Statut Grada Pakraca

Temeljem članka 35. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 16. sjednici održanoj 28. studenog 2023. godine, donijelo je

 

STATUT GRADA PAKRACA

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Pakraca, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Pakraca, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Pakraca.

(2) Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

(1) Grad Pakrac (dalje u tekstu: Grad) je jedinica lokalne samouprave.

(2) Naziv Grada je: Grad Pakrac.

(3) Grad je pravna osoba.

(4) Sjedište Grada je u Pakracu, Trg bana Josipa Jelačića 18.

 

Članak 3.

(1) Grad obuhvaća područja sljedećih naselja: Badljevina, Batinjani, Bjelajci, Branešci, Brusnik, Bučje, Cicvare, Cikote, Dereza, Donja Obrijež, Donja Šumetlica, Donji Grahovljani, Dragović, Glavica, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Jakovci, Kapetanovo Polje, Kraguj, Kričke, Koturić, Kusonje, Lipovac, Mali Banovac, Mali Budići, Novi Majur, Ožegovci, Omanovac, Pakrac, Ploštine, Popovci, Prekopakra, Prgomelje, Rogulje, Srednji Grahovljani, Stari Majur, Španovica, Tisovac, Toranj, Veliki Banovac i Veliki Budići.

(2) Granice Grada idu u pravilu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje.

(3) Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

(4) Pri svakoj promjeni područja Grada prethodno će se tražiti mišljenje stanovnika koje nije obvezujuće.

 

OBILJEŽJA GRADA

 

Članak 4.

(1) Obilježja Grada su:

– Grb Grada Pakraca,
– Zastava Grada Pakraca.

(2) Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad i izražava pripadnost Gradu.

(3) Način isticanja, uporabe i zaštita obilježja Grada utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(4) Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

 

Članak 5.

(1) Grb Grada sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Pakraca, na osnovu pisanog akta Hrvatskog državnog arhiva KLASA: 017-02/95-01/41, URBROJ: 565-03-95-2, od 3. ožujka 1995. godine u komu se kazuje da je grb Grada Pakraca povijesni grb iz 1932. godine u zbirci otisaka Hrvatskog državnog arhiva br. 881/13.

(2) Opis: u plavome, između dvije valovite srebrne/bijele valovite grede kuna u trku (heraldički na desno) naravnih boja; smeđa s bijelim trbuhom.

 

Članak 6.

(1) Zastava Grada je plave boje.

(2) U sredini zastave Grada smješten je grb Grada s obje strane, obrubljen žutim.

 

Članak 7.

(1) Mjerila za korištenje grba i zastave uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

(2) Na temelju mjerila koja općim aktom utvrdi Gradsko vijeće, gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada.

 

Članak 8.

(1) Dan Grada je 19. ožujak, blagdan Svetog Josipa, koji se svečano slavi kao gradski blagdan.

(2) U povodu Dana Grada dodjeljuju se javna priznanja Grada, te priređuju druge svečanosti.

 

JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 9.

Javna priznanja Grada su:

  1. Počasni građanin Grada Pakraca,
  2. „Zlatna plaketa Grb Grada Pakrac“,
  3. Pečat Grada Pakraca,
  4. Pismeno priznanje članovima Gradskog vijeća, gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika.

 

Članak 10.

(1) Počasnim građaninom Grada može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom ili javnim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

(2) Počasnim građaninom ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada.

 

Članak 11.

(1) Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” posebno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada.

(2) Područja dodjele ovog priznanja određuje Gradsko vijeće posebnom odlukom.

 

Članak 12.

Pečat Grada Pakraca je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za osobit doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada.

 

Članak 13.

Članovima Gradskog vijeća, gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika dodjeljuje se pismeno priznanje, u obliku svečane povelje, po isteku mandata odnosno prestanku dužnosti na koju su imenovani.

 

Članak 14.

Osim javnih priznanja u smislu članka 9. ovog Statuta, za pojedine prilike Gradsko vijeće i gradonačelnik mogu dodijeliti i druga priznanja u vidu prigodnih zahvalnica.

 

Članak 15.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

 

Članak 16.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad  uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 17.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

 

Članak 18.

Sporazum o suradnji Grada i općine ili grada druge države objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 19.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada.

 

Članak 20.

(1) Grad u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalno gospodarstvo,
– brigu o djeci,
– socijalnu skrb,
– primarnu zdravstvenu zaštitu,
– odgoj i osnovno obrazovanje,
– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
– zaštitu potrošača,
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
– promet na svom području ,
– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

(2) Grad obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

(3) Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 21.

(1) Grad može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 20. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

(2) Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

 

Članak 22.

Gradsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na Požeško-slavonsku županiju u skladu s njezinim  Statutom.

