Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 4. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 104/22), objavljuje se

O B A V I J E S T
o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca od 05. ožujka 2024. godine, Grad Pakrac objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/23-01/4, URBROJ: 2177-9-30-2/04-24-23 od 14. ožujka 2024. godine.

Tekst javnog natječaja objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Pakraca www.pakrac.hr, na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac i na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama, s nazbakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18.

od 14. ožujka do 12. travnja 2024. godine

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: 945-01/23-01/4
URBROJ: 2177-9-30-2/05-24-24
Pakrac, 14. ožujka 2024. g.