Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2024. godinu

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2024. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2024. godinu, koja se osiguravaju u proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu.

Članak 2.

 (1) Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

 (2) Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

 (1) Ukupan iznos planiranih sredstava u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu iznosi 3.618,00 eura.

 (2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se političkim strankama sukladno njihovoj zastupljenosti u Gradskom vijeću.

Članak 4.

 (1) Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Gradskog vijeća je 13, a broj članova podzastupljenog spola je 4.

 (2) Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 270,00 eura.

 (3) Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se i godišnja naknada u iznosu od 27,00 eura.

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću, sredstva se raspoređuju kako slijedi:

 

Redni

broj

Politička stranka

Broj vijećnica/ka

Godišnji iznos

 

 

žene

muškarci

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

2

7

2.480,00

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

1

2

837,00

3.

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS   

1

0

297,00

UKUPNO

4

9

3.618,00

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 402-10/23-01/2
URBROJ: 2177-9-20/01-23-01
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.