 

NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 23.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

REFERENDUM

 

Članak 24.

(1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

(2) Referendum na temelju zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

(3) Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

(4) Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

(5) Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o pitanjima iz svog djelokruga.

 

Članak 25.

(1) Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada ako su mjesni odbori osnovani.

(2) Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Grada, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

(3) Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu, predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

(4) Ukoliko se prijedlog o raspisivanju referenduma ne prihvati, Gradsko vijeće dužno je o razlozima odbijanja prijedloga obavijestiti predlagače.

 

Članak 26.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 27.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca i upisani su u popis birača.

 

Članak 28.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

 

ZBOR GRAĐANA

 

Članak 29.

(1) Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(2) Zborove građana sukladno ovom statutu saziva vijeće mjesnog odbora, ako je mjesni odbor osnovan.

(3) Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja naselja, koji čini zasebnu cjelinu, odnosno za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora, ako je mjesni odbor osnovan.

(4) Zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće ili gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad.

(5) Kada zborove građana saziva Gradsko vijeće ili gradonačelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Grada, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Grada, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu, ako je mjesni odbor osnovan.

(6) Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

(7) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor , ako je mjesni odbor osnovan, a savjetodavno za Gradsko vijeće i gradonačelnika.

(8) Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Grada u skladu sa zakonom i ovim statutom.

 

Članak 30.

(1) Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača Grada te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

(3) Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

(4) Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Grada u skladu sa zakonom i ovim statutom.

 

Članak 31.

(1) Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

(2) Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama).

 

TIJELA  GRADA

 

Članak 32.

Tijela Grada su Gradsko vijeće i  gradonačelnik.

 

GRADSKO VIJEĆE

 

Članak 33.

(1) Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

(3) Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

 

Članak 34.

(1) Gradsko vijeće donosi:

– Statut Grada,
– Poslovnik o radu,
– odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
– proračun i odluku o izvršenju proračuna,
– godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
– odluku o privremenom financiranju,
– odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad u iznosu većem od 13.272,28 eura,
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada te drugom raspolaganju imovinom čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 132.722,81 eura,
– odluku o promjeni granice Grada,
– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
– donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
– donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
– raspisuje lokalni referendum,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
– bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
– odlučuje o pokroviteljstvu,
– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
– donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

(2) U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad, do iznosa od 1.500,00 eura .

(3) O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

 

Članak 35.

(1) Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

(2) Jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

(3) Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

(4) Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

 

Članak 36.

Predsjednik Gradskog vijeća:

– zastupa Gradsko vijeće,
– saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
– predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
– upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
– brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
– održava red na sjednici Gradskog vijeća,
– usklađuje rad radnih tijela,
– potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
– brine o suradnji Gradskog vijeća i gradonačelnika,
– brine se o zaštiti prava vijećnika,
– obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

Članak 37.

(1) Gradsko vijeće ima 13 (trinaest) vijećnika.

(2) Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se zastupljenost u Gradskom vijeću razmjerno njihovom udjelu u stanovništvu Grada, sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

(3) Sukladno odredbi članka 21. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, talijanska nacionalna manjina ostvaruje pravo na jednog predstavnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca.

(4) Radi provedbe stavka 2. i 3. ovog članka Gradsko vijeće može imati i više od 13 (trinaest) vijećnika, ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina u Gradskom vijeću.

 

Članak 38.

(1) Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.

(2) Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.

(3) Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

(4) Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

(5) Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

(6) Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

 

Članak 39.

(1) Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

– ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste, danom dostave pisane ostavke sukladno Zakonu o općem upravnom postupku,
– ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,
– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
– ako odjavi prebivalište s područja Grada, danom odjave prebivališta,
– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
– smrću.

(2) Članu predstavničkog tijela kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a državljanin je države članice Europske Unije, mandat ne prestaje.

 

Članak 40.

(1) Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

(2) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

(3) Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

(4) Vijećnik može staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela, a mirovanje mandata ne može trajati manje od šest (6) mjeseci.

 

Članak 41.

(1) Vijećnik ima prava i dužnosti:

– sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
– predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
– postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
– postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,
– sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
– prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće,
– tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,
– izvršiti uvid u registar birača.

(2) Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

(3) Ostala prava i dužnosti članova Gradskog vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

 

Članak 42.

(1) Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

(2) Statut, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

(3) Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

 

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

 

Članak 43.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

– Komisija za izbor i imenovanja,
– Komisija za Statut i Poslovnik,
– Mandatna komisija,
– Odbor za financije i proračun.

 

Članak 44.

Komisija za izbor i imenovanja predlaže:

– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
– izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,
– propise o naknadama vijećnika.

 

Članak 45.

