Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023.  godine donosi:

O D L U K U
o izmjeni i dopuni programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 08/2022,3/2023)  – u daljem tekstu „Program“, mijenja se članak 2. i sada glasi:             

Obrazloženje Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Odredbom članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture donosi se istodobno sa donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, a isti se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Člankom 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se:

  1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i
  2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini obuhvaća obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i sadrži sve prethodno navedeno sukladno citiranim zakonskim odredbama.

Program obuhvaća:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova),

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca,

1.3.  Uklanjanje ruševina,

1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama.

2. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

3.1. Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca,

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa,

3.3. Izdaci za zimsku službu.

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

6. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

7. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

Potrebna sredstva za realizaciju prijedloga Programa u 2023. godini utvrđuju se u ukupnom iznosu od 695730,00 EUR.

U nastavku daje se tablični prikaz financijskih sredstava po djelatnostima koja se osiguravaju u Programu za 2023. godinu.

U 2023. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u Gradu Pakracu obuhvaća:

Redni broj

O P I S

Izvor financiranja

Procjena troškova

Proračunska pozicija

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

 

1.1.

Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)

 

 

1.1.1.

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja redovita čišćenja-strojno i ručno čišćenje gradskih ulica, sakupljanje otpada i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta ( bankine,cestovni pojas ) i javnih površina,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije

111

8.000,00

731

1.2.

Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca

432

7.300,00

732

 

Sanacija deponije građevinskog materijala

 

 

 

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

1.3.

Uklanjanje ruševina

432

8.700,00

730

 

 

 

 

 

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

1.4.

Održavanje zelenila na javnim površinama

 

 

 

1.4.1.

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-redovita čišćenja:

 

 

 

1.4.1.1.

a) mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja
b) košnja trave na javnim površinama                                        c) sadnja, okopavanje, zalijevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvjetnih nasada
d) sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita)

111

285.000,00

709

 

UKUPNO 1.:

 

309.000,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 1.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  309.000,00 EUR, a financirati će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

 

 

 

 

 

2.

ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

 

2.1.

Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica)

432

1.400,00

708

 

Travna smjesa,žardinjere,cvijetnjaci

 

 

 

2.2.

Obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta

111

2.600,00

707

 

Tekuće održavanje dječjih igrališta, parkovnih površina

 

 

 

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

UKUPNO 2.:

 

4.000,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 2.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  4000,00 EUR, a  financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

 

 

3.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

 

 

 

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi vezani uz održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

 

 

3.1.

Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca

 

 

3.1.1.

Materijal za nasipavanje cesta i poljskih puteva

432

26.970,00

711

3.1.2.

Prijevoz materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva

111

25.880,00

714

3.1.3.

Razgrtanje materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva

432

33.180,00

718

3.1.4.

Održavanje kanala i cijevnih propusta za odvodnju oborinskih voda

432

33.180,00

719

3.1.5.

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-redovita čišćenja,čišćenje snijega i leda

111

10.000,00

721

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

3.2.

Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa :

432

27.000,00

715

3.2.1.

Nabava vertikalne prometne signalizacije

 

 

dio 715

3.2.2.

Izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije

 

 

dio 715

3.2.3.

Trošak el. energije semafora

 

 

dio 715

3.2.4.

Održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta

432

17.000,00

716

3.2.5.

Održavanje nogostupa i ostalih javnih neprometnih površina

432

33.180,00

717

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Izdaci za zimsku službu

 

 

 

3.3.1.

Zimska služba-nabava soli za posipanje

432

7.500,00

712

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

3.3.2.

Ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe

432

15.000,00

722

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

UKUPNO 3.:

 

228.890,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 3.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  228.890,00 EUR,   a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

 

 

4.

ODRŽAVANJE GROBLJA

 

 

4.1.

Izdaci za tekuće održavanje groblja (staze, ograde, pražnjenje kontejnera)

432

2.160,00

720

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

UKUPNO 4.:

 

2.160,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 4.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  2.160,00 EUR, a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

 

 

5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

 

5.1.

Potrošak el. energije za javnu rasvjete

432

110.000,00

724

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

5.2.

Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete

432

33.180,00

725

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

UKUPNO 5.:

 

143.180,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 5.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  143.180,00 EUR,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

 

 

6.

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

 

 

 

6.1.

Održavanje fontana

432

5.500,00

723

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

UKUPNO 6.:

 

5.500,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 6.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  5500,00 EUR,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

 

 

 

7.

UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

 

 

 

7.1.

Izdaci za tekuće održavanje zemljišta-čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog i biootpada na Crkvištu,posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca

432

3000,00

735

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

UKUPNO 6.:

 

3.000,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 7.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  3000,00 EUR,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

Opis i opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa:                                                   

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća poslove čišćenja javnih površina,sanaciju divljih deponija te uklanjanje ruševina.  Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2023. iznose 309.000,00 EUR.    

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, linijskog zelenila, dječjih igrališta i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 8000,00 EUR.

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca

Planom za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 7300,00 EUR. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa onečišćenih područja.

1.3. Uklanjanje ruševina

Planom za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za uklanjanje ruševina u iznosu od 8700,00 EUR .

1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama

Planom za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za održavanje zelenila na javnim površinama u iznosu od 285.000,00 EUR .

Pod održavanjem zelenila na javnim  površinama podrazumijevaju se radovi: mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja, košnja trave na javnim površinama, sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada, sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita).

2. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća obnovu i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica), zasađivanje travne smjese,nabavka žardinjera i cvjetnjaka. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2023. iznose 4000,00 EUR.       

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

Djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća po svom opsegu radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika. Za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 228.890,00 EUR. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja:

3.1. Makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca

Pod održavanjem makadamskih i poljskih puteva podrazumijeva se nabavka materijala za nasipavanje, prijevoz i razgrtanje materijala za nasipavanje, sanacija cijevnih propusta i izvođenje drugih potrebnih radova, radovi  na uređenju i održavanju površina uz  nerazvrstane ceste i javne prometnice unutar granica građevinskog područja  (bankine, cestovni pojas), nabava,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije . Za održavanje makadamskih i poljskih puteva za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 129.210,00 EUR.

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

Pod održavanjem asfaltnih kolnika i nogostupa podrazumijeva se sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa (asfaltnih)  tokom godine, izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije, trošak el. energije semafora . Za održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 77.180,00 EUR.

3.3. Izdaci za zimsku službu

Pod izdacima za zimsku službu podrazumijeva se nabava soli i agregata za posipavanje te ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe. Za poslove zimske službe za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 22.500,00 EUR.

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,ograde,pražnjenje kontejnera. Za navedene poslove u 2023. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.160,00 EUR.

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete odnosno tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete. Za održavanje javne rasvjete za 2023. godinu planira se iznos od 143.180,00 EUR .

6. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje građevina i uređaja javne namjene ( fontane ). Za održavanje tih građevina i uređaja planira se iznos od 5500,00 EUR.                                                       

7. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog otpada na Crkvištu , posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca . Za nevedenu poslove u 2023. godini osigurana su sredstva u iznosu od 3000,00 EUR. 

IZVORI FINANCIRANJA: 

11 – Kompenzacijske mjere JLP(R)S
432 – Komunalna naknada  

Članak 2. 

Ova Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2023. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 363-01/23-01/51
URBROJ: 2177-9-40/01-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.