Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 83. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br.1/06-pročišćeni tekst) i članka 3. stavak 1. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11), Gradonačelnik Grada Pakraca dana 31. listopada 2011. godine donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora

I
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca.

II
Za dan izbora određuje se nedjelja 4. prosinca 2011. godine.
Rokovi za poduzimanje pojedinih izbornih radnji počinju teći od 1. studenog 2011. godine.

III
Sredstva za provedbu izbora raspisanih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: 013-02/11-01/02
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.
U Pakracu, 31. listopada 2011. godine