Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik za usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. i 4/09) i članka 15. stavaka 1. Odluke o sakupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10) donosim

Z A K LJ U Č A K

o davanju suglasnosti na cjenik za usluge održavanja čistoće
i odlaganja komunalnog otpada tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

1. Daje se suglasnost na cjenik za usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac koji je Nadzorni odbor Tvrtke usvojio na sjednici održanoj dana 6. srpnja 2010. godine.
2. Cjenik iz točke l. primjenjuje se od 1. kolovoza 2010. godine i nalazi se u privitku ovog zaključka te čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak zajedno sa cjenikom usluga objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/10-01/15
URBROJ: 2162-02/01-10-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.iur.
U Pakracu, 20. srpnja 2010. godine