V. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

GRAD PAKRAC, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, mag. oec.

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednica Iva Šušković, struč. spec. oec.

V.  D O D A T A K
Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

 

Članak 1.

            U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22, 1/23, 1/23, 6/23, 6/23) mijenja se članak 60. i sada glasi:

„Obitelj službenika i namještenika ima pravo na pomoć u slučaju:

  • smrti službenika i namještenika koji izgubi život u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe – 750,00 eura neto i troškove pogreba,
  • smrti službenika i namještenika – 750,00 eura neto.

Članovima obitelji službenika i namještenika u slučaju iz prethodnog stavka smatraju se zakonski nasljednici pojedinog reda nasljeđivanja u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju.

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć u slučaju:

  • smrti supružnika (bračnog ili izvanbračnog), djeteta, roditelja, brata ili sestre – 500,00 eura neto.“

 

Članak 2.

             U članku 70. stavku 2. brojka „66“ zamjenjuje se brojkom 130“.

 

Članak 3.

            Ovaj Dodatak stupa na snagu i primjenjuje od dana potpisivanja istog.

 

Članak 4.

            Ostale odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22, 1/23, 1/23, 6/23, 6/23 ) ostaju neizmijenjene.

 

Članak 5.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 Gradonačelnica: Anamarija Blažević,mag.oec.

 

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH

Predsjednica: Iva Šušković, bacc.oec.

KLASA: 023-01/23-01/1
URBROJ: 2177-9-40-2/05-24-6
Pakrac, 06. veljače 2024. g.