Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Grad Pakrac

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/19), te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 7/23), a na prijedlog gradonačelnice Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici održanoj 5. ožujka 2024. g., donosi

 

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Grad Pakrac

 

UVOD

 

Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/19) smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.

Prirodnom nepogodom smatraju se potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Kako bi se odredile mjere i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda predstavničko tijelo do 30. studenog tekuće godine donosi plan djelovanja za sljedeću godinu.

Plan djelovanja sadržava popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva, kao i sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima i/ili drugim tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za području prirodnih nepogode.

Izvršno tijelo JLP(R)S podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju planu djelovanja za proteklu kalendarsku godinu.

 

MJERE I NOSITELJI MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE

 

U slučaju nastanka prirodne nepogode, župan proglašava prirodnu nepogodu za zahvaćeno područje.

Na području Grada Pakraca u 2023. godini proglašena je jedna prirodna nepogoda zbog olujnog i orkanskog vjetra.

Prirodna nepogoda proglašena je temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra za područje gradova: Požega, Lipik, Pakrac i Pleternica, i općine Brestovac (KLASA:920-08/23-01/1, URBROJ: 2177-02-23-2) od 24. srpnja 2023. godine. Vremenskom nepogodom uzrokovanom olujnim i orkanskim vjetrom u navedenom području nanesena je velika materijalna šteta na građevinama, poljoprivrednim kulturama i infrastrukturi dana 19. srpnja 2023. godine.

Šteta od prirodnih nepogoda u 2023. godini za područje Grada Pakraca

 

PRIRODNA NEPOGODA

BROJ ZAPRIMLJENIH PRIJAVA

KONAČNA PROCJENA ŠTETE

OLUJNI I ORKANSKI VJETAR NA GRAĐEVINAMA, POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA I INFRASTRUKTURI

77

505.331,05 eur

 

Temeljem Rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (KLASA: 400-06/23-02/03 URBROJ: 50301-05/27-23-2 od 27. srpnja 2023:, Odluke Skupštine Požeško-slavonske županije o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godine  (KLASA: 024-03/23-04/4; URBROJ: 2177-06-01/5-23-4 od 10. listopada 2023. godine) i Odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godini (KLASA: 920-08/23-01/1, URBROJ:2177-02/23-4) Gradu Pakracu doznačena su sredstva u ukupnom iznosu od 40.218,84 eura.                  .

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godine (KLASA: 920-11/23-01/4, URBROJ: 2177-9-30/01-23-1)  i Izvješće o utrošku sredstava.

Doznačena financijska sredstva raspoređena su na 31 prijavitelja štete.

Temeljem Odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godine (KLASA: 920-11/23-01/1, URBROJ: 2177-9-30/01-23-09), koju je donijela gradonačelnica, isplaćena je žurna pomoć u iznosu od 24.998,10 eura.

 

OSIGURANJE OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA

 

Za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2023. godini utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 104.683,87 eura.

 

Kako bi ublažili posljedice od prirodnih nepogoda Grad Pakrac proveo je sljedeće prevencijske mjere:

 

PRIRODNA NEPOGODA

PREVENCIJSKA MJERA

IZNOS

POTRES

 

 

OLUJNI,ORKANSKI VJETAR

 

 

 

POŽAR

Sufinanciranje Vatrogasne zajednice /DVD

 

104.683,87 eura

POPLAVA

 

Održavanje kanala i cijevnih propusta

33.121,33 eura

Hrvatske vode- naknada za uređenje voda

204.208,91 eura

 

 

SUŠA

 

 

 

TUČA

 

 

 

MRAZ

 

 

 

IZVANREDNO VELIKA VISINA SNIJEGA

 

 

 

KLIZANJE, TEČENJE, ODRONJAVANJE I PREVRTANJE ZEMLJIŠTA

 

 

 

MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA I/ILI DRUGIM TIJELIMA, ZNANSTVENIM USTANOVAMA I STRUČNJACIMA NA PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA 

EDUKACIJA

 

Kako bi se spriječio nastanak i ublažile posljedice prirodnih nepogoda temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i  114/22) Grad Pakrac izradio je Plan vježbi za 2024. godinu.

 

PLANSKI DOKUMENTI

 

Grad Pakrac donio je u 2023. godini:

  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu,
  • proveo redovito ažuriranje priloga Plana djelovanja CZ kako bi potrebni podaci bili ažurni u slučaju nastanaka izvanrednog događaja
  • Plan vježbi za 2024. godinu

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 240-02/24-01/1
URBROJ: 2177-9-30/01-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.