Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.,110/18, 32/20) članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj)samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08,36/09, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34.   Statuta Grada Pakraca („službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana, 21. prosinca  2023. donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Članak 1.

            U Odluci o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi KLASA:940-01/23-01/2, URBROJ:2177-9-40/01-23-2, od 07. rujna 2023. godine („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 5/23), u članku 1. tablice, Točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

Redni brojNaziv komunalne infrastruktureVrsta komunalne infrastruktureKatastarska čestica brojKatastarska općina
1.Rimokatoličko groblje Pakrac (mrtvačnica, Spomen obilježje poginulim braniteljima Zapadne Slavonije)Groblja i krematoriji14116Pakrac
2.Rimokatoličko groblje Pakrac (Spomen obilježje poginulim braniteljima Zapadne Slavonije)Groblja i krematoriji999Prekopakra

Članak 2.

            Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišno knjižni odjel i Državna geodetska uprava, odjel za katastar nekretnina Pakrac, upisat će na nekretnini iz članka 1. Ove Odluke u

zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB:79689915301.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 943-01/23-01/38
URBROJ: 2177-9-40/01-23-3
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.