Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja  komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini

Na temelju članka 67. stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023.  godine  donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Programa građenja  komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini

Članak 1.

Programa građenja komunalne infrastrukture („Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 08/2022, 3/2023) za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2023.  godini mijenja se i glasi: Tokom 2023. godine na području Grada Pakraca planira se građenje komunalne infrastrukture kako slijedi:

 

OPIS PROGRAMA

PLANIRANA SREDSTVA U 2023.g.

IZVORI FINANCIRANJA

Proračunska pozicija

1.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

 

1.1.

JAVNE POVRŠINE

 

 

 

 

Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta

 

 

 

 

1.1.1.

Oprema za dječja igrališta

 

3.500,00

111

760

1.1.1.1.

Igračke,sprave,klupe,koševi

3.423,01

 

 

 

 

UKUPNO

3.423,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Izgradnja dječjeg igrališta

 

26.500,00

713

759

1.1.2.1.

Dječje igralište u Kusonju (LAG)

26.500,00

 

 

 

1.1.2.1.1.

Geodetski snimak izvedenog stanja građevine

625,00

 

 

 

1.1.2.1.2.

Stručni nadzor

937,50

 

 

 

1.1.2.1.3.

Radovi

24.865,56

 

 

 

 

UKUPNO

26.428,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Dodatna ulaganja-dječja igrališta

 

1.800,00

111

761

1.1.3.1.

Sanacija dječjeg igrališta na Kalvariji (MKA)

1.760,00

 

 

 

 

UKUPNO

1.760,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

Obnova parkovnih površina i drvoreda

 

20.800,00

525,431

758

1.1.4.1.

Parkovna površina u ulici Aleja kestenova+popuna uvenulih stabala,Ulica kralja Tomislava,dječje igralište Kalvarija,sadnja stabala u Bolničkoj ulici i u Ulici Hrvatske policije

20.764,43

 

 

 

 

UKUPNO

20.764,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

NERAZVRSTANE CESTE

 

 

 

 

Izgradnja objekata prometne infrastrukture

 

 

 

 

1.2.1.

CESTE:

 

 

 

 

1.2.1.1.

Izgradnja nerazvrstanih cesta :

 

78.000,00

526,431

743

1.2.1.1.1.

Asfaltiranje Ulice Karanovac u Badljevini

57.000,00

 

 

 

1.2.1.1.2.

Asfaltiranje ostatka Psunjske ulice ( nastavak prema M. Kolaru )

18.487,88

 

 

 

1.2.1.1.3.

Ulica 103. brigade projektna dokumentacija

2.189,93

 

 

 

 

UKUPNO

20.677,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

NOGOSTUPI:

 

43.000,00

526,431

745

1.2.2.1.

Izgradnja pješačke staze u ulici Stjepana Radića

40.139,48

 

 

 

1.2.2.2.

Izrada projektne dokumentacije za nogostup u  ulici Bjelovarskih vitezova od stacionaže 2+540 do 3+733

2.561,25

 

 

 

 

UKUPNO

42.700,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

MOSTOVI:

 

0,00

 

744

1.2.3.1.

Izrada  projekta pješačkih mostova na Pakri

0,00

 

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

KAPITALNA POMOĆ ŽUPANIJSKOJ UPRAVI ZA CESTE PSŽ

 

0,00

 

741

1.3.1.

Sufinanciranje Izgradnje nogostupa,pješačkih staza

0,00

 

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE-IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA PROMETA I ELABORATA UREĐENJA PROMETA U GRADU PAKRACU

 

1.000,00

11

740

1.4.1.

Izrada prometnog elaborata za postavljanje uspornika na nerazvrstane ceste na području Grada Pakraca+njihovo postavljanje ( Ulica A.Starčevića,Obala P. Krešimira i Kalvarija)

975,00

 

 

 

 

UKUPNO

975,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

DODATNA ULAGANJA

 

 

 

1.5.1.

CESTE:

 

435.000,00

431

747

1.5.1.1.

Sanacija Vukovarske ulice ( cesta+nogostup ) od križanja s ulicom kneza Branimira do ulice A.Janković i ulice Stjepana Širac do spoja s ulicom Grigora Viteza

83.600,00

 

 

 

1.5.1.1.1.

