Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2024. godinu

Na temelju članka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 49. Statuta Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 7/23) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 7/20), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2024. godinu

 

I.

Ovom Odlukom donosi se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2024. godinu kojim se određuju:

  • kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Grada Pakraca,
  • provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
  • detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca,
  • godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca.

 

II.

Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18, 155/23) propisuje donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom.

 

III.

Gradonačelnica jednom godišnje podnosi Gradskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca te na službenoj web stranici Grada Pakraca i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22).

           

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: : 406-01/23-01/42
URBROJ: 2177-9-20-1/01-24-4
Pakrac, 26. siječnja 2024. g