Odluka o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca

Temeljem čl. 3 i čl. 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10 i 10/23), čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 18. sjednici, održanoj 5. ožujka 2024.g. donijelo je

 

O D L U K U
o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji svoju dužnost obnašaju profesionalno, te visina naknade za rad i druga prava dužnosnika koji svoju dužnost obnašaju volonterski.

 

Članak 2.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

Plaću dužnosnika koji svoju dužnost obnašaju profesionalno čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

 

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici za obračun plaće državnih dužnosnika.

            Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose:

  • za gradonačelnika 4,55
  • za zamjenika gradonačelnika 3,40.

 

Članak 5.

Za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, osim prava na plaću, dužnosnici imaju pravo ostvarivati sljedeće novčane primitke:

  • dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i/ili međumjesnim prijevozom, naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane, potporu za novorođenče, potporu za slučaj smrti člana uže obitelji, potporu zbog invalidnosti, potporu za slučaj smrti, potporu zbog neprekidnog bolovanja, povećanje osnovice plaće za navršene godine radnog staža.
  • dužnosnici is st. 1. ovog članka imaju pravo na plaćanje premije osiguranja za slučaj ozljede na radu i putnog osiguranja za službeno putovanje.

Novčani primici iz prethodnog stavka isplatiti će se u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i  namještenike u upravnim tijelima Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Dužnosnici koji svoju dužnost obnašaju volonterski, odnosno bez zasnivanja radnog odnosa, imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad.

Mjesečna naknada za rad gradonačelnika koji dužnost obavlja volonterski iznosi 30% umnoška koeficijenta i osnovice za obračun plaće gradonačelnika koji dužnost obnaša profesionalno.

Mjesečna naknada za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša volonterski iznosi 30% umnoška koeficijenta i osnovice za obračun plaće zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša profesionalno.

 

Članak 7.

Za vrijeme volonterskog obnašanja dužnosti, osim mjesečne naknade za rad iz čl. 6. ove Odluke, dužnosnici imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti i to: troškova prijevoza vezanih uz službena putovanja, dnevnica za službena putovanja i drugih troškova vezanih uz službena putovanja u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Pakraca.

 

Članak 8.

Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i računala u vlasništvu Grada Pakraca za službene potrebe.

 

Članak 9.

Rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad dužnosnika donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose i/ili kadrovske poslove.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz radnog odnosa („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23).

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:120-01/24-01/4
URBROJ:2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.