Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu

Temeljem članka  49.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/23), Gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi

I Z V J E Š Ć E
o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu

I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu Zakona o gospodarenju otpadom, sukladno članku 173. stavak 3. Prijelaznih i završnih odredbi („Narodne novine“, br. 84/21 – u daljem tekstu : „Zakon“) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 7/2018 g. – u daljem tekstu „Plan“.

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2023.GODINI

1.    

mjera

Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“

nositelji

Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.Pakrac (KD)

sredstva

izvori sredstava

Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)

PROVEDBA 2023.

 

2.    

mjera

Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA

nositelji

Grad Pakrac

sredstva

izvori sredstava

Proračun Grada Pakraca

PRovedba 2023.

Donešena je nova Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br.11/2021) – kontinuirana provedba sukladno Odluci

3.    

mjera

Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)

nositelji

Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

sredstva

izvori sredstava

Provedba 2023.

Ishođena uporabna dozvola – stavljeno u funkciju-kontinuiran rad

4.    

mjera

Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)

nositelji

Grad Pakrac, KD

sredstva

izvori sredstava

PROVEDBA 2023.

Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi završeni, ishođena uporabna dozvola. Pretovarna stanica nije dio sustava CGO „Šagulje“

5.    

mjera

Unaprjeđenje sustava transporta

nositelji

Grad Pakrac, Grad Lipik, KD

sredstva

izvori sredstava

PROVEDBA 2023.

6.    

mjera

Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji –Poduzetnička  zonaPAKRAC V“ u Gradu Pakracu

nositelji

Grad Pakrac, KD

sredstva

izvori sredstava

Provedba 2023.

Mjera iz točke 6. provoditi će se po potrebi , a nakon sagledavanja potrebe za izgradnju istog 

7.

mjera

Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.

nositelji

Grad Pakrac, KD

sredstva

izvori sredstava

Provedba 2023.

8.

mjera

Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.

nositelji

Grad Pakrac,

sredstva

izvori sredstava

Proračun Grada Pakraca

Provedba 2023.

Plan programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 8/2022);

Odluka o Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/2023, 9/2023);

9.

mjera

Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka 2023. za prethodnu kalendarsku godinu .

nositelji

Grad Pakrac,

sredstva

izvori sredstava

Proračun Grada Pakraca

Provedba 2023.

Zaključak o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/2023)

10.

mjera

Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.

nositelji

Grad Pakrac

sredstva

izvori sredstava

Proračun Grada Pakraca

Provedba 2023.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2023.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 02/2024“) – dostavljen JRS;

11.

mjera

Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.

nositelji

Grad Pakrac, Grad Lipik

sredstva

izvori sredstava

Provedba 2023.

Plan gospodarenja otpadom nije izmijenjen ni dopunjen

 

12.

mjera

Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.

nositelji

Grad Pakrac,“Komunalac“ d.o.o.

sredstva

Javna tribina i informativni letci,kostimirani igrokaz i predstava za predškolsku i školsku djecu  12275,00 EUR

izvori sredstava

FZOEU

PROVEDBA 2023.

05.10.2023. održana Javna edukacijska tribina na temu odvojenog sakupljanja otpada .Tribinu održao EIHP Energetski institut Hrvoje Požar. U svibanj 2023. i prosinac 2023. podijeljeni svim kućanstvima edukacijski letci sa rasporedom odvoza papira i plastike.

13.

mjera

Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.

nositelji

Grad Pakrac,

sredstva

izvori sredstava

PROVEDBA 2023.

Izvješće poslano Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

14.

mjera

Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

nositelji

Grad Pakrac, KD

sredstva

izvori sredstava

PROVEDBA 2023.

Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba.

Staklenu ambalažu  na područjima Gradova Lipika i Pakraca iz svojih postavljenih spremnika sakuplja tvrtka Unija Nova d.o.o. Zagreb.

Plastična ambalaža – povratna – Flora d.o.o. Virovitica.

Plastična ambalaža nepovratna – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena i  Cezar d.o.o. Zagreb.

Plastika krupna – Post Plast d.o.o. Vrbovec.

Papir i karton – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena.

Drvo  – Kronospam d.o.o. Bjelovar.

Ostali otpadi iz reciklažnog dvorišta CIAK d.o.o. Zagreb.

Za jestiva ulja i masti imamo ugovor sa firmom VITREX d.o.o. Virovitica.

 

15.

mjera

Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

nositelji

Grad Pakrac

sredstva

izvori sredstava

Proračun Grada Pakraca

PROVEDBA 2023.

Oduka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca („Sl. glasnik Grada Pakrac“,  1/2018)- u provedbi kontinuirano

16.

mjera

Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.

nositelji

Grad Pakrac,

sredstva

7225,00 EUR

izvori sredstava

Proračun Grada Pakraca

PROVEDBA 2023.

Kontinuirano tijekom cijele godine

Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta:

depresija prema Filipovcu i zemljište u Poduzetničkoj zoni.

 

 

 

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević,mag.oec.

 

KLASA: : 351-01/24-01/1
URBROJ: 2177-9-40/01-24-03
Pakrac, 06. ožujka 2024. g.