Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik usluga „Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. i 4/09), donosim

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Cjenik usluga
„Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac

1. Daje se suglasnost na Cjenik usluga „Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac, sukladno prijedlogu uprave tvrtke od 26. kolovoza 2009. godine, na način da se odobrava povećanje cijena za 2010. godinu u visini od 10%.

2. Cjenik iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: 330-01/10-01/01
URBROJ: 2162-02/01-10-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec.
U Pakracu, 4. veljače 2010. godine

Plan prijma u službu za 2010. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), a slijedom prijedloga čelnika upravnih tijela, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10) dana 1. ožujka 2010. godine, gradonačelnik Grada Pakraca donio je

PLAN
prijma u službu za 2010. godinu

I.
Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2010. godinu.

II.
Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

U 2010. godini planiraju se popuniti tri službenička mjesta u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti, na neodređeno vrijeme, i to:
– stručni suradnik za gospodarstvo, radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj,
– stručni suradnik za upravljanje nekretninama, radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj,
– poljoprivredni redar, radno mjesto III. vrste, 1 izvršitelj.

III.
Ovaj Plan objavljuje se u »Službenom glasniku Grada Pakraca« i na web-stranici Grada Pakraca.

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: 100-01/10-01/03
URBROJ: 2162-04/01-10-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec.
U Pakracu, 1. ožujka 2010. godine