Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2008. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2008. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku...

Pročitaj više

Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo...

Pročitaj više

Odluka o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009.g. donijelo O D L U K U o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca Članak 1. Razrješuju...

Pročitaj više

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2008. godini

Na temelju odredbe članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“ br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je O D L U K U o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2008. godini Članak 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada...

Pročitaj više

Odluka o grbu i zastavi Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/5, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4., 5., 6. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009. g. donijelo ODLUKU o grbu i zastavi Grada Pakraca I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se opis grba i zastave Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grada), kao i način...

Pročitaj više

Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je O D L U K U o komunalnoj naknadi I OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se: 1. značenje...

Pročitaj više

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u „Spahijskom podrumu“ u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 91/96 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donijelo je O D L U K U o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u „Spahijskom podrumu“ u Pakracu Članak 1. Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog...

Pročitaj više

Odluka o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07 i 38/09.) i članka 24 i. stavak 2. Zakona o unutarnjim poslovima („NN“ br. 19/91.-pročišćeni tekst i 174/04.), te članka 3. stavak 1. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i sustava uzbunjivanja („NN“ br. 111/07.) i članka 36. Statuta grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca...

Pročitaj više

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2010. godini

Temeljem odredbe članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i 79/07) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 4/09, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donosi SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU...

Pročitaj više