Odluka o visini mjesečne novčane pomoći za komunalne i druge režijske troškove u Programu TRI PLUS za 2024. godinu

Na temelju odredbi članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), članka 3. Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/18) te odredbi članka 6. Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca, gradonačelnica Grada Pakraca dana 29. studenoga 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o visini mjesečne novčane pomoći za komunalne i druge režijske troškove u Programu TRI PLUS za 2024. godinu

 

Članak 1.

U godini 2024. određuje se iznos od 30,00 EUR mjesečne  pomoći obiteljima koje ostvaruju prava iz programa TRI PLUS za komunalne i druge režijske troškove.

 

Članak 2.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu.

 

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.“

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 551-06/23-01/02
URBROJ: 2177-9-30-01/02-23-02
U Pakracu, 29. studenoga 2023.g.