Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« broj, 52/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 7/23) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 5/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu

 

I.

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenog glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 406-01/23-01/42
URBROJ: 2177-9-20-1/01-23-1
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.