Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2024.godini

 Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. god. donijelo je sljedeći

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2024.GODINI

 Članak 1.

Ovim Programom planiraju se prihodi od sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, koja su prihod  Proračunu Grada Pakraca za 2024.god., kako slijedi:

Red. br.
VRSTA PRIHODA   PLANIRANI IZNOS (EUR)

  1. Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH      3.100,00
  2. Zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 50.000,00
    UKUPNO      53.100,00

Članak 2.

Prihodi iz članka 1. ovog Programa raspoređuju se na rashode u Proračunu Grada Pakraca za 2024. god. kako slijedi:

Red. br.
NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA      PLANIRANI IZNOS (kn)

  1. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 47.000,00
  2. Naknada štete na usjevima od divljači 3.000,00
  3. Provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca) 3.100,00
    UKUPNO      53.100,00

Sredstva će se koristiti za provođenje aktivnosti vezanih uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, za naknadu šteta na usjevima od divljači vezanih uz Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Pakraca, te provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca).

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 945-01/23-01/13
URBROJ: 2177-9-30-2/05-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.