Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pakraca za 2024. godinu

Temeljem članka 13. st. 4 Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br.92/10, 114/22), te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 7/23), a na prijedlog gradonačelnice Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici održanoj 5. ožujka 2024. g., donosi

 

G O D I Š N J I
provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pakraca za 2024. godinu

 

I.

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10, 114/22), a u skladu s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Pakraca, utvrđuje se Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara.

 

Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera (šumarskih, agronomskih, organizacijskih, promidžbenih, inspekcijskih) za sprječavanje nastanka požara (a time i smanjiti broj požara) i razvojem odgovarajućih elemenata (u ljudstvu, tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje požara. Zajedničkim djelovanjem i provedbom preventivnih i operativnih mjera u konačnici će se utjecati na smanjenje broja požara te spriječiti i umanjiti narušavanje biološke i krajobrazne raznolikosti i podržati trajno održivi razvoj ekosustava.

 

Svi subjekti obvezni su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na području svoje nadležnosti, i time dužni dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih (kurativnih) mjera zaštite od požara.

 

II.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Pakraca potrebno je u 2024. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

 

  1. Organizacijske mjere

 

1.1.      Vatrogasne postrojbe

 

1.1.1.   Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grad Pakrac osigurati će potreban broj operativnih vatrogasaca.

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica područja Pakrac-Lipik (u nastavku: VZ područja   Pakrac-Lipik)

 

1.1.2.   U DVD-a koja djeluju na području Grada Pakraca osigurati djelotvornu i operativnu djelotvornost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu prostornu pokrivenost grada u slučaju požara.

Izvršitelj: VZ područja Pakrac-Lipik

 

1.1.3.   Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti  i osposobljenosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Pakraca.

              Izvršitelj: zapovjednik VZ područja Pakrac-Lipik

 

1.1.4.   Proračunom Grada Pakraca planirati financijska sredstva za redovito funkcioniranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje vatrogasnih postrojbi na području Grada Pakraca.

Izvršitelj: Grad Pakrac

 

1.2.      Normativni ustroj zaštite od požara

 

1.2.1.   Grad Pakrac dužan je imati organiziranu dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Grad Pakrac – Stručne službe Grada Pakraca

 

1.2.2.   Uskladiti Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara Grada Pakraca sa                    odredbama Zakona o zaštiti od požara.                              

Izvršitelj: Grad Pakrac – Stručne službe Grada Pakraca

 

  1. Tehničke mjere

 

2.1.      Vatrogasna oprema i tehnika

 

2.1.1.   Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima i usvojenim planovima zaštite od požara. Za uspješno djelovanje vatrogasnih postrojbi potrebno je osigurati odgovarajući prostor za smještaj opreme i tehnike te prostor za boravak vatrogasaca.

              Izvršitelj: VZ područja Pakrac-Lipik

 

  1. Urbanističke mjere

 

3.1.      U postupku izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije (prvenstveno         provedbene), ovisno o razini prostornih planova, obvezno je primijeniti  mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

 Izvršitelj: Grad Pakrac – Stručne službe Grada Pakraca

 

3.2.      U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj: VZ područja Pakrac-Lipik, Stručne službe Grada Pakraca

 

3.3.      Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i  tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: VZ područja Pakrac-Lipik, Stručne službe Grada Pakraca

 

3.4.      Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s važećim propisima.

 Izvršitelj: Stručne službe Grada Pakraca

 

3.5.      Urediti prilaze za vatrogasna vozila  i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.

Izvršitelj: VZ Područja Pakrac-Lipik, Stručne službe Grada Pakraca

 

  1. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada

 

4.1.      Pri gospodarenju otpadom nužno je dosljedno primjenjivati odredbe Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21 i 142/23.). Sva odlagališta otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o odlagalištima otpada („Narodne novine“ broj 4/23.), potrebno je sanirati i zatvoriti

Izvršitelj: Grad Pakrac

 

4.2.      U slučaju nastajanja požara na odlagalištu otpada, pravna osoba koja upravlja odlagalištem dužna je osigurati ljudske i materijalne-tehničke kapacitete za gašenje požara u najkraćem mogućem roku, a u slučaju uključenja i nadležne vatrogasne postrojbe u akciji gašenja, pravna osoba koja upravlja odlagalištem dužna je osigurati i potrebnu građevinsku mehanizaciju za sanaciju odlagališta.

Izvršitelj: VZ Područja Pakrac-Lipik

 

  1. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru

 

5.1.      Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.

Izvršitelj: Grad Pakrac

 

5.2.      Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj: Grad Pakrac

 

5.3.      Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te inspektorima zaštite od požara Policijske uprave požeško-slavonske županije, u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj: VZ područja Pakrac-Lipik, Stručne službe Grada Pakraca

 

5.4.      Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Stručne službe Grada Pakraca

 

5.5.      Obvezno je osigurati redovito održavanje (čišćenje) vodotokova i građevina za melioracijsku odvodnju sukladno važećem Planu upravljanja vodama Hrvatskih voda.

Izvršitelj: stručne službe

 

5.6.      Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju se redovito  čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati  prohodnima.

Izvršitelj: stručne službe

 

5.7.      U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne  su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj: pravne osobe u neposrednoj blizini požara

 

5.8.      Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.  Zemljišni pojas uz ceste mora biti  čist i pregledan kako zbog sigurnosti  prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj: Grad Pakrac, stručne službe

 

5.9.      Na svim objektima koji posjeduju plinske instalacije obvezno je, redovito ispitivati njihovu ispravnost, sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Grad Pakrac, pravne i fizičke osobe koje su vlasnici objekata s plinskim instalacijama.

 

5.10.    Proračunom Grada planirati financijska sredstva za provedbu sljedećih aktivnosti u požarnoj sezoni 2024. godine: izrada Plana motriteljsko-dojavnih službi za prostore u vlasništvu fizičkih osoba, pokriće troškova priprave i otklanjanja nedostataka na vozilima i opremi prije početka protupožarne sezone, pokriće troškova nužne sanacije oštećenih vatrogasnih vozila i opreme nakon završetka protupožarne sezone, pokriće troškova korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova, pokriće troškova vatrogasnih intervencija i pripravnosti po nalogu zapovjednika Vatrogasne zajednice područja Pakrac-Lipik. 

 

Izvršitelj: Grad Pakrac

 

III.

Stručna služba Grada Pakraca i VZ područja Pakrac-Lipik upoznat će sa sadržajem ovoga  Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.

 

IV.

Sredstva za provedbu obveza Grada Pakraca koja proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Grada Pakraca za  2024.  godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

 

V.

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Grada Pakraca za 2024. godinu donosi se na temelju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Požeško-slavonske županije za 2024. godinu.

 

VI.

Gradsko vijeće Grada Pakraca jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana. 

 

VII.

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Grada Pakraca dostavlja se Vatrogasnoj zajednici Požeško-slavonske županije.

 

VIII.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 245-01/24-01/3
URBROJ: 2177-9-30/01-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.