Program demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 03/21) i članka 3. Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/18) gradonačelnica Grada Pakraca dana 29. studenoga 2023. godine donosi

 

PROGRAM
demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se kriteriji, uvjeti i postupak za provedbu pronatalitetnih mjera za smanjenje rasta negativnih demografskih promjena u cilju pomoći obiteljima s troje i više djece i poticanja ostalih obitelji na povećanje broja djece, za poboljšanje njihova životnog standarda.

Kao mjere iz prethodnog stavka određuju se dodjele bespovratnih sredstava u obliku pomoći obiteljima s troje i više djece na području Grada Pakraca  i to za:

 

1. troškove stanovanja;
1.1.      troškove komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji,
1.2.      komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva,

2. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za djecu iz obitelji s troje i više djece,

3. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece.

 

II. KORISNICI

Članak 2.

Korisnici sredstava u smislu ovoga Programa su državljani Republike Hrvatske obitelji s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i borave te čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca (dalje u tekstu: Korisnik).

Izrazi koji se koriste u ovom Programu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

III. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

 

1. Troškovi stanovanja

Članak 3.

Pravo na podmirivanje troškova komunalne naknade te komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva, može ostvariti Korisnik za troškove nastale u objektu stanovanja Korisnika, ukoliko isto pravo ne ostvaruje po drugim osnovama i ukoliko je vlasnik nekretnine u kojoj stanuje i na kojoj nastaje trošak, odnosno tuđu nekretninu legalno koristi za stanovanje.

Korisnik može ostvariti pravo na podmirenje troškova stanovanja podnošenjem zahtjeva uz predočenje dokaza o korištenju stambenog objekta (režijski troškovi na ime Korisnika) i vlasništvu, odnosno legalnom korištenju tuđe nekretnine.

 

1.1. Komunalna naknada

Članak 4.

Korisniku se priznaje pravo na podmirenje godišnjeg troška komunalne naknade za objekt stanovanja sukladno veličini njegove stambene jedinice.

 

1.2. komunalni i drugi režijski troškovi ili troškovi ogrijeva

Članak 5.

Korisniku se jednokratnom uplatom podmiruje dio komunalnih i drugih režijskih troškova na njegovo ime vezanih za nekretninu stanovanja.

 

Članak 6.

Iznos mjesečne pomoći za komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva za pojedinu kalendarsku godinu određuje gradonačelnica Grada Pakraca posebnom odlukom koju donosi u studenom za sljedeću kalendarsku godinu.

 

Članak 7.

Postupak za ostvarivanje prava za podmirivanje troškova komunalne naknade, kao i komunalnih i drugih troškova stanovanja, odnosno troškove ogrjeva, pokreće Korisnik  podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu po Javnom pozivu koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje.

Prava Korisnik ostvaruje rješenjem nadležnog tijela Grada Pakraca za kalendarsku godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava uvjete Korisnika iz članka 2. ovog Programa.

 

2. Trošak cijene redovnog programa dječjeg vrtića

Članak 8.

Korisnik ima pravo na pomoć u iznosu od 50% cijene redovnog programa Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac na ime djeteta koje pohađa redovni program Vrtića.

 

Članak 9.

Postupak za ostvarivanje prava pomoći za 50% troška cijene dječjeg vrtića pokreće Korisnik podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu po Javnom pozivu koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje.

Pravo Korisnik ostvaruje rješenjem nadležnog odjela Grada Pakraca na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava uvjete Korisnika iz ovog Programa i u kojem dijete pohađa redovni program vrtića.

Dječjem vrtiću “Maslačak” Pakrac na ime Korisnika Grad Pakrac će podmirivati 50% cijene redovnog programa vrtića po primanju računa.

 

3. Trošak prijevoza studenata iz obitelji s troje i više djece 

Članak 10.

Pomoć za podmirivanje troška prijevoza studenta u dobi do najviše 25 godina starosti, a koji je član obitelji i zajedničkog kućanstva Korisnika te nije upisao apsolventsku studijsku godinu, odnosi se na pravo na povrat iznosa plaćenog za povratnu studentsku voznu kartu javnim prijevozom vlakom ili autobusom na relaciji od mjesta boravka, odnosno studija u Republici Hrvatskoj, do mjesta prebivališta ili obrnuto, a do najviše 10 puta godišnje.

Ukoliko ne postoji izravna veza javnim prijevozom, uvažavat će se trošak javnog prijevoza s i ka relaciji mjesta koje se izravno povezuje s mjestom studija.

 

Članak 11.

Postupak za ostvarivanje prava pomoći za troškove prijevoza pokreće student iz članka 10. ovog Programa, podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu uz prilaganje dokaza o ostvarenoj vožnji javnim prijevozom.

Pravo student ostvaruje povratom iznosa za voznu kartu u javnom prijevozu na osobni tekući račun.

 

IV. NADLEŽNOST

 

Članak 12.

Nadležno tijelo za ostvarivanja prava propisanih ovim Programom je Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

Svi javni pozivi iz ovog Programa objavljuju se na gradskoj mrežnoj stranici; www.pakrac.hr, a sve prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv Korisnici dostavljaju na pregled i ocjenu nadležnom tijelu.

 

Članak 14.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

 

Članak 15.

Korisnik kojem je priznato bilo koje pravo iz ovog Programa dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene, prijaviti nadležnom tijelu svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje prava u kojem slučaju će, ukoliko su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje njegova prava, se donijeti novo rješenje.

Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu s uputama iz stavka 1. ovog članka, odnosno ne prijavi promjene čije okolnosti utječu na ostvarivanje njegovih prava, nadležno tijelo će ukinuti rješenje o ostvarenju prava i pokrenuti postupak naplate, odnosno zatražiti povrat financijskih sredstava Grada Pakraca utrošenih na ime prava Korisnika.

 

Članak 16.

Grad Pakrac pridržava pravo provjere iznesenih podataka i okolnosti koje je iznio Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva kao i kontrolu provođenja mjera.

Grad Pakrac prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Grad Pakrac osobne podatke ne prikuplja u opsegu većem nego što je nužno da bi se postigla utvrđena svrha po ovom Programu.

 

Članak 17.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program od 24.10.2018. godine („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/18).

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 551-06/23-01/02
URBROJ: 2177-9-30-01/02-23-01
U Pakracu, 29. studenoga 2023.g.