Zaključak vezan uz istup Veljka Džakule u naselju Kusonje 13. kolovoza 2010. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K
vezan uz istup Veljka Džakule u naselju Kusonje 13. kolovoza 2010. godine

1. Gradsko vijeće Grada Pakraca najoštrije osuđuje i smatra potpuno neprimjerenom izjavu Veljka Džakule, izrečenu u Kusonju 13. kolovoza ove godine u prigodi održavanja komemorativnog skupa u znak sjećanja na žrtve fašističkog terora mještana Kusonja, Dragovića, te izbjeglica iz Potkozarja, a vezano uz naziv trga u naselju Kusonje, koji nosi ime dr. Ante Starčevića, navodeći da to ime nikako ne ide uz antifašizam i da vrijeđa osjećaje srpskog naroda.
Dr. Ante Starčević (1823.-1896.) političar, publicista i književnik, kojega Hrvati zbog njegove cijeloživotne borbe za samostalnost hrvatske države i neovisnost od Austro-ugarske monarhije zovu i „ocem Domovine“, zaista ne zaslužuje da njegov rad vrednuje, a niti ime izgovara osoba čija je životna opsesija u totalnoj suprotnosti sa naukom dr. Ante Starčevića.

2. I na ovaj način Veljko Džakula pokušava remetiti i blatiti sve napore i dostignuća, kako hrvatskog, tako i srpskog stanovništva ovog kraja, usmjerenih ka ponovnoj uspostavi povjerenja i suživota na ovom području, što mu duboko vjerujemo neće uspjeti, kao što mu i do sada nije uspijevalo.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/10-01/09
URBROJ: 2162-01/1-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2010. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Konačno izvješće Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode o procjeni štete od elementarne nepogode na području Grada Pakraca u 2010. godini u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-07/10-01/02
URBROJ: 2162-04/1-10-08

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.

Odluka o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Grada Donji Kubin – Republika Slovačka i Grada Pakraca Republika Hrvatska

Na temelju odredbe članka 16. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 69. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. rujna 2010. godine usvojilo je slijedeću

O D L U K U
o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između
Grada Donji Kubin – Republika Slovačka i Grada Pakraca Republika Hrvatska

I

Donosi se Odluka o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Grada Donji Kubin Republika Slovačka i Grada Pakraca-Republika Hrvatska
Daje se suglasnost na tekst Ugovora iz prethodnog stavka, te dodatak 1. Ugovoru, koji se nalaze u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

II

Ugovor iz točke l. ove Odluke, u ime Grada Pakraca, potpisati će gradonačelnik Grada Pakraca.

III

Ova Odluka objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 910-01/10-01/05
URBROJ: 2162-04/01-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010. godine

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za 1. do 6. mjesec 2010. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja 2010. godine u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
Raspravu o predmetnom Izvješću Gradsko vijeće provelo je u okviru cjelokupne rasprave o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za prvih šest mjeseci 2010. godine.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/10-01/08
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2010.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1.1. do 30.6.2010. godine u dostavljenom tekstu.

2. Polugodišnji obračun Proračuna iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-01/10-01/14
URBROJ: 2162-04/01-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.

Odluka o besteretnom prijenosu nekretnine

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 i 129/05), članka 36. stavak 1. alineja 8. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/09) i članka 2. stavka 2., a sukladno stavku 4. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10), te sukladno odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. rujna 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o besteretnom prijenosu nekretnine

I

Centru za socijalnu skrb Pakrac ustupa se u trajno vlasništvo poslovna prostorija oznake br. 1 površine 11,80 m2 i poslovna prostorija oznake br. 2 površine 11,80 m2, nalazeće u podrumu poslovno – stambene zgrade izgrađenoj na č.k.br. 574/2 u Pakracu u Ulici Petra Preradovića br. 1, upisane u z.k.ul.br. 2369, u k.o. Pakrac, a kojih je Grad Pakrac vlasnik u 1/1 dijela, a sve u svrhu stvaranja uvjeta za rad Centra za socijalnu skrb Pakrac.
Svoj vlasnički dio, iz prethodnog stavka, Grad Pakrac prenosi bez naknade.

II

U svrhu provođenja točke l. ove Odluke ovlašten je gradonačelnik Grada Pakraca poduzeti sve potrebne radnje te potpisati neophodne akte, a Ured Grada – Tajništvo obaviti stručne i administrativne poslove.

III

Ova Odluka stupa na snagu osama dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/10-01/09
URBROJ: 2162-04/01-06-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010. godine

Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2009./2010.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2009./2010. u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/10-01/01
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.

Izvješće o radu Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-01/10-01/08
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik:Zoran Krejči,v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.