Odluka o dodjeli sredstva Poduzetničkom centru Pakrac i turističkoj agenciji d.o.o.

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o dodjeli sredstva Poduzetničkom centru Pakrac i turističkoj agenciji d.o.o.

 

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuju se sredstva Poduzetničkom centru Pakrac i turističkoj agenciji d.o.o., Zona male privrede 5, 34550 Pakrac, OIB: 24926977965, za potrebe subvencioniranja rada „Pakračkog lista“ kao jedinog lokalnog informativnog medija na području Grada Pakraca i osnovnom izvoru informacija za građane o događanjima s područja Grada, a vezano za sport, kulturu, prosvjetu, politiku, gospodarstvo, rad udruga i slično te za poticanje i razvoj poduzetništva na području Grada.

 

Članak 2.

Cilj ove Odluke je ojačati lokalni medij te osigurati kontinuirano, pravovremeno i transparentno informiranje građana Grada Pakraca i zainteresirane javnosti putem portala „Pakrački list“  https://www.pakrackilist.hr/ i tiskanog izdanja „Pakrački list“, a u skladu s profesionalnim novinarskim standardima i vrijednostima.

Tiskano izdanje Pakračkog lista koje sadrži mjesečni pregled događanja s područja Grada mora biti dostupno u svim naseljima Grada Pakraca gdje postoji prodajno mjesto.

Poticanje i razvoj poduzetništva osigurat će se suradnjom Poduzetničkog centra Pakrac i turističke agencije d.o.o. s poduzetnicima na području Grada Pakraca u vidu pronalaženja novih investitora radi jačanja gospodarske slike Grada.

 

Članak 3.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Pakraca te iznose ukupno 30.400,00 eura, a koristiti će se kako slijedi:

Vrsta troška  Planirani iznos
Tisak Pakračkog lista 7.000,00
Tehnička podrška 2.900,00
Usluga hostinga 2.200,00
Poštanske usluge 250,00
Usluge informacijskog posrednika  300,00
Trošak interneta i telefona 3.895,00
Trošak goriva 255,00
Usluga zaštite na radu 3.800,00
Usluga čišćenja i održavanja 8.700,00
Voda i kanalizacija 650,00
Električna energija 450,00
Ukupno subvencije            30.400,00

 

Članak 4.

Trgovačko društvo je dužno voditi brigu o racionalizaciji troškova i namjenskom korištenju sredstava. U protivnom, društvo je obvezno vratiti sredstva u proračun Grada.

 

Članak 5.

Grad Pakrac se obvezuje plaćati subvencije najkasnije do 15. u mjesecu , temeljem zahtjeva kojeg će trgovačko društvo dostaviti Gradu najkasnije do 10. u mjesecu. Iznos mjesečnog zahtjeva utvrđuje trgovačko društvo sukladno potrebama određenog mjeseca. Ukupni iznos svih mjesečnih zahtjeva ne može biti veći od utvrđenog godišnjeg iznosa subvencije.

 

Članak 6.

Trgovačko društvo je obvezno najkasnije do 15. u mjesecu dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodni mjesec. Neutrošena sredstva na kraju proračunske godine biti će vraćena na račun Grada . Grad u svakom trenutku može izvršiti neposrednu kontrolu korištenja sredstava subvencija.

 

Članak 7.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije, Odsjek za financije.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: : 402-01/24-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-24-1
Pakrac, 04. siječnja 2024. g.