Odluka o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2024. godinu

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21)  ) te članka 1. stavka 3. Odluke o darivanju majki novorođenog djeteta („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 01/08 i 05/09)  gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, mag.oec. dana 30. studenoga 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2024. godinu

 

Članak 1.

U godini 2024. određuje se novčana potpora majci novorođenog djeteta kako slijedi:

– 300,00 EUR za prvo dijete,
– 400,00 EUR za drugo dijete,
– 500,00 EUR za treće dijete,
– 600,00 EUR za četvrto i svako sljedeće dijete.

Svako novorođenče primit će i poklon u naravi, a majka svakog trećeg i svakog redoslijedom sljedećeg novorođenog djeteta u istoj obitelji primit će dodatno novčanoj potpori iz stavka 1. ovog članka i iznos od 70,00 EUR namijenjenih za kupovinu opreme za novorođenče.

 

Članak 2.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu.

 

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ a primjenjuje se za majke djece rođene od 01. siječnja 2024. godine.“

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 551-06/23-01/03
URBROJ: 2177-9-30-1/2-23-01
U Pakracu, 30. studenoga 2023.g.