Pravilnik za provedbu postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22; dalje u tekstu: Zakon), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23) , Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17.  sjednici održanoj 21. prosinca 2023.,  donosi

 

P R A V I L N I K
za provedbu postupaka jednostavne nabave

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nabave roba, usluga i radova za potrebe Grada Pakraca, a čija je procijenjena vrijednost manja od 26.540,00 eura bez PDV-a za robe i usluge, odnosno manja od 66.360,00 eura bez PDV-a za radove (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava).

Članak 2.

Grad Pakrac je naručitelj u smislu članka 6. stavka 1. točke 2. Zakona.

Članak 3.

Prilikom provođenja postupaka iz ovog Pravilnika, naručitelj je obvezan u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije, kao i primjenu drugih važećih zakonskih i podzakonskih akata ovisno o pojedinom predmetu nabave.

Članak 4.

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provodi povjerenstvo koje imenuje gradonačelnica.

Članak 5.

Članovi povjerenstva ne moraju biti zaposlenici naručitelja, ako su znanja i vještine koje te osobe posjeduju od utjecaja za pripremu i provedbu pojedinog postupka jednostavne nabave.

Članak 6.

Zadaće povjerenstva su pripremiti i provesti postupak jednostavne nabave te dati prijedlog o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja prema kriteriju za odabir ponude.

Članak 7.

Kriterij za odabir ponude može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Članak 8.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnica.

Članak 9.

Nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje ili jednake od 10.000,00 eura bez PDV-a te nabavu radova procijenjene vrijednosti manje ili jednake od 13.270,00 eura bez PDV-a, naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru.

Članak 10.

Narudžbenica iz članka 9. ovog Pravilnika mora sadržavati podatke o naručitelju, podatke o isporučitelju/izvođaču, redni broj narudžbenice, naziv robe/usIuge/radova uz specifikaciju jedinica mjere, količine, jediničnih cijena i ukupne cijene, podatke o roku i mjestu isporuke/izvođenja, načinu i roku plaćanja, potpis i pečat odgovorne osobe naručitelja, datum ispostavljanja narudžbenice.

Članak 11.

Ugovor iz članka 9. ovog Pravilnika mora sadržavati podatke o ugovornim stranama, predmet ugovora, podatke o roku i mjestu isporuke/izvođenja, načinu i roku plaćanja, ostalim pravima i obvezama ugovornih strana, potpis i pečat ugovornih strana, mjesto i datum sklapanja ugovora te ostale bitne sastojke sukladno zakonu kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 12.

Nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 10.000,00 eura bez PDV-a, a manje od 26.540,00 eura bez PDV-a te nabavu radova procijenjene vrijednosti veće od 13.270,00 eura bez PDV-a, a manje od 66.360,00 eura bez PDV-a, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Članak 13.

Naručitelj može istodobno sa slanjem Poziva na dostavu ponuda, predmetni poziv objaviti na internetskoj stranici Grada Pakraca.

Članak 14.

Ponude dostavljene na temelju Poziva na dostavu ponuda objavljenog na internetskoj stranici Grada Pakraca uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju Poziva za dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

Članak 15.

Iznimno, u slučaju žurnosti, zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, ukoliko na tržištu u trenutku provedbe postupka jednostavne nabave nema tri gospodarska subjekta koji mogu isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove koji su predmet nabave te ukoliko na upućeni ili objavljeni poziv ne pristigne niti jedna ponuda, naručitelj može iz razloga svrsishodnosti i ekonomičnosti zatražiti dostavu ponuda od manjeg broja gospodarskih subjekata nego je to propisano člankom 12. ovog Pravilnika.

Članak 16.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.) i mora sadržavati sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućuju izradu ponude.

Članak 17.

Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 5 dana od dana slanja Poziva na dostavu ponuda gospodarskom subjektu, odnosno od dana objave Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Grada Pakraca.

lznimno, rok za dostavu ponuda može biti i kraći od 5 dana, u slučaju žurnosti, pod uvjetom da je kraći rok po ocjeni povjerenstva objektivno dovoljan za dostavu ponuda.

Članak 18.

Otvaranje ponuda nije javno.

Članak 19.

O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se Zapisnik u koji se unose osnovni podaci o postupku, nazivu gospodarskih subjekata kojima je poslan Poziv na dostavu ponuda, broj zaprimljenih ponuda, naziv ponuditelja, cijene ponuda, rangiranje ponuda, prijedlog za sklapanje ugovora, uz obrazloženje te ostali bitni podaci potrebni za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 20.

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Članak 21.

Grad Pakrac zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon roka za dostavu ponuda, bez posebnog pisanog obrazloženja

Članak 22.

Grad Pakrac vodi registar koji sadržava ugovore sklopljene temeljem ovog Pravilnika te evidenciju izdanih narudžbenica.

Registar ugovora te evidencija izdanih narudžbenica objavljuje se na internetskoj stranici Grada Pakraca.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 406-01/23-01/21
URBROJ: 2177-9-20-1/01-23-4
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.