Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 28. studenog 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Pakraca (dalje u tekstu: Grad).

(2) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

 

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

 

Članak 3.

Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provedbu općih akata Grada te obavljaju druge poslove u skladu s propisima.

 

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad.

 

Članak 5.

Sredstva za rad upravnih tijela Grada osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

II. UPRAVNA TIJELA GRADA

 

Članak 6.

(1) Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja i odgovornosti u radu.

(2) Unutar pojedinog upravnog tijela mogu se ustrojiti uže ustrojstvene jedinice koje se ustrojavaju kao odsjeci, pod odsjeci i odjeljci.

(3) Upravna tijela jesu:

a) Upravni odjeli:
1. Upravni odjel za poslove Grada,
2. Upravni odjel za pravne poslove i financije,
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo,
4. Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti,

b) Služba:
1. Vlastiti pogon.

 

III. DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

 

Članak 7.

Upravni odjel za poslove Grada obavlja protokolarne, opće, upravne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na:

– rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i mjesnih odbora,
– pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskom vijeću,
– poslovi uredskog poslovanja,
– poslovi suradnje s gradovima prijateljima Grada i ostalim međunarodnim subjektima,
– protokolarne aktivnosti i odnosi s javnošću,
– pravo na pristup informacijama,
– poslovi organizacije manifestacija,
– druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

 

Članak 8.

Upravni odjel za pravne poslove i financije obavlja pravne, savjetodavne, upravne, stručne poslove financijskog poslovanja, računovodstvene i druge poslove koji se odnose na:

– unutarnje ustrojstvo upravnih tijela,
– mjesnu samoupravu,
– imovinsko-pravne poslove,
– sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
– upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika upravnih tijela, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.),
– javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada,
– planiranje, izradu i praćenje izvršenja proračuna,
– organizacija i provedba poslova iz sustava financijskog upravljanja i kontrola,
– vođenje knjigovodstvenih poslova i platnog prometa,
– sastavljanje financijskih izvještaja,
– poslovi obračuna i isplate plaća i drugih naknada,
– vođenja financijskih i drugih evidencija imovine Grada,
– poslovi osiguranja imovine Grada te službenika i namještenika upravnih tijela Grada,
– poslovi naplate prihoda Grada,
– poslovi vezani za zaduživanje Grada i pravnih osoba u vlasništvu Grada,
– poslovi riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika, u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik,
– druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

 

Članak 9.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo obavlja upravne, stručne, savjetodavne i administrativne poslove koji se odnose na:

– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, kulture, sporta i tehničke kulture, te drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
– poslovi iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
– poslovi vezani za suradnju s civilnim sektorom,
– poslovi iz područja zaštite i spašavanja,
– poslovi razvoja turističke i gospodarske djelatnosti na razini grada,
– priprema, kandidiranje i provedba projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
– poslovi iz područja poljoprivrede,
– druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

 

Članak 10.

Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti obavlja upravne, stručne, savjetodavne i administrativne poslove koji se odnose na:

– razvoj komunalnog sustava i komunalno uređenje Grada,
– zaštitu okoliša,
– građenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata,
– uređenje prometa na području Grada,
– obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i drugih naknada iz svoje nadležnosti,
– provođenje komunalnog reda,
– izradu projektne dokumentacije te ishođenje akata za građenje,
– poslovi iz područja prostornog planiranja,
– tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,
– druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

 

Članak 11.

Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti na području Grada Pakraca:

– održavanje nerazvrstanih cesta,
– održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
– održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
– održavanje javnih zelenih površina,
– održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
– održavanje groblja i krematorija unutar groblja,
– održavanje čistoće javnih površina,
– usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

 

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

 

Članak 12.

(1) Radom upravnih odjela rukovode pročelnici, a radom vlastitog pogona upravitelj, koji se imenuju i razrješuju na način propisan zakonom.

(2) U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika, odnosno upravitelja vlastitog pogona, do imenovanja pročelnika, odnosno upravitelja vlastitog pogona na način propisan zakonom, gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika, odnosno upravitelja vlastitog pogona.

(3) U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, odnosno upravitelja vlastitog pogona, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika, odnosno upravitelja vlastitog pogona.

 

Članak 13.

(1) Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja upravnih tijela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca, Odlukom o osnivanju vlastitog pogona Grada Pakraca te Pravilnikom o poslovanju vlastitog pogona Grada Pakraca.

(2) Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela donosi gradonačelnik, ako zakonom nije drukčije propisano.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14.

(1) Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca te rješenja o rasporedu službenika i namještenika bit će doneseni u roku propisanom zakonom.

(2) Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca i rasporeda na radna mjesta prema tom pravilniku, zatečeni službenici i namještenici obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu čelnika upravnog tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

 

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/22).

 

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-01/23-01/5
URBROJ: 2177-9-20/01-23-1
U Pakracu, 28. studenog 2023.g.