Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 19.a Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 16. sjednici održanoj 28. studenog2023. godine donosi

 

O D L U K U
o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Porezne stope iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

  • niža porezna stopa 20 %,
  • viša porezna stopa 30 %.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 410-01/23-01/2
URBROJ: 2177-9-20/01-23-1
U Pakracu, 28. studenog 2023.g.