Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – zone športsko-rekreacijske namjene „Pakrac“

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.7/23) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17 sjednici održanoj  dana 21. prosinca 2023. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – zone športsko-rekreacijske namjene  „Pakrac“

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja građevinskog Područja – zone športsko-rekreacijske  namjene „Pakrac“

Članak 1.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja građevinskog    područja – zone športsko-rekreacijske  namjene  „Pakrac“ (u daljnjem tekstu: UPU ZŠRN „Pakrac“) je Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

(2) UPU ZŠRN „Pakrac“ će se izraditi u skladu sa Zakonom iz stavka 1. ovog članka, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., i 9/11.), te drugim važećim zakonima i propisima.

(3) Nositelj izrade UPU ZŠRN „Pakrac“  je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo.

(4) Izrada UPU ZŠRN „Pakrac“  započinje temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja  građevinskog područja zone športsko-rekreacijske namjene „Pakrac“, a po prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

Razlog za donošenje ZŠRN „Pakrac“ ciljevi i programska polazišta

Članak 2.

(1) Razlozi za izradu i donošenje UPU ZŠRN „Pakrac“ su sljedeći:

 1. provedba ciljeva prostornog uređenja sukladno prostornim planovima šireg područja,
 2. utvrđivanje uvjeta uređenja i gradnje građevina i površina prvenstveno sportsko– rekreacijske namjene, te pratećih namjena,
 3. utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i prometa, te  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

(2) Ciljevi izrade i donošenje UPU ZŠRN „Pakrac“ su slijedeći:

 1. Osnovni cilj izrade UPU ZŠRN „Pakrac“ je detaljno i konačno definiranje prostora za  sportsko rekreacijske aktivnosti u gradu Pakracu, uvažavajući zatečene sadržaje i planiranje novih športsko rekreacijskih sadržaja za potrebe stanovnika grada Pakraca i ostalih naselja koja mu gravitiraju
 2. Odrediti uvjete za budući razvoj i realizaciju gradnje u zoni sportsko–rekreacijske namjene “Pakrac” kroz regulaciju tog područja putem planiranja prometne, komunalne i druge infrastrukture potrebne za kvalitetan i sveobuhvatan razvoj sportske i rekreacijske ponude te detaljnije određivanje namjene površina što će osigurati mogućnost realizacije gradnje te uređenje tog područja.
 3. UPU-om ZŠRN „Pakrac“ potrebno je odrediti smještaj sportskih sadržaja u prostoru, osnovnu prometnu mrežu te osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone, kao i utvrditi mjere za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te mjere sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš i prirodu.

(3) Programska polazišta za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“ utvrđena su :

 1. Prostornim planom Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik” br. 5/02, 5A/02, 4/11, 4/15, 5/19,  6/19 – Odredbe za provedbu , Pročišćeni tekst),
 2. Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/2007, 2/2012, 3/2015, 8/2021),
 3. Generalnim urbanističkim planom grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.1/2001).

 Obuhvat UPU ZŠRN „Pakrac“

Članak 3.

(1) Područje obuhvata UPU ZŠRN „Pakrac“ utvrđeno je Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/2007, 2/2012, 3/2015, 8/2021), na kartografskom prikazu br. 4.27. – Građevinska područja – Pakrac, u MJ 1:5000, i Generalnim urbanističkim planom grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.1/2001), na kartografskom prikazu br.1 – Korištenje i namjena prostora, u MJ 1:5000.

(2) Područje obuhvata UPU ZŠRN „Pakrac“ veličine je cca 13,10 hektara .

(3) Područje obuhvata UPU ZŠRN „Pakrac“ prikazano na grafičkom prikazu koji je prilog i sastavni dio ove Odluke.

Ocjena stanja u obuhvatu UPU ZŠRN „Pakrac“

Članak 4.

(1) Obuhvat UPU ZŠRN „Pakrac“ određen je kao dijelom izgrađeni, dijelom neizgrađeni i dijelom neuređeni dio građevinskog područja.

(2) Na dijelu zemljišta na području obuhvata Plana su izgrađene građevine i uređene površine, koje imaju sportsko – rekreacijsku ili kompatibilnu namjenu, s djelomično izgrađenim prometnim i infrastrukturnim građevinama.

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“

Članak 5.

