Odluka o sufinanciranju troškova kastracije-sterilizacije mačaka (ženki) na području Grada Pakraca

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 69. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17 i 32/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23) Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi sljedeću

O D L U K U
o sufinanciranju troškova kastracije-sterilizacije mačaka (ženki) na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

            Grad Pakrac će sufinancirati troškove kastracije-sterilizacije mačaka (ženki) u vlasništvu fizičkih osoba (građana) s prebivalištem na području Grada Pakraca na način:
–           20 eura+PDV  po jednom postupku kastracije-sterilizacije.

Članak 2.

            Vlasnik životinje dužan je snositi preostali iznos do punog iznosa troška za pruženu uslugu.

Članak 3.

            Kastracija-sterilizacija mačaka (ženki) će se obavljati u Veterinarskoj stanici Pakrac d.o.o. s kojom će Grad Pakrac sklopiti ugovor o sufinanciranju do iznosa od ukupno 1000,00 eura+PDV  za 2024. godinu.

Članak 4.

            Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. će izvršiti sufinanciranu uslugu kastracije-sterilizacije samo na onim životinjama čiji vlasnici predoče Odobrenje sufinanciranja kastracije-sterilizacije na obrascu kojeg izdaje komunalni redar Grada Pakraca.

            Komunalni redar Grada Pakraca je dužan voditi evidenciju broja kastriranih-steriliziranih mačaka te voditi brigu da iznos sufinanciranja ne premaši iznos iz članka 3. Odluke.

            Svi ostali vlasnici životinja koji ne posjeduju Odobrenje plaćaju punu cijenu usluge.

            Obrazac Odobrenja kojim se potvrđuje pravo na sufinanciranje usluge kastracije-sterilizacije mačaka (ženki) nalazi se u prilogu ove Odluke.

Članak 5.

            Sredstva za sufinanciranje troškova kastracije-sterilizacije mačaka (ženki)  osigurana su u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu te će se sufinanciranje troškova vršiti do iskorištenja planiranih sredstava.

Članak 6.

            Veterinarska stanica će ispostavljati mjesečne fakture Gradu Pakracu  za izvršene usluge do 10.-tog dana u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su usluge izvršene.

Članak 7.

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se komunalni redar Grada Pakraca.

Članak 8.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 363-01/23-01/59
URBROJ: 2177-9-40/01-23-03
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.