Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10, 10/23) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

 

Članak 1.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca utvrđuje se u iznosu 557,00 eura bruto.

 

Članak 2.

Osnovica iz članka 1. ove Odluke se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec studeni 2023. godine, koja se isplaćuje u mjesecu prosincu 2023. godine.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 120-01/23-01/10
URBROJ: 2177-9-10/05-23-3
U Pakracu, 29. studenoga 2023.g.