Za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“ nije potrebno pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim zakonima s obzirom na to da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

Način pribavljanja stručnih rješenja UPU ZŠRN „Pakrac“

Članak 6.

Stručno rješenje UPU ZŠRN „Pakrac“   izrađuje stručni izrađivač UPU ZŠRN „Pakrac“   na temelju zahtjeva koje će javnopravna tijela, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, dostaviti nositelju izrade UPU ZŠRN „Pakrac“   u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

Članak 7.

(1) Za potrebe izrade UPU ZŠRN „Pakrac“ koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Pakraca, te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o.Pakrac, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

 (2) Stručna rješenja za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“  izrađuje stručni izrađivač UPU ZŠRN „Pakrac“, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, a koristit će se također programska rješenja i stručne podloge koje posjeduju upravni odjeli Grada Pakraca.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“  te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU ZŠRN „Pakrac“

Članak 8.

(1) Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve u postupku izrade UPU ZŠRN „Pakrac“, te drugi sudionici korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU ZŠRN „Pakrac“, utvrđeni su popisom, kako slijedi:

 1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,
 2. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, PU civilne zaštite Osijek, Gornjodravska obala 95-96, Osijek,
 3. Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Županijska 7, Požega,
 4. Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega
 5. HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,
 6. Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod
 7. HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ
 8. HOPS hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb,
 9. PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska 78A,
 10. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, Trg Peića 3, Požega
 11. KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,
 12. Pakrac-plin d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,
 13. Vode Lipik d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac,
 14. Mjesni odbor JUG

(2) Ako se tijekom izrade UPU ZŠRN „Pakrac“ ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 9.

(1) Javnopravna tijela i drugi učesnici u izradi UPU ZŠRN „Pakrac“  iz članka 9. Ove Odluke pozvat će se, sukladno odredbama Zakona iz članka 1. Ove Odluke da, u roku od 15 dana, dostave svoje zahtjeve za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

(2) U zahtjevima za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“ iz stavka 1. ovog članka moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se zahtjevi temelje. Ako to ne bude učinjeno, nositelj izrade postupit će sukladno odredbama Zakona iz članka 1. ove Odluke.

Planirana dinamika s fazama za izradu prostornog plana UPU ZŠRN „Pakrac“, odnosno rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima

Članak 10.

(1) Za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“  utvrđuju se sljedeći rokovi:

 1. dostava zahtjeva za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“ (podaci, planske smjernice, propisani dokumenti i drugi  akti) u roku   od 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtijeva,
 2. izrada Nacrta prijedloga UPU ZŠRN „Pakrac“ – u roku od 40 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, podloga i programa,
 3. izrada Prijedloga UPU ZŠRN „Pakrac“ za javnu raspravu – u roku od 10 dana od utvrđivanja istog,
 4. javni uvid u Prijedlog UPU ZŠRN „Pakrac“ – u trajanju od 30 dana,
 5. izrada Izvješća o javnoj raspravi – u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,
 6. izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU ZŠRN „Pakrac“ – u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,
 7. izrada Konačnog prijedloga UPU ZŠRN „Pakrac“ – u roku od 15 dana od utvrđivanja istog,
 8. dostavljanje završnog elaborata UPU ZŠRN „Pakrac“ – u roku od 10 dana, računajući od  donošenja UPU ZŠRN „Pakrac“  na Gradskom vijeću Grada Pakraca

(2) Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost  Nositelja izrade  i Izrađivača.

Izvori financiranja izrada UPU ZŠRN „Pakrac“

Članak 11.

Financijska sredstva za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“   osigurat će Grad Pakrac iz proračunskih sredstava.

 Završne odredbe

Članak 12.

(1) Nositelj izrade UPU ZŠRN „Pakrac“  obvezuje se da:

 1. sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 39/19, 67/23), obavijesti javnost o izradi UPU ZŠRN „Pakrac“    na mrežnoj  stranici Grada Pakraca i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni  razvoj;
 1. o izradi UPU ZŠRN „Pakrac“     pisanim putem obavijestiti i susjedne gradove i općine.
 2. vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja UPU ZŠRN „Pakrac“ .

(2) Grad Pakrac treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:

 1. javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke, s pozivom da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“ ;
 2. Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 67/23).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 350-01/23-01/2
URBROJ: 2177-9-40-1/01-23-01
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.