Elaborat izvanrednog održavanja NC 3075 Vukovarska ulica,NC 3033 Ulica Grigora Viteza,NC3307 Ulica Stjepana Širca

2.937,50

 

 

 

1.5.1.1.2.

Radovi-I. i II. privremena situacija+okončana

78.833,83

 

 

 

1.5.1.1.3.

Nadzor

1.240,00

 

 

 

1.5.1.2.

Rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J.Strossmayer i Trga bana J. Jelačića (cesta od Spahijskog do Česme )

278.000,00

 

 

 

1.5.1.2.1.

Radovi privremene situacije-IZVOĐAČ Promet građenje

181.480,77

 

 

 

1.5.1.3.2.

Nadzor

14.400,00

 

 

 

 

Nadzor za parking i oborinsku odvodnju od-izvođač PZC

995,41

 

 

 

 

Nadzor za fazu od Glazbene škole do Spahijskog-izvođač Promet građenje

3.537,07

 

 

 

1.5.1.3.3.

Izmjena i dopuna glavnog projekta

3.284,88

 

 

 

1.5.1.3.

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste NC3076 (Ulica zona male privrede )

4.769,73

 

 

 

1.5.1.4.

Sanacija ulice I.G.Kovačića

82.000,00

 

 

 

1.5.1.4.1.

Izrada projekta izvanrednog održavanja NC3038 ( I.G.Kovačića)

2.500,00

 

 

 

1.5.1.4.1.

Nadzor

1.999,88

 

 

 

1.5.1.4.2.

Radovi

76.859,29

 

 

 

1.5.1.5.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela nerazvrstanih cesta NC 30162 – Prolaz baruna Trenka

1.224,28

 

 

 

1.5.1.6.

Sanacija dijela nerazvrstane ceste NC 3030 Ulica braće Radića-radovi

14.956,78

 

 

 

1.5.1.7.

Sanacija dijela nerazvrstane ceste NC 3030 Ulica braće Radića-nadzor

821,23

 

 

 

1.5.1.8.

Sanacija dijela nerazvrstane ceste NC 12021 prema naselju Donji Grahovljani

36.248,31

 

 

 

1.5.1.9.

Sanacija NC PK-0802 u Cikotama

6.000,00

 

 

 

 

UKUPNO

411.688,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

NOGOSTUPI:

 

83.000,00

431,527

746

1.5.2.1.

Sanacija pješačke staze na dječjem igralištu na Kalvariji ( MKA )

20.290,24

 

 

 

1.5.2.2.

Sanacija pješačko-biciklističke staze u Bolničkoj ulici

60.565,94

 

 

 

1.5.2.2.1.

Nadzor

1.550,00

 

 

 

1.5.2.2.2.

Kontrolno ispitivanje zbijenosti nosivog sloja tampona

493,75

 

 

 

1.5.2.3.

Postavljanje ogradnih stupića na nogostupu na Trgu J.bana Jelačića ispred Cubisma

87,80

 

 

 

 

UKUPNO

62.697,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

MOSTOVI:

 

7.000,00

431

748

1.5.3.1.

Sanacija mostova na području grada Pakraca

7.000,00

 

 

 

 

Sanacija mosta u Kusonju

604,39

 

 

 

 

Sanacija mosta u Španovici

56,04

 

 

 

 

Sanacija mosta u Cikotama

4.423,23

 

 

 

 

Sanacija mosta u Bolničkoj ulici

1.541,19

 

 

 

 

UKUPNO

6.624,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

UREĐENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA I OKOLNIH JAVNIH POVRŠINA

 

 

 

 

1.6.1.

Znanstveno istraživačke usluge – arheološka istraživanja ( ima ponuda od Komunalca )

 

63.900,00

523

749

 

Radovi+nadzor

32.968,75

 

 

 

 

UKUPNO

32.968,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.

Dodatna ulaganja na građevinskom objektu Trg

 

0,00

 

751

 

Radovi  

0,00

 

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

GROBLJA

 

 

 

 

1.7.1.

Izgradnja:

 

8.100,00

714

771

1.7.1.1.

