjeka, vodi potrebne administrativno-tehničke poslove vezane za Odsjek, vodi potrebne evidencije, obavlja poslove u svezi zaštite okoliša i postupanja s otpadom, te druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika JUO.

Upravitelj Vlastitog pogona: (1 izvršitelj)
Radno mjesto I. Kategorije, Potkategorija: Rukovoditelj, Razina: 3., Klasifikacijski rang: 10,
Potrebno stručno znanje:
• SSS geodetskog, građevinskog ili drugog odgovarajućeg tehničkog smjera,
• 4 godina radnog iskustva,
Opis poslova: Rukovodi Vlastitim pogonom u skladu sa zakonom, organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja, predlaže osnove poslovne politike, plan i program rada, te mjere za njihovu provedbu, podnosi izvješće o rezultatima poslovanja vlastitog pogona, odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje i zakonitost rada vlastitog pogona, izvršava odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika, obavlja i druge poslove određene zakonom ili drugim aktom u okviru djelokruga rada. Obavlja i ostale poslove po nalog neposrednog rukovoditelja.

Pomoćni radnik: (5 izvršitelja)
Radno mjesto IV. Kategorije, Potkategorija: Namještenici II. potkategorije, Razina: 2., Klasifikacijski rang: 13,
Potrebno stručno znanje:
• NKV radnik, niža stručna sprema,
Opis poslova: Obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina,održava zelene površine i nerazvrstane ceste, obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju groblja, pješačkih staza, oborinskih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, sajmišnih prostora i javnih prometnih površina, obavlja poslove na hortikulturalnom uređenju javnih površina,kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj poslova ili Odsjeka, te pročelnik JUO.