Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2024. godinu

Na temelju odredbe članka 75. stavka 1. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20, i 77/20, 141/22), članka  19a i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članaka 20. i 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18, 3/21, 7/23) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 17. sjednici 21. prosinca 2023. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2024. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2024. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Pakrac, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu u sljedećim aktivnostima:
–           treninzi i natjecanja sportaša,
–           nagrađivanje sportaša,
–           provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i rekreativaca,
–           funkcioniranje sustava sporta,
–           organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
–           organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu i tehničkoj kulturi unapređenjem sposobnost udruga u za postizanje vrhunskih dostignuća na domaćem i međunarodnom planu te poticanje raznolikosti aktivnosti prilagođenih raznim dobnim skupinama.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Pakracu.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2024. godinu, koje javne potrebe čine osobito sljedeći poslovi i djelatnosti:

a) u sportu:
–           poticanje i promicanje sporta,
–           osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Pakraca na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
–           ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži
–           poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
–           poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
–           poticanje programa stručnog rada u sportu.

b) u tehničkoj kulturi:
–           razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
–           poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana te poticati razvoj i veća uključenost djece i mladeži u aktivnosti iz tehničke kulture.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2024. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu  u programu Proračuna 3100 „Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti“, kroz aktivnost A310001 „Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi“.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2024. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan raspodjele financijskih sredstava za sport,  nakon provedenih natječaja predlaže Sportska zajednica Grada Pakraca gradonačelniku, zbog izrade prijedloga donošenja odluke  Gradskog vijeća o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca,  a najkasnije do 31. ožujka.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava  temeljem ovoga Programa Sportska zajednica Grada Pakraca podnosi polugodišnja i godišnja izvješća gradonačelniku Grada Pakraca.

Ostala izvješća iz Programa, izvješća o izvršenju, podnose korisnici putem nadležnog Odsjeka.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu  1. siječnja 2024. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 620-01/23-01/3
URBROJ: 2177-9-30-1/03-23-3
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.