Pravilnik o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca

Na temelju članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca" broj 7/11), gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, dana 23. prosinca 2011. godine, donosi P R A V I L N I K o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuje se radno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Pakraca (Jedinstveni upravni odjel), te raspored...

Pročitaj više