Komisija za Statut i Poslovnik:

– predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,
– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Članak 46.

Mandatna komisija:

– na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
– obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
– obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

 

Članak 47.

Odbor za financije i proračun raspravlja i daje mišljenja Gradskom vijeću o aktima koji se odnose na:

– donošenje Gradskog proračuna,
– zaduženja Grada,
– financiranja javnih potreba,
– financiranja mjesne samouprave ako su osnovani mjesni odbori,
– godišnja, polugodišnja i ostala financijska izvješća,
– financijsko poslovanje tvrtki i ustanova u vlasništvu Grada,
– ostala pitanja iz djelokruga financija.

 

Članak 48.

(1) Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

(2) Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.

 

GRADONAČELNIK

 

Članak 49.

(1) Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

(2) Mandat gradonačelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.

(3) U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

– priprema prijedloge općih akata,
– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
– utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
– podnosi izvješće o polugodišnjem i godišnjem ostvarenju/izvršenju proračuna Gradskom vijeću u zakonom utvrđenom roku,
– podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
– upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom Grada, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu. Ako je taj iznos veći od 132.722,81 eura, gradonačelnik može odlučivati najviše do 132.722,81 eura, a ako je taj iznos manji od 9.290,60 eura, tada može odlučivati najviše do 9.290,60 eura,
– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad do iznosa od 13.272,28 eura,
– upravlja prihodima i rashodima Grada,
– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
– imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije određeno drugačije,
– donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
– imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
– utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
– usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
– nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora ako su mjesni odbori osnovani,
– osniva radna tijela gradonačelnika i imenuje njihove članove u cilju učinkovitijeg i djelotvornijeg rada u obavljanju izvršnih poslova iz djelokruga Grada,
– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima,

(4) Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Grad osnivač, gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju „Službenog glasnika Grada Pakraca“ koji slijedi nakon donošenja te odluke.

 

Članak 50.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Grada.

 

Članak 51.

(1) Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

(2) Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

(3) Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

(4) Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 52.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

 

Članak 53.

(1) Ukoliko se sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina treba osigurati pravo na zastupljenost pripadnika nacionalne manjine u izvršnom tijelu, gradonačelnik ima jednog zamjenika koji se bira iz reda pripadnika nacionalnih manjina na način određen zakonom kojim se uređuje izbor izvršnog tijela.

(2) Izabrani zamjenik predstavnik je nacionalne manjine u izvršnom tijelu.

(3) Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku gradonačelnika izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

(4) O svim promjenama tijekom mandata zamjenika gradonačelnika izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 54.

(1) Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je onemogućen obavljati svoju dužnost (zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti), gradonačelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg će gradonačelnik imenovati na početku mandata iz reda pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda članova Gradskog vijeća.

(2) Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata.

(3) Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje odnosno grada.

(4) Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika ostvaruje prava gradonačelnika.

(5) Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata gradonačelnika raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika.

(6) Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(7) Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih gradonačelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

(8) O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka gradonačelnik ili pročelnik upravnog tijela Grada nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela odmah po nastanku tih okolnosti.

(9) O okolnostima iz stavka 5. ovoga članka predsjednik Gradskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

 

Članak 55.

(1) Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

– danom dostave pisane ostavke, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku,
– danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od mjesec dana,
– danom odjave prebivališta s područja jedinice,
– danom prestanka hrvatskog državljanstva,
– smrću.

(2) Ako gradonačelniku mandat prestaje prije isteka roka od dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku od osam dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika, radi raspisivanje prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

 

Članak 56.

(1) Gradonačelnik se može opozvati putem referenduma.

(2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

– 20% ukupnog broja birača Grada,
– 2/3 članova Gradskog vijeća.

(3) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Grada, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika u skladu s odredbama zakona o lokalnoj samoupravi i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

(4) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.

(5) Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

(6) Referendum za opoziv gradonačelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika..

(7) Odluka o opozivu gradonačelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada.

 

Članak 57.

(1) Ako prije isteka mandata prestane mandat gradonačelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika.

(2) Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

 

OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH  MANJINA

 

Članak 58.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

 

Članak 59.

(1) Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu imaju pravo:

– predlagati tijelima Grada mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;
– isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada;
– biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine,
– davati mišljenja i prijedloge na programe lokalnih medija koji se odnose na manjinska pitanja ili su namijenjeni pripadnicima nacionalnih manjina.

(2) Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Gradskog vijeća Grada.

(3) Vijeća nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća nacionalnih manjina, ako je osnovana za područje Grada, da u njihovo ime poduzima mjere iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 60.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

 

Članak 61.

(1) Na području Grada, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

(2) Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

 

Članak 62.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine  i to:

– u sastavu svojih pečata i žigova,
– u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama,
– u zaglavljima službenih akata koje donose.

