Plan programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

Temeljem članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko Vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donijelo je

Plan programa
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

I.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna Grada Pakraca za 2024. godinu po osnovi uplate šumskog doprinosa.

II.

Šumski doprinos plaćaju pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortiment) u visini od 10 % u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju.

III.

Gradsko Vijeće Grada Pakraca utvrđuje program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu.

Temeljem ovog Programa prihodi od šumskog doprinosa planiraju se u iznosu od 600.000,00 eura.

Sredstva šumskog doprinosa koristi će se za sljedeće:

– obnova parkovnih površina i drvoreda – 20.000,00 eura,
– izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja – 101.500,00 eura,
– izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i parkirališta – 418.300,00 eura,
– održavanje cesta i drugih javnih površina – 60.200,00 eura.

IV.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 400-09/23-01/2
URBROJ: 2177-9-20/01-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.