Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18, 32/20) članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj)samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko vijede Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana,  21. prosinca 2023. donijelo je

 

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

U Odluci o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opdoj uporabi KLASA:931-

01/23-01/7, URBROJ:2177-9-40/01-23-6, od 27. lipnja 2023. godine („Službeni glasnik Grada Pakraca“

broj 3/23), u članku 1. tablice, točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

Redni broj

Naziv komunalne infrastrukture

Vrsta komunalne infrastrukture

Katastarska općina

Katastarska čestica broj

1.

Pravoslavno groblje Kričke

Groblja i krematoriji

823

Kričke

2.

Pravoslavno Donji Grahovljani groblje

Groblja i krematoriji

2144

Grahovljani

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišno knjižni odjel i Državna geodetska uprava,  odjel  za  katastar  nekretnina  Pakrac,  upisat  de na  nekretnini  iz  članka  1.  Ove  Odluke  u zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u opdoj uporabi u vlasništvu Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačida 18, Pakrac, OIB:79689915301.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: : 931-01/23-01/07
URBROJ: 2177-9-40/01-23-14
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.