Plan brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba upravnih tijela Grada Pakraca

Temeljem članka 27. stavak 4. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

P L A N
brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba upravnih tijela Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovim Planom određuju se brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca, kako slijedi:

Redni broj

Naziv

Brojčana oznaka tijela/ustrojstvene jedinice

Brojčana oznaka tijela/ustrojstvene jedinice i stvaratelja/primatelja

1.

Upravni odjel za poslove Grada

-10

 

 

– pročelnik

 

-10/01

 

– viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću

 

-10/02

 

– stručni suradnik za uredsko poslovanje

 

-10/03

 

– referent za uredsko poslovanje

 

-10/04

 

– referent općih poslova

 

-10/05

 

– administrativni referent

 

-10/06

2.

Upravni odjel za pravne poslove i financije

-20

 

 

– pročelnik

 

-20/01

2.1.

Odsjek za pravne poslove

-20-1

 

 

– voditelj Odsjeka za pravne poslove

 

-20-1/01

 

– viši savjetnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu

 

-20-1/02

 

– viši stručni suradnik za pravne poslove

 

-20-1/03

2.2.

Odsjek za financije

-20-2

 

 

– voditelj Odsjeka za financije

 

-20-2/01

 

– viši savjetnik za proračun i financije

 

-20-2/02

 

– viši stručni suradnik za sustav riznice, financijskog upravljanja i kontrola

 

-20-2/03

 

– stručni suradnik za financijsko poslovanje

 

-20-2/07

-20-2/08

 

– referent za financijsko poslovanje

 

-20-2/04

 

– referent računovodstveno-financijskih poslova

 

-20-2/05

 

– referent za naplatu gradskih prihoda

 

-20-2/06

3.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo

-30

 

 

– pročelnik

 

-30/01

3.1.

Odsjek za društvene djelatnosti

-30-1

 

 

– voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti

 

-30-1/01

 

– stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

-30-1/02

-30-1/03

3.2.

Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove

-30-2

 

 

– voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove

 

-30-2/01

 

– viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove

 

-30-2/02

-30-2/03

 

– viši stručni suradnik za poljoprivredu

 

-30-2/04

-30-2/05

 

– viši stručni suradnik – poljoprivredni redar

 

-30-2/06

4.

Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti

-40

 

 

– pročelnik

 

-40/01

4.1.

Odsjek za graditeljstvo

-40-1

 

 

– voditelj Odsjeka za graditeljstvo

 

-40-1/01

 

– viši stručni suradnik za graditeljstvo

 

-40-1/02

 

– stručni suradnik za graditeljstvo

 

-40-1/03

-40-1/04

 

– referent za graditeljstvo

 

-40-1/05

-40-1/06

4.2.

Odsjek za komunalne djelatnosti

-40-2

 

 

– voditelj Odsjeka za komunalne djelatnosti

 

-40-2/01

 

– viši stručni suradnik za infrastrukturu

 

-40-2/02

 

– stručni suradnik za infrastrukturu

 

-40-2/03

 

– referent – komunalni redar

 

-40-2/04

 

– referent za komunalne prihode

 

-40-2/05

5.

Vlastiti pogon

-50

 

 

– upravitelj

 

-50/01

 

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/21, 7/21, 8/21).

 

Članak 3.

            Ovaj Plan stupa na snagu 01. siječnja 2024. i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 035-02/21-01/2
URBROJ: 2162-02/01-21-01
Pakrac, 27. prosinca 2023. g.