 

Članak 63.

(1) U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna ili svečana pjesma nacionalne manjine.

(2) Prije izvođenja himne ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

 

Članak 64.

(1) Grad, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

(2) Grad osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

 

Članak 65.

Pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima lokalne samouprave Grada Pakraca sukladno odredbama Ustavnog zakona.

 

UPRAVNA TIJELA

 

Članak 66.

(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

(2) Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

(3) Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

(4) Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

 

Članak 67.

Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada neposredno izvršavaju provođenje općih akata Gradskog vijeća.

 

Članak 68.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su gradonačelniku.

 

Članak 69.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

JAVNE SLUŽBE

 

Članak 70.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

 

Članak 71.

(1) Grad osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 20. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

(2) U trgovačkim društvima u kojima Grad ima udjele ili dionice gradonačelnik je član skupštine društva, što se određuje osnivačkim aktom.

 

MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 72.

(1) Na području Grada se mogu osnovati mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

(2) Mjesni odbori mogu se osnovati za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

(3) Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 73.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se  na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

 

Članak 74.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnih odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, gradonačelnik i Gradsko vijeće.

 

Članak 75.

(1) Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

(2) Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

(3) Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 76.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 77.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 78.

(1) Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

(2) Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

(3) Postupak izbora vijeća mjesnog uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz odgovarajuću primjenu odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Članak 79.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.

 

Članak 80.

(1) Broj članova vijeća mjesnog odbora mora biti neparan, a utvrđuje se tako da:

– mjesni odbor koji ima do 70 upisanih birača bira tri člana,
– mjesni odbor koji ima 70 do 500 upisanih birača bira pet članova,
– mjesni odbor koji ima više od 500 upisanih birača bira sedam članova.

(2) Za člana vijeća mjesnog odbora može biti građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

 

Članak 81.

(1) Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, većinom glasova svih članova.

(2) Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

 

Članak 82.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

 

Članak 83.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

 

Članak 84.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 85.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

 

Članak 86.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

 

Članak 87.

(1) Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora, 10% birača koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora, gradonačelnik i 1/3 članova Gradskog vijeća.

(2) O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

 

Članak 88.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik te na njegov prijedlog Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

IMOVINA  I  FINANCIRANJE  GRADA

 

Članak 89.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu, čine imovinu Grada Pakraca.

 

Članak 90.

(1) Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.

(2) Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

 

Članak 91.

(1) Grad ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

(2) Prihodi Grada su:

– gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,
– prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
– prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
– prihodi od koncesija,
– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad u skladu sa zakonom,
– udio u zajedničkom porezu,
– sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
– drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 92.

(1) Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada iskazuju se u proračunu Grada.

(2) Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

(3) Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

(4) Grad Pakrac, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za financije, na mrežnim stranicama Grada objavljuje informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da su informacije lako dostupne i pretražive.

 

Članak 93.

(1) Proračun Grada i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

(2) Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 94.

(1) Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

(2) Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

(3) Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika sukladno posebnom zakonu.

(5) Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

(6) Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 5. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je gradonačelnik predložio.

(7) Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju gradonačelnika iz stavka 3. ovoga članka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

(8) Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni gradonačelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

(9) Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.

 

Članak 95.

(1) Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

(2) Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Gradskog vijeća.

(3) U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

(4) Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

(5) Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

(6) Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

 

Članak 96.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun Grada,  a gradonačelnik je onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika gradonačelnika.

 

Članak 97.

(1) Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

(2) Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

 

Članak 98.

(1) Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

(2) Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

 

AKTI GRADA

 

Članak 99.

(1) Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

(2) Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Članak 100.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

 

Članak 101.

Radna  tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 102.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 99. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela.

 

Članak 103.

(1) Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

(2) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Požeško-slavonske županije.

(3) Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

(4) U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 104.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 105.

(1) Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

(2) Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

 

Članak 106.

Detaljnije odredbe o aktima Grada i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

Članak 107.

(1) Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

(2) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.

(3) Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

JAVNOST RADA

 

Članak 108.

(1) Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

(2) Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

 

Članak 109.

(1) Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

– javnim održavanjem sjednica,
– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
– objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.

(2) Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

– održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,
– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
– objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.

(3) Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 110.

Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 111.

Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 112.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik te Komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća.

 

Članak 113.

(1) Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

(2) Osobe zatečene na dužnosti zamjenika gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavljaju s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

 

Članak 114.

Odluke i drugi opći akti uskladit će se sa odredbama ovog Statuta u zakonom propisanom roku.

 

Članak 115.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/19) te se raspuštaju zatečena vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca.

 

Članak 116.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 012-03/23-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-23-2
U Pakracu, 28. studenog 2023.g.