Pješačke staze na mjesnim grobljima

1.261,05

 

 

 

1.7.1.2.

Izgradnja ograde na mjesnom groblju Gornja Šumetlica i mjesnom groblju Donji Grahovljani ( MKA )

2.490,14

 

 

 

1.7.1.3.

Izrada vodovodnog priključka i zdenca na mjesnom groblju u D. Obriježi

106,56

 

 

 

1.7.1.4.

Izgradnja nadstrešnice na mjesnom groblju Toranj

632,28

 

 

 

 

UKUPNO

4.490,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA NA GROBLJIMA

 

 

 

 

1.7.2.

Ostala ulaganja na mjesnim grobljima

 

5.600,00

714

772

1.7.2.1.

Postavljanje slavine na mjesnom groblju u Donjoj Obriježi ( MKA )

1.154,29

 

 

 

1.7.2.2.

Obnova kapelice u centru  RKT groblja Badljevina+radovi na mrtvačnici-rekonstrukcija krovišta

3.561,00

 

 

 

1.7.2.3.

Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju groblja uređenjem pratećih građevina (PLATO) u naselju Ploštine-LAG

875,00

 

 

 

 

UKUPNO

5.590,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

JAVNA RASVJETA

 

 

 

 

1.8.1.

Izgradnja sustava JR

 

0,00

 

754

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATNA ULAGANJA  

 

 

 

 

1.8.2.

Dodatna ulaganja javna rasvjeta

 

30.000,00

431

755

1.8.2.1.

Modernizacija JR led svjetiljkama uži centar grada ( I.G.Kovačić,Šubićeva,Radničkih sindikata,Vinogradska,Bljesak,kneza Domagoja )

20.186,41

 

 

 

1.8.2.2.

Nadogradnja JR u Kusonjama-Domobranska ulica

488,29

 

 

 

1.8.2.3.

Nadogradnja JR u Pakracu-Ulica Veberov sokak

488,29

 

 

 

1.8.2.4.

JR centar Grada Pakraca-dodatna ulaganja

180,00

 

 

 

1.8.2.5.

Ugradnja 2 reparirane svjetiljke ulica A.Stepinca

505,84

 

 

 

1.8.2.6.

Ugradnja LED svjetiljke na igralištu kod pedagoške škole

155,58

 

 

 

1.8.2.7.

Nadogradnja JR u Ulici Andrije Hebranga-projektna dokumentacija-I. privremena situacija

1.375,00

 

 

 

1.8.2.8.

Nadogradnja JR uz spomen obilježje Bučje

134,98

 

 

 

1.8.2.9.

Nadogradnja JR u Bolničkoj ulici uz pješ. Stazu

251,75

 

 

 

 

UKUPNO

23.766,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.

GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

 

 

 

 

1.9.1.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište-

 

0,00

 

736

 

Redovna sanacija

0,00

 

 

 

1.9.2.

Kapitalna pomoć  – FZOEU za nabavu kontejnera za  sakupljanje otpada

 

0,00

 

738

 

Letci,tribine,nabavka kontejnera FZOEU

0,00

 

 

 

1.9.3.

Odlagalište građevinskog otpada

 

450,00

11

738.1.

 

Izrada idejnog rješenja reciklažnog dvorišta za građevni otpad u reciklažnom dvorištu “Crkvište”

406,25

 

 

 

 

UKUPNO

406,25

 

 

 

1.9.4.

Kupnja kontejnera za otpad na grobljima

 

700,00

11

739

 

Kontejneri za otpad na mjesim grobljima

675,00

 

 

 

 

UKUPNO

675,00

 

 

 

IZVORI FINANCIRANJA:                                   

11 – Opći prihodi
111 – Kompenzacijske mjere JLP(R)S
431 – Komunalni doprinosi, šumski doprinosi
523 – Ministarstvo kulture
525 – Fond za zaštitu okoliša
526 – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
527 – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenje
713 – Prihodi od prodaje stanova
714 – Prihodi od prodaje gradske imovine

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave  u “Službenom glasniku Grada Pakraca”. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 361-01/23-01/95
URBROJ: 2177-9-40/01-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.