Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju udruge Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“

Na temelju Čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23).,  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 18. sjednici održanoj dana 05. ožujka 2024. godine donijelo je sljedeće

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju udruge Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“

 

Članak 1.

U članku 2. Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa tekst: Marijan Širac, viši stručni suradnik za gospodarstvo“ mijenja se i glasi: „Dajana Čavlović, viša stručna suradnica za poljoprivredu“.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:303-01/24-01/1
URBROJ:2177-9-30/01-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.