Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), a sukladno odredbi članka 25. i 54. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN“ br. 33/01, 10/02-USRH, 45/03, 43/04-USRH, 40/05, 44/05-proč. Tekst, 44/06 i 109/07)  i odredbi točke IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 16. travnja 2009. godine donosim

Z A K LJ U Č A K

o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor

članova Gradskog vijeća Grada Pakraca

 

 1. Sukladno Odluci Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pakraca od 18. svibnja 2009. godine odobrava se upotreba sredstava Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu u svrhu isplate naknade troškova izborne promidžbe političkim strankama koje su ostvarile mandate u sastavu Gradskog vijeća na izborima održanim dana 17. svibnja 2009. godine kako slijedi:
 • Hrvatska demokratska zajednica 6 mandata, odnosno =12.000,00 kuna,
 • Socijal demokratska partija 2 mandata, odnosno =4.000,00 kuna,
 • Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati 2 mandata, odnosno =4.000,00 kuna,
 • Samostalna demokratska srpska stranka 2 mandata,odnosno   =4.000,00 kuna,
 • Hrvatska stranka prava 1 mandat, odnosno                           =2.000,00 kuna,
 • Hrvatska seljačka stranka 1 mandat, odnosno   =2.000,00 kuna.
 1. Odluka Gradskog izbornog povjerenstva iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 2. Za provedbu ovog zaključka zadužujem Upravni odjel za financije.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 013-01/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Gradonačelnik:  mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 16. lipnja 2009. godine

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), donosim

R J E Š E NJ E

o razrješenju i imenovanju  predsjednika i članova

Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

 

I

U Komisiji za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca razrješuju se dužnosti:

 • Marijan Pierobon dipl.ing., predsjednika,
 • Milan Nakić dipl.iur., člana,
 • Alfreda Petani Grafina prof., člana.

II

U Komisiju iz točke l. ovog Rješenja imenuju se:

 • Vinko Pečanić dipl.oec., za predsjednika,
 • Milan Nakić dipl.iur., za člana,
 • Marija Čar ing., za člana.

Za tajnika Komisije imenuje se Josipa Žili, službenica Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

III

Predsjedniku, tajnici i članovima Komisije za rad u Komisiji pripada naknada utvrđena posebnom odlukom.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNIK   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 022-05/09-01/08

URBROJ: 2162-01/01-09/01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 16. lipnja 2009. godine

Odluka o formiranju Gospodarske zone „Pakrac 5“

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), donosim

O D L U K U

formiranju Gospodarske zone „Pakrac 5“

 

I

            Sukladno Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 8/07) formira se Gospodarska zona „Pakrac 5“, na lokaciji južnog dijela grada Pakraca, kao posebno područje za razvoj gospodarstva i poduzetništva Grada Pakraca.

II

            Gospodarska zona „Pakrac 5“ prostire se na površini od 15,24 ha, a granice obuhvata utvrđene su Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 8/07).

            Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Pakraca sa granicama obuhvata Gospodarske zone iz prethodnog stavka i popisom katastarskih čestica nalazi se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

III

            Osnovna namjera formiranja i razvoja Gospodarske zone je poticanje poduzetništva kao pokretačke snage lokalno održivog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području Grada Pakraca, poboljšanje njihovih poslovnih rezultata, povećanje konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti, te ukupni gospodarski razvoj Grada Pakraca.

IV

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Pakraca.

V

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenog glasniku grada Pakraca“.

GRADONAČELNIK   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 302-01/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 29. lipnja 2009. godine

Odluka o izradi replike izvornika svečane zastave Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“ Prekopakra

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), donosim

O D L U K U

o izradi replike izvornika svečane zastave Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“ Prekopakra 

  

I

            Donošenjem ove Odluke Grad Pakrac obvezuje se do kraja ove godine financirati izradu replike svečane zastave Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“ Prekopakra, a u prigodi obilježavanja 80.-te obljetnice rada i djelovanja tog Društva na području Grada Pakraca.

            Svečana zastava uručiti će se predsjedniku Društva, odmah po izradi, te ista tim činom postaje trajno vlasništvo KUD-a „Seljačka sloga“ Prekopakra.

II

            Sredstva za namjenu opisanu točkom 1. ove Odluke planirati će se u Proračunu Grada Pakraca za 2009. godinu.

III

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku grada Pakraca“.

 

G R A D O N A Č E L N I K    G R A D A    P A K R A C A

 

KLASA: 017-03/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 19. lipnja 2009. godine