Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona Grada Pakraca

Na  temelju  članka  40.  stavak  3.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  (“Narodne novine”  br.  68/18, 110/18, 32/20)Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 28. studenog 2023. godine donosi

 

P R A V I L N I K
o poslovanju vlastitog pogona Grada Pakraca

 

Članak 1.

            Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo i organizacija poslovanja vlastitog pogona Grada Pakraca (dalje u tekstu: vlastiti pogon), broj potrebnih djelatnika, te opis i popis osnovnih poslova i radnih zadataka sa stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova i druga pitanja od značaja za njegov rad.

 

Članak 2.

            Djelokrug rada vlastitog pogona određen je Odlukom o osnivanju vlastitog pogona Grada Pakraca te Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca.

Vlastiti pogon ustrojava se kao jedinstvena ustrojstvena cjelina bez posebnih organizacijskih jedinica.

 

Članak 3.

            Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.

Upravitelja pogona imenuje  i razrješava gradonačelnik.

Upravitelj pogona organizira i vodi rad vlastitog pogona te odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje vlastitog pogona i za zakonitost rada vlastitog pogona.

Upravitelj pogona može na temelju ovlasti gradonačelnika sklapati ugovore s drugim fizičkim ili pravnim osobama.

 

Članak 4.

            Godišnji plan i program rada vlastitog pogona donosi, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, upravitelj vlastitog pogona najkasnije do kraja tekuće godine za narednu godinu.

Godišnji program rada sadrži prikaz poslova i radnih zadataka iz djelokruga vlastitog pogona, potreban broj izvršitelja te sredstva potrebna za njegovu realizaciju.

Vlastiti pogon može izvršavati godišnji plan i program u visini sredstava planiranih proračunom Grada Pakraca.

Izvješće o radu vlastitog pogona s financijskim pokazateljima za proteklu kalendarsku godinu izrađuje upravitelj vlastitog pogona i podnosi ga gradonačelniku najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

 

Članak 5.

Vlastiti pogon može stjecati opremu i drugu pokretnu imovinu u visini sredstava planiranih proračunom Grada Pakraca, na temelju godišnjeg plana i programa vlastitog pogona.

Vlastiti pogon ne može bez prethodne suglasnosti gradonačelnika stjecati, opterećivati i otuđivati nekretnine i drugu imovinu Grada Pakraca na kojoj i pomoću koje se odvija poslovanje vlastitog pogona.

 

Članak 6.

Nadzor nad poslovanjem vlastitog pogona obavlja gradonačelnik.

U obavljanju nadzora, gradonačelnik poduzima potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom i općim aktima Grada Pakraca.

 

Članak 7.

            Unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad vlastitog pogona uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca.

 

Članak 8.

            Pravne, financijsko-računovodstvene, administrativno-tehničke i opće poslove za vlastiti pogon obavljati će upravni odjeli Grada Pakraca prema svojoj nadležnosti.

 

Članak 9.

            Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u vezi s radom upravitelja vlastitog pogona te ostalih zaposlenih u vlastitom pogonu, a koja nisu uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 10.

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-05/23-01/2
URBROJ: 2177-9-20/01-23-1
U Pakracu, 28. studenog